Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLHI3L-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 2 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego i hiszpańskiego na poziomie B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 300 godzin

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Praca własna studenta: 265 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W04: ma podstawową wiedzę o literaturze hiszpańskojęzycznej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05: ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W06: ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (np., media, teatr, film)

K_W10: zna podstawowe zasady przekładoznawstwa

K_W11: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

K_W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w językach specjalistycznych

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język hiszpański

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U10: umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U11: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U12: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U13: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

K_U18: ma umiejętności językowe zgodne z wymogami poziomu B2 w ramach języka hiszpańskiego

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku hiszpańskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez Hiszpanów i mieszkańców krajów hiszpańskojęzycznych

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka hiszpańskiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K-K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjno-problemowy; analiza tekstów w grupie i samodzielnie; projekty pisemne; dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii pisania rozprawy naukowej z zakresu językoznawstwa ogólnego, lingwistyki stosowanej, dydaktyki języków obcych, traduktologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.

Pełny opis:

Podczas zajęć student:

- zapozna się ze specyfiką prac naukowych, a w szczególności z opisem zasad konstrukcji pracy dyplomowej;

- pozna podstawy metodologii i warsztatu badań, w tym metodę wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji;

- przeprowadzi analizę cząstkową wybranych tematów w celu zdobywania umiejętności metodologicznych do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań;

- dokona wyboru tematu pracy dyplomowej, który podda stopniowej analizie badawczej;

- opracuje konspekt pracy i sporządzi podstawową bibliografię;

- pozna sposoby zdobywania, selekcji i gromadzenia tekstów związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej;

- zdobędzie wiedzę na temat opracowania pozycji bibliograficznych oraz sporządzania przypisów;

- rozwinie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi podczas przedstawiania fragmentów pracy na zajęciach.

Literatura:

Literatura ogólna:

Stachowiak, Zenon (2000). Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa: Agencja Wydawnicza ULMAK.

Zbroińska, Barbara (2002). Piszę pracę licencjacką i magisterską, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Zenderowski, Radosław (2009). Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.

Literatura z kulturoznawstwa hiszpańskiego:

Mondino, R. (2007). Carrusel. El Mundo de habla hispana. La Spiga Languages.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En España. London. Chancerel.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En el mundo hispánico. London. Chancerel.

Literatura z literaturoznawstwa hiszpańskiego:

Alborg, Juan Luis. Historia de la Literatura española, 1 y 2. Madrid: Gredos, 1997-99.

Barros, Rocío Lorenzo. Curso de literatura española como lengua extranjera. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2010.

Introducción a la literatura española a través de los textos. Vol. 1. De los orígenes al siglo XVII. Madrid: Istmo, 2006.

Introducción a la literatura española a través de los textos. Vol. 2. Siglos XVIII y XIX. Madrid: Istmo, 2006.

Literatura z językoznawstwa hiszpańskiego:

Alarcos Llorach, E. (1994), Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa Calpe.

Bosque I. y V. Demonte (eds.) (1999), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: Espasa-Libros.

Hernández Alonso, C. (1984), Gramática funcional de la lengua española, Madrid: Editorial Gredos [1992].

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2009), Nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Libros.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01, K_K02, K_03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_U07)

Ocena za semestr zimowy jest wystawiona na podstawie konspektu pracy wraz z bibliografią, a ocena za semestr letni jest wystawiona na podstawie pracy odpowiadającej kryterium prac licencjackich (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U03, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21)

Zajęcia odbywają się na platformach zdalnych, uniwersyteckich, typ i użycie platformy jest uzależnione od prowadzącego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Cezary Bronowski, Karol Karp
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Cezary Bronowski, Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii pisania rozprawy naukowej z zakresu kulturoznawstwa i literaturoznawstwa włoskiego, hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego oraz językoznawstwa włoskiego i hiszpańskiego.

