Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fonetyka – język włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO1Z-FON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka – język włoski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Przedmioty z języka włoskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów filologii włoskiej i lingwistyki stosowanej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 60 godzin


1. godziny kontaktowe: 30


2. konsultacje: 5


3. praca własna studenta w tym przygotowanie do testów: 25

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego K_W01


Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego K_U07


Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego K_U21

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zna właściwe zasady fonetyczne i fonologiczne dla danego języka w stopniu pozwalającym na kontynuowanie pracy w zakresie fonetyki, transkrypcji, ortografii i akcentowania. Student potrafi objaśnić zjawiska związane z wytwarzaniem dźwięków języka włoskiego, umie prawidłowo wymawiać dźwięki języka włoskiego, umie dokonać transkrypcji fonetycznej tekstu włoskiego.


K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.


K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wprowadzenie tematyczne. Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, konwersacja.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy a ich celem jest wykształcenie u studentów właściwej wymowy j. włoskiego zgodnie z normą 'italiano standard'. Szczególny nacisk położony jest na zjawiska sprawiające szczególną trudność dla Polaków uczących się włoskiego, tj. system wokaliczny j. włoskiego, geminaty oraz zjawiska fonosyntaktyczne i soprasegmentalne (akcent i intonacja). Zajęcia zapoznają ponadto studentów z geograficznym zróżnicowaniem fonetycznych realizacji j. włoskiego u rodzimych użytkowników języka.

Pełny opis:

Zapoznanie z zasadami wymowy w języku włoskim.

- Alfabet włoski; fonemy a głoski

- Sylaba: monosylaba, wyrazy dwu, trzy i wielosylabowe, podział wyrazu na sylaby

w języku włoskim

- Wstęp do transkrypcji fonematycznej

- Ćwiczenia laboratoryjne w kierunku zjawisk fonetycznych zachodzących w

języku włoskim:

> Samogłoski i ich klasyfikacja, „trójkąt samogłoskowy”; samogłoski a, u, i oraz

e i o otwarte i zamknięte: różnice w wymowie;

> Spółgłoski w języku włoskim: i suoni di 'c' e 'g' (I parte); 'r', i suoni

della lettera 's' e 'z'

- Ćwiczenia z transkrypcji: zapis pojedynczych wyrazów równolegle do ćwiczeń ze

słuchu.

- Czytanie

Literatura:

Calamai, Silvia, L’italiano: suoni e forme. Roma: Carocci.

Canepari, Luciano, Manuale di pronuncia italiana. Bologna: Zanichelli.

Costamagna, Lidia, 1996, Pronunciare l’italiano. Perugia: Guerra Edizioni.

PEGORARO F., 2020, “Fonetica pratica della lingua italiana”, Firenze: Alma Edizioni

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu semestru.

- Śródsemestralny i końcowy test zaliczający. Ocena końcowa jest średnią uzyskanych ocen.

- Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb.

Warunki zaliczenia dla zajęć online są takie same jak dla zajęć stacjonarnych. Lekcje on-line odbędą się poprzez platformę Microsoft Teams.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska
Prowadzący grup: Marta Kaliska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)