Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLHI2Z-HiKH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1-A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 50 godzin

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Praca własna studenta: 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W04: ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05: ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W06: ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K-W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i między-kulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język hiszpański

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K-U18: ma umiejętności językowe zgodne z wymogami poziomu A2 – B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat historii i kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez Hiszpanów i mieszkańców krajów hiszpańskojęzycznych

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka hiszpańskiego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K-K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych


Metody dydaktyczne:

Tryb stacjonarny: metody dydaktyczne podające: głównie wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji; metody eksponujące: prezentacja Power point, prezentacja eksponatów.

Tryb zdalny: materiały dydaktyczne w formie pdf, konsultacje mailowe i przez platformę Teams, wykłady teoretyczne online w formie video-konferencji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium z Historii i kultury hiszpańskiego obszaru językowego trwającego dwa semestry jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii krajów hiszpańskojęzycznych głównie czasów współczesnych, które wpłynęły na formowanie się kultury, sztuki, obyczajowości i tożsamości hiszpańskiego społeczeństwa. Ponadto opisane zostają realia geopolityczne Królestwa Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. Zostaną zaprezentowane dwa filmy: "Ay! Carmela!" C. Saury i "Las mujeres al borde de un ataque de nervios" P. Almodovara; prezentacji towarzyszyć będzie dyskusja na temat stereotypów II Republiki, okresu faszystowskiego i okresu przejściowego, oraz podkreślona zostanie rola kobiety na przestrzeni XX stulecia. Zostanie także zanalizowany język reklamy okresu przejściowego i początków demokracji w Hiszpanii w latach osiemdziesiątych XX w.

Pełny opis:

- Hiszpania XX wieku - system parlamentarny; od czasów II Republiki do faszyzmu i demokracji po 1978 roku.

- Historia Nowego Świata: ludy prekolumbijskie i pierwsze kolonie.

- Od 'konkwisty' do niepodległości: dziewiętnastu krajów hiszpańskojęzycznych Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Kuba, Republika Dominikany, Portoryko, Honduras, Salwador, Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka, Panama, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Peru, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile.

- Wybrane zagadnienia związane ze świętami, sztuką, architekturą, muzyką, gastronomią krajów hiszpańskojęzycznych.

Literatura:

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część wschodnia. Kraków. Pascal.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część zachodnia. Kraków. Pascal.

Mondino, R. (2007). Carrusel. El Mundo de habla hispana. La Spiga Languages.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En España. London. Chancerel.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En el mundo hispánico. London. Chancerel.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01, K_K02, K_K08)

Ocena semestralna wystawiona zostanie na podstawie pracy pisemnej lub odpowiedzi ustnej: (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K05, K_K06), obejmującej następujące zagadnienia:

- Inwazje Półwyspu Iberyjskiego.

- Główne wydarzenia w XV wieku.

- Dynastie Królestwa Hiszpanii.

- Droga do niepodległości.

- Współczesne oblicze Hiszpanii.

- Kultura prekolumbijska.

- Podstawowa wiedza na temat 19 krajów hiszpańskojęzycznych Ameryki Łacińskiej.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.