Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia i kultura Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO1Z-HIKW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Włoch
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

konwersatorium 30 godzin+ 30 godzin praca własna (2 pkt ECTS)

praca własna, przygotowanie do kolokwium, przygotowanie referatu , przeczytanie i opracowanie lektur do dyskusji -

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:

Znajomość periodyzacji dziejów miasta, cech charakterystycznych miasta epok przedkomunalnej i komunalne, kulturowe uwarunkowania postrzegania i przedstawiania miasta, formy organizacji życia miejskiego i przestrzeni miejskiej

Efekty uczenia się - umiejętności:

Dostrzeganie dynamiki zjawisk historycznych, umiejętność historycznego myślenia – rozpatrywania zjawisk w kontekście kulturowym, student zyskuje orientację w najważniejszych zagadnieniach formowania się i funkcjonowania struktur politycznych, zna kulturową specyfikę i strukturę społeczeństwa włoskiego w okresie od VI do XVI w., potrafi formułować wypowiedzi na podstawie treści z wykładu i lektur:


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne:

rozumienie genezy współczesnego postrzegania zjawisk historycznych

umiejętność prezentacji publicznej i obrony własnych koncepcji

Metody dydaktyczne:

nauczanie polimetodyczne; dyskusja, prezentacja

Skrócony opis:

Sem. I (Roman Czaja)

Celem zajęć jest przedstawienie studentom Italianistyki podstawowych zjawisk politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych zachodzących w historii Włoch w średniowieczu i okresie Odrodzenia, a więc w okresie od V do końca XVI w.. Ze względu na specyfikę studiów filologicznych szczególnie ważne jest ukazanie z jednej strony specyfiki dziejów Italii, a z drugiej zaś powiązań z historią Europy zaalpejskiej oraz wpływu zjawisk zachodzących na Półwyspie Apenińskim na cywilizację europejską. Program zajęć podzielono na dwie części. Pierwsza mająca układ chronologiczny poświęcona jest historii Włoch, w jej ramach omawiane będą najważniejsze zjawiska z zakresu historii politycznej, społecznej i kultury. Druga część zajęć ma charakter problemowy i obejmuje przedstawienie najważniejszych zjawisk z zakresu historii społecznej i kultury oraz podstawowe elementy z zakresu geografii historycznej Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

Plan zajęć: cz. I: Roman Czaja

1. Periodyzacja dziejów Włoch od VI do XVI w. – Italia longobardzka 568-774

2. Dzieje Półwyspu Apenińskiego w okresie karolińskim 774-887 oraz w okresie tzw. „niezależnych królów włoskich” 888-962

3. Italia w okresie dominacji Cesarstwa Niemieckiego, cz. I: rządy dynastii saskiej i salickiej

4. Cz. II: Italia w okresie rządów dynastii Hohenstaufów 1152-1268

5. Rywalizacja o dominację polityczną na Półwyspie Apenińskim w II poł. XIII i w XIV w.

6. Dzieje polityczne Italii w okresie XV w.

7. Wojny włoskie 1494-1559

8. Struktura polityczny Italii w okresie dominacji hiszpańskiej w II połowie XVI w.

9. Geneza, rozwój i struktura wewnętrzna komun włoskich.

10. Włoska świadomość narodowa w średniowieczu i w okresie humanizmu

11. Kultura włoska w okresie średniowiecza.

12. Humanizm – geneza, nurt ideowe, przedstawiciele

13. Sztuki piękne w okresie Renesansu

14. Rola Włoch w gospodarce europejskiej IX-XVI w.

15. Geografia historyczna Italii: charakterystyka regionów.

Literatura:

Lektury z historii i kultury Włoch (Roman Czaja)

Podręczniki:

G. Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1983

J.Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1986

Monografie i artykuły

M. Bellonci, Lukrecja Borgia, Warszawa 1989

B.Beuys, Florencja. Świat miast I miasto Świata, Warszawa 1995

P.Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991

J.Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1939

I.Cloulas, Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1989

K.Chłędowski, Siena, Lwów 1923

K.Chłędowski, Dwór w Ferrarze, Kraków 1958

K.Chłędowski, Historie neapolitańskie, Warszawa 1954

M.Handelsman, System narodowo-polityczny Coli di Rienzo, w : Przegląd Historyczny, t. 21 (1), 1918, s. 148-211

N.Hugede, Savonarola i Florentyńczycy, Warszawa 1988

J.Lucas-Dubreton, Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszy, Warszawa 1969

J.-C. Maire Vigueur, Rycerze i mieszczanie. Wojna, konflikty i społeczeństwo w średniowiecznych Włoszech, Warszawa 2008

H.Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993

H.Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na półwyspie apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. H.Samsonowicza, Warszawa 2001, s. 250-277

P.Muratov, Obrazy Włoch, Warszawa 1972

A.Perria, Okrutni Sforzowie, Warszawa 1985

M.Patkaniowski, Charakterystyka ustawodawstwa statutowego na tle rozwoju komuny włoskiej, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 31, 1938.

R.Romano, Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 1976

M.Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1981

W.Szyszkowski, Wenecja. Dzieje Republiki 726-1797, Toruń 1992

Z.Waźbiński, Malarstwo quattrocenta, Warszawa 1989

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji w czasie zajęć, referowanie wybranych problemów na zajęciach, pisemny egzamin z materiału omawianego na zajęciach i wybranych lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Roman Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Sem. I (Roman Czaja)

Celem zajęć jest przedstawienie studentom Italianistyki podstawowych zjawisk politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych zachodzących w historii Włoch w średniowieczu i okresie Odrodzenia, a więc w okresie od V do końca XVI w.. Ze względu na specyfikę studiów filologicznych szczególnie ważne jest ukazanie z jednej strony specyfiki dziejów Italii, a z drugiej zaś powiązań z historią Europy zaalpejskiej oraz wpływu zjawisk zachodzących na Półwyspie Apenińskim na cywilizację europejską. Program zajęć podzielono na dwie części. Pierwsza mająca układ chronologiczny poświęcona jest historii Włoch, w jej ramach omawiane będą najważniejsze zjawiska z zakresu historii politycznej, społecznej i kultury. Druga część zajęć ma charakter problemowy i obejmuje przedstawienie najważniejszych zjawisk z zakresu historii społecznej i kultury oraz podstawowe elementy z zakresu geografii historycznej Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

Plan zajęć: cz. I: Roman Czaja

1. Periodyzacja dziejów Włoch od VI do XVI w. – Italia longobardzka 568-774

2. Dzieje Półwyspu Apenińskiego w okresie karolińskim 774-887 oraz w okresie tzw. „niezależnych królów włoskich” 888-962

3. Italia w okresie dominacji Cesarstwa Niemieckiego, cz. I: rządy dynastii saskiej i salickiej

4. Italia w okresie rządów dynastii Hohenstaufów 1152-1268

5. Rywalizacja o dominację polityczną na Półwyspie Apenińskim w II poł. XIII i w XIV w.

6. Dzieje polityczne Italii w okresie XV w.

7. Wojny włoskie 1494-1559

8. Struktura polityczny Italii w okresie dominacji hiszpańskiej w II połowie XVI w.

9. Geneza, rozwój i struktura wewnętrzna komun włoskich.

10. Włoska świadomość narodowa w średniowieczu i w okresie humanizmu

11. Kultura włoska w okresie średniowiecza.

12. Humanizm – geneza, nurt ideowe, przedstawiciele

13. Sztuki piękne w okresie Renesansu

14. Rola Włoch w gospodarce europejskiej IX-XVI w.

15. Geografia historyczna Italii: charakterystyka regionów.

Literatura:

Podręczniki:

G. Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1983

J.Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1986

H. Manikowska, Włochy średniowieczne. Skrypt dla studentów italianistyki, Warszawa 2007

Monografie

M. Belozerskaya, Sztuka Toskanii. Przewodnik po epokach miejscach i dziełach, Łodź 2010

M. Bellonci, Lukrecja Borgia, Warszawa 1989

B.Beuys, Florencja. Świat miast I miasto Świata, Warszawa 1995

M. Böhm, Normański podbój Sycylii w XI wieku, Oświęcim 2014

P.Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991

J.Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1939

I.Cloulas, Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1989

K.Chłędowski, Siena, Lwów 1923

K.Chłędowski, Dwór w Ferrarze, Kraków 1958

K.Chłędowski, Historie neapolitańskie, Warszawa 1954

M.Handelsman, System narodowo-polityczny Coli di Rienzo, w : Przegląd Historyczny, t. 21 (1), 1918, s. 148-211

N.Hugede, Savonarola i Florentyńczycy, Warszawa 1988

J.Lucas-Dubreton, Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszy, Warszawa 1969

J.-C. Maire Vigueur, Rycerze i mieszczanie. Wojna, konflikty i społeczeństwo w średniowiecznych Włoszech, Warszawa 2008

H.Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993

H.Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na półwyspie apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. H.Samsonowicza, Warszawa 2001.

P.Muratov, Obrazy Włoch, Warszawa 1972

A.Perria, Okrutni Sforzowie, Warszawa 1985

R.Romano, Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 1976

M.Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1981

W.Szyszkowski, Wenecja. Dzieje Republiki 726-1797, Toruń 1992

Z.Waźbiński, Malarstwo quattrocenta, Warszawa 1989

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Roman Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Sem. I (Roman Czaja)

Celem zajęć jest przedstawienie studentom Italianistyki podstawowych zjawisk politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych zachodzących w historii Włoch w średniowieczu i okresie Odrodzenia, a więc w okresie od V do końca XVI w.. Ze względu na specyfikę studiów filologicznych szczególnie ważne jest ukazanie z jednej strony specyfiki dziejów Italii, a z drugiej zaś powiązań z historią Europy zaalpejskiej oraz wpływu zjawisk zachodzących na Półwyspie Apenińskim na cywilizację europejską. Program zajęć podzielono na dwie części. Pierwsza mająca układ chronologiczny poświęcona jest historii Włoch, w jej ramach omawiane będą najważniejsze zjawiska z zakresu historii politycznej, społecznej i kultury. Druga część zajęć ma charakter problemowy i obejmuje przedstawienie najważniejszych zjawisk z zakresu historii społecznej i kultury oraz podstawowe elementy z zakresu geografii historycznej Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

Plan zajęć: cz. I: Roman Czaja

1. Periodyzacja dziejów Włoch od VI do XVI w. – Italia longobardzka 568-774

2. Dzieje Półwyspu Apenińskiego w okresie karolińskim 774-887 oraz w okresie tzw. „niezależnych królów włoskich” 888-962

3. Italia w okresie dominacji Cesarstwa Niemieckiego, cz. I: rządy dynastii saskiej i salickiej

4. Italia w okresie rządów dynastii Hohenstaufów 1152-1268

5. Rywalizacja o dominację polityczną na Półwyspie Apenińskim w II poł. XIII i w XIV w.

6. Dzieje polityczne Italii w okresie XV w.

7. Wojny włoskie 1494-1559

8. Struktura polityczny Italii w okresie dominacji hiszpańskiej w II połowie XVI w.

9. Geneza, rozwój i struktura wewnętrzna komun włoskich.

10. Włoska świadomość narodowa w średniowieczu i w okresie humanizmu

11. Kultura włoska w okresie średniowiecza.

12. Humanizm – geneza, nurt ideowe, przedstawiciele

13. Sztuki piękne w okresie Renesansu

14. Rola Włoch w gospