Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fonetyka praktyczna - język włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO1Z-FP-JW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka praktyczna - język włoski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o języku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 70 godzin

godziny kontaktowe: 30 godzin

konsultacje: 5 godzin

praca własna: 35 godz


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego K_W01

K_W02 Zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa K_W03Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów K_U01

Potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego K_U07

Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

K_K06 uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego,

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe.

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, wykład wprowadzający do tematyki związanej z zajęciami fonetyka praktyczna – laboratorium, ćwiczenia związane z wprowadzonym materiałem z teorii fonetyki i fonologii.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Skrócony opis:

Wprowadzenie do fonetyki i fonologii j. włoskiego (także w porównaniu do j. polskiego). Poznanie zjawisk fonetycznych współczesnego języka włoskiego. System wokaliczny i konsonantyczny, akcent, rytm, intonacja. Transkrypcja fonetyczna.

Pełny opis:

Student posiada podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego oraz ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ukształtowaną pod kątem znajomości podstawowych określeń z zakresu fonetyki i fonologii. Zna właściwy sposób dla danego języka w stopniu pozwalającym na kontynuowanie pracy w zakresie fonetyki, transkrypcji, ortografii i akcentowania dwóch języków. Zna narządy mowy oraz zjawiska związane z wytwarzaniem dźwięków, potrafi sklasyfikować dźwięki języka włoskiego, zna zasady transkrypcji fonetycznej tekstu włoskiego. Student potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany regionalne/dialektalne języka w obrębie Półwyspu Apenińskiego, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

- Wprowadzenie językoznawcze: miejsce fonetyki i fonologii w języku

- Alfabet włoski, pojęcie głoski, fonemu i grafemu.

- Aparat, mowy, narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków ludzkiej mowy

- Fonemy i grafemy w języku włoskim.

- Sylaba: monosylaba, wyrazy dwu, trzy i wielosylabowe, podział wyrazu na sylaby

w języku włoskim.

- Samogłoski i ich klasyfikacja, „trójkąt samogłoskowy”; E i O otwarte i zamknięte.

- Spółgłoski, dyftong i tryftong, dwuznaki i trójznaki, rozziew.

- Akcent, typy i użycie akcentu w języku włoskim.

- Intonacja, rytm, pauza.

- Dodatkowe zjawiska fonetyczne: elizja, troncamento, raddoppiamento sintattico.

- Upodobnienia w języku włoskim i opozycje fonologiczne.

- Dialekty włoskie - charakterystyka, typologia wybranych dialektów; pochodzenie i rozwój dialektów na Półwyspie Apenińskim; początki języka włoskiego i zasad wymowy.

Literatura:

Calamai S., L’italiano: suoni e forme. Roma: Carocci.

Canepari L., Manuale di pronuncia italiana. Bologna: Zanichelli.

Costamagna L,, Pronunciare l’italiano. Perugia: Guerra Edizioni.

De Mauro, T., Linguistica elementare. Roma-Bari: Laterza. (parti relative alla trascrizione fonetica)

Luraghi S., e Thornton A. M., Linguistica generale: esercitazioni e autoverifica. (parti relative alla fonologia)

Maturi P., I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Bologna: Il Mulino.

Sensini M., La dimensione linguistica, Milano 2003 (rozdział Fonetica e Fonologia).

Widłak S., Kornecka J., Język włoski. Poradnik ortograficzny dla Polaków. Warszawa 1996

Wieczorkiewicz B., Doroszewski W., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964 (rozdział I Fonetyka, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne 2 nieobecności na zajęciach - K_K01.

Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia omówione podczas zajęć -

K_K06, K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U07, K_U21.

Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb.

Zaliczenie przedmiotu stacjonarnie: egzamin pisemny.

Dodatkowo: ocena z aktywności podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie do fonetyki i fonologii j. włoskiego (także w porównaniu do j. polskiego). Poznanie zjawisk fonetycznych współczesnego języka włoskiego. System wokaliczny i konsonantyczny, akcent, rytm, intonacja. Transkrypcja fonetyczna.