Pełny opis:

Podczas zajęć student:

- pozna sposoby zdobywania, selekcji i gromadzenia tekstów związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej;

- zdobędzie wiedzę na temat opracowania pozycji bibliograficznych oraz sporządzania przypisów;

- rozwinie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi podczas przedstawiania fragmentów pracy na zajęciach.

Literatura:

American Psychological Association (2014). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. APA.

Alonso Raya, Rosario; Castañeda Castro, Alejandro; Martínez Gila, Pablo; Miquel López, Lourdes; Ortega Olivares, Jenaro y Ruiz Campillo, José Plácido (2011). Gramática básica del estudiante de español. Barcelona. Difusión.

Badia, A. (2005). Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona. Grao.

Monereo, C. (2002). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona. Graó.

Monereo, C. (2014). Enseñar a enseñar en la universidad. Ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Cezary Bronowski, Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Cezary Bronowski, Aneta Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii pisania rozprawy naukowej z zakresu kulturoznawstwa i literaturoznawstwa włoskiego, hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego oraz językoznawstwa włoskiego i hiszpańskiego.

Pełny opis:

Podczas zajęć student:

- pozna sposoby zdobywania, selekcji i gromadzenia tekstów związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej;

- zdobędzie wiedzę na temat opracowania pozycji bibliograficznych oraz sporządzania przypisów;

- rozwinie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi podczas przedstawiania fragmentów pracy na zajęciach.

Literatura:

American Psychological Association (2014). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. APA.

Alonso Raya, Rosario; Castañeda Castro, Alejandro; Martínez Gila, Pablo; Miquel López, Lourdes; Ortega Olivares, Jenaro y Ruiz Campillo, José Plácido (2011). Gramática básica del estudiante de español. Barcelona. Difusión.

Badia, A. (2005). Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona. Grao.

Monereo, C. (2002). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona. Graó.

Monereo, C. (2014). Enseñar a enseñar en la universidad. Ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski, Aneta Pawlak, Magdalena Tosik
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Aneta Pawlak, Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii pisania rozprawy naukowej z zakresu kulturoznawstwa i literaturoznawstwa włoskiego, hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego oraz językoznawstwa włoskiego i hiszpańskiego.

Pełny opis:

Podczas zajęć student:

- pozna sposoby zdobywania, selekcji i gromadzenia tekstów związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej;

- zdobędzie wiedzę na temat opracowania pozycji bibliograficznych oraz sporządzania przypisów;

- rozwinie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi podczas przedstawiania fragmentów pracy na zajęciach.

Literatura:

American Psychological Association (2014). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. APA.

Alonso Raya, Rosario; Castañeda Castro, Alejandro; Martínez Gila, Pablo; Miquel López, Lourdes; Ortega Olivares, Jenaro y Ruiz Campillo, José Plácido (2011). Gramática básica del estudiante de español. Barcelona. Difusión.

Badia, A. (2005). Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona. Grao.

Monereo, C. (2002). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona. Graó.

Monereo, C. (2014). Enseñar a enseñar en la universidad. Ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Cezary Bronowski, Aneta Pawlak, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Cezary Bronowski, Aneta Pawlak, Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe z języka włoskiego i hiszpańskiego ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii pisania rozprawy naukowej i rozwinięcie ich kompetencji analityczno-badawczych.

Pełny opis:

Podczas zajęć student:

- pozna sposoby zdobywania, selekcji i gromadzenia tekstów związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej;

- zdobędzie wiedzę na temat opracowania pozycji bibliograficznych oraz sporządzania przypisów;

- rozwinie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi podczas przedstawiania fragmentów pracy na zajęciach.

Literatura:

American Psychological Association (2014). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. APA.

Alonso Raya, Rosario; Castañeda Castro, Alejandro; Martínez Gila, Pablo; Miquel López, Lourdes; Ortega Olivares, Jenaro y Ruiz Campillo, José Plácido (2011). Gramática básica del estudiante de español. Barcelona. Difusión.

Badia, A. (2005). Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona. Grao.

Monereo, C. (2002). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona. Graó.

Monereo, C. (2014). Enseñar a enseñar en la universidad. Ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.