Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia i kultura Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLHI2Z-HiKH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 50 godzin

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Praca własna studenta: 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim (K_W01)

W9: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (K_W09)

W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (K-W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat historii i kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (K_U19)

U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez Hiszpanów i mieszkańców krajów hiszpańskojęzycznych (K_U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K2: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

K5: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

K6: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych( K-K06)


Metody dydaktyczne:

Tryb stacjonarny: metody dydaktyczne podające: głównie wykład informacyjny; metody problemowe: wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji; metody eksponujące: prezentacja Power point, prezentacja eksponatów.

Tryb zdalny: materiały dydaktyczne w formie pdf, konsultacje na platformę Teams, wykłady teoretyczne online w formie video-konferencji, wykłady o charakterze integracyjnym wraz z metodami wymiany i dyskusji (język filmu i reklam) oraz refleksyjne myśleniu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach. Każdy z prowadzących realizuje indywidualny program. Celem konwersatorium z Historii i kultury hiszpańskiego obszaru językowego trwającego dwa semestry jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii krajów hiszpańskojęzycznych głównie czasów współczesnych, które wpłynęły na formowanie się kultury, sztuki, obyczajowości i tożsamości hiszpańskiego społeczeństwa. Ponadto opisane zostają realia geopolityczne Królestwa Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. Zostaną zaprezentowane dwa filmy: "Ay! Carmela!" C. Saury i "Las mujeres al borde de un ataque de nervios" P. Almodovara, której będzie towarzyszyła dyskusja i praca zespołowa w grupach nad wizerunkiem/typologią kobiet. Prezentacji towarzyszyć będzie dyskusja na temat stereotypów II Republiki, okresu faszystowskiego i okresu przejściowego, oraz podkreślona zostanie rola kobiety na przestrzeni XX stulecia. Zostanie także zasygnalizowany i analizowany język reklamy telewizyjnej.

Pełny opis:

- Hiszpania XX wieku - system parlamentarny; od czasów II Republiki do faszyzmu, od okresu przejściowego do demokracji po uchwaleniu nowej konstytucji w 1978 roku.

- Historia Nowego Świata: ludy prekolumbijskie i pierwsze kolonie.

- Od 'konkwisty' do niepodległości: dziewiętnastu krajów hiszpańskojęzycznych Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Kuba, Republika Dominikany, Portoryko, Honduras, Salwador, Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka, Panama, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Peru, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile.

- Wybrane zagadnienia związane ze świętami, sztuką, architekturą, muzyką, gastronomią krajów hiszpańskojęzycznych.

Literatura:

Bronowski C, El viaje intercultural entre Italia e Espana, Wyd. UMK, Toruń 2020.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część wschodnia. Kraków. Pascal.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część zachodnia. Kraków. Pascal.

Mondino, R. (2007). Carrusel. El Mundo de habla hispana. La Spiga Languages.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En España. London. Chancerel.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En el mundo hispánico. London. Chancerel.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01, K_K02, K_K08)

Ocena semestralna wystawiona zostanie na podstawie pracy pisemnej lub odpowiedzi ustnej: (K_W01, K_W09, K_W12, K_U01, K_U19, K_U20, K_K02, K_K05, K_K06), obejmującej następujące zagadnienia:

- Główne wydarzenia od X wieku do XVI wieku.

- Dynastie Królestwa Hiszpanii.

- Droga do niepodległości.

- Współczesne oblicze Hiszpanii.

- Podstawowa wiedza na temat 19 krajów hiszpańskojęzycznych Ameryki Łacińskiej.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)