Pełny opis:

Student posiada podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego oraz ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ukształtowaną pod kątem znajomości podstawowych określeń z zakresu fonetyki i fonologii. Zna właściwy sposób dla danego języka w stopniu pozwalającym na kontynuowanie pracy w zakresie fonetyki, transkrypcji, ortografii i akcentowania dwóch języków. Zna narządy mowy oraz zjawiska związane z wytwarzaniem dźwięków, potrafi sklasyfikować dźwięki języka włoskiego, zna zasady transkrypcji fonetycznej tekstu włoskiego. Student potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany regionalne/dialektalne języka w obrębie Półwyspu Apenińskiego, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

- Wprowadzenie językoznawcze: miejsce fonetyki i fonologii w języku

- Alfabet włoski, pojęcia morfem, leksem, fonem i grafem.

- Aparat, mowy, narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków ludzkiej mowy

- Fonemy i grafemy w języku włoskim: spółgłoski, dyftong i tryftong, dwuznaki i trójznaki, roziew, proteza wokaliczna.

- Samogłoski i ich klasyfikacja, „trójkąt samogłoskowy”; E i O otwarte i zamknięte.

- Sylaba: monosylaba, wyrazy dwu, trzy i wielosylabowe, podział wyrazu na sylaby w języku włoskim.

- Intonacja, rytm, pauza.

- Akcent, typy i użycie akcentu w języku włoskim.

- Dodatkowe zjawiska fonetyczne: elizja, troncamento, raddoppiamento sintattico.

Literatura:

Calamai S., L’italiano: suoni e forme. Roma: Carocci.

Canepari L., Manuale di pronuncia italiana. Bologna: Zanichelli.

Costamagna L., Pronunciare l’italiano. Perugia: Guerra Edizioni.

De Mauro T., Linguistica elementare. Roma-Bari: Laterza. (parti relative alla trascrizione fonetica)

Doroszewski W., Wieczorkiewicz B., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964 (część poświęcona zjawiskom fonetycznym)

Luraghi, Silvia e Thornton, Anna M., Linguistica generale: esercitazioni e autoverifica. (rozdział: fonologia)

Maturi P. I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Bologna: Il Mulino.

Sensini M., La dimensione linguistica, Milano 2003 (rozdział Fonetica e Fonologia).

Widłak S., Kornecka J., Język włoski. Poradnik ortograficzny dla Polaków, Warszawa-Kraków 1996

Wieczorkiewicz B., Doroszewski W., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964 (rozdział I Fonetyka, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę w sposób zdalny, za pomocą platform Moodle oraz Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie do fonetyki i fonologii j. włoskiego (także w porównaniu do j. polskiego). Poznanie zjawisk fonetycznych współczesnego języka włoskiego. System wokaliczny i konsonantyczny, akcent, rytm, intonacja. Transkrypcja fonetyczna.

Pełny opis:

Student posiada podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego oraz ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ukształtowaną pod kątem znajomości podstawowych określeń z zakresu fonetyki i fonologii. Zna właściwy sposób dla danego języka w stopniu pozwalającym na kontynuowanie pracy w zakresie fonetyki, transkrypcji, ortografii i akcentowania dwóch języków. Zna narządy mowy oraz zjawiska związane z wytwarzaniem dźwięków, potrafi sklasyfikować dźwięki języka włoskiego, zna zasady transkrypcji fonetycznej tekstu włoskiego. Student potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany regionalne/dialektalne języka w obrębie Półwyspu Apenińskiego, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

- Wprowadzenie językoznawcze: miejsce fonetyki i fonologii w języku

- Alfabet włoski, pojęcia morfem, leksem, fonem i grafem.

- Aparat, mowy, narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków ludzkiej mowy

- Fonemy i grafemy w języku włoskim: spółgłoski, dyftong i tryftong, dwuznaki i trójznaki, roziew, proteza wokaliczna.

- Samogłoski i ich klasyfikacja, „trójkąt samogłoskowy”; E i O otwarte i zamknięte.

- Sylaba: monosylaba, wyrazy dwu, trzy i wielosylabowe, podział wyrazu na sylaby w języku włoskim.

- Intonacja, rytm, pauza.

- Akcent, typy i użycie akcentu w języku włoskim.

- Dodatkowe zjawiska fonetyczne: elizja, troncamento, raddoppiamento sintattico.

Literatura:

Calamai S., L’italiano: suoni e forme. Roma: Carocci.

Canepari L., Manuale di pronuncia italiana. Bologna: Zanichelli.

Costamagna L., Pronunciare l’italiano. Perugia: Guerra Edizioni.

De Mauro T., Linguistica elementare. Roma-Bari: Laterza. (parti relative alla trascrizione fonetica)

Doroszewski W., Wieczorkiewicz B., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964 (część poświęcona zjawiskom fonetycznym)

Luraghi, Silvia e Thornton, Anna M., Linguistica generale: esercitazioni e autoverifica. (rozdział: fonologia)

Maturi P. I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Bologna: Il Mulino.

Sensini M., La dimensione linguistica, Milano 2003 (rozdział Fonetica e Fonologia).

Widłak S., Kornecka J., Język włoski. Poradnik ortograficzny dla Polaków, Warszawa-Kraków 1996

Wieczorkiewicz B., Doroszewski W., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964 (rozdział I Fonetyka, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę w sposób zdalny, za pomocą platform Moodle oraz Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska
Prowadzący grup: Marta Kaliska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie do fonetyki i fonologii j. włoskiego (także w porównaniu do j. polskiego). Poznanie zjawisk fonetycznych współczesnego języka włoskiego. System wokaliczny i konsonantyczny, akcent, rytm, intonacja. Transkrypcja fonetyczna.

Pełny opis:

Student posiada podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego oraz ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ukształtowaną pod kątem znajomości podstawowych określeń z zakresu fonetyki i fonologii. Zna właściwy sposób dla danego języka w stopniu pozwalającym na kontynuowanie pracy w zakresie fonetyki, transkrypcji, ortografii i akcentowania dwóch języków. Zna narządy mowy oraz zjawiska związane z wytwarzaniem dźwięków, potrafi sklasyfikować dźwięki języka włoskiego, zna zasady transkrypcji fonetycznej tekstu włoskiego. Student potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany regionalne/dialektalne języka w obrębie Półwyspu Apenińskiego, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

- Wprowadzenie językoznawcze: miejsce fonetyki i fonologii w języku

- Alfabet włoski, pojęcia morfem, leksem, fonem i grafem.

- Aparat, mowy, narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków ludzkiej mowy

- Fonemy i grafemy w języku włoskim: spółgłoski, dyftong i tryftong, dwuznaki i trójznaki, roziew, proteza wokaliczna.

- Samogłoski i ich klasyfikacja, „trójkąt samogłoskowy”; E i O otwarte i zamknięte.

- Sylaba: monosylaba, wyrazy dwu, trzy i wielosylabowe, podział wyrazu na sylaby w języku włoskim.

- Intonacja, rytm, pauza.

- Akcent, typy i użycie akcentu w języku włoskim.

- Dodatkowe zjawiska fonetyczne: elizja, troncamento, raddoppiamento sintattico.

Literatura:

Calamai S., L’italiano: suoni e forme. Roma: Carocci.

Canepari L., Manuale di pronuncia italiana. Bologna: Zanichelli.

Costamagna L., Pronunciare l’italiano. Perugia: Guerra Edizioni.

De Mauro T., Linguistica elementare. Roma-Bari: Laterza. (parti relative alla trascrizione fonetica)

Doroszewski W., Wieczorkiewicz B., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964 (część poświęcona zjawiskom fonetycznym)

Luraghi, Silvia e Thornton, Anna M., Linguistica generale: esercitazioni e autoverifica. (rozdział: fonologia)

Maturi P. I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Bologna: Il Mulino.

Sensini M., La dimensione linguistica, Milano 2003 (rozdział Fonetica e Fonologia).

Widłak S., Kornecka J., Język włoski. Poradnik ortograficzny dla Polaków, Warszawa-Kraków 1996

Wieczorkiewicz B., Doroszewski W., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964 (rozdział I Fonetyka, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę w sposób zdalny, za pomocą platform Moodle oraz Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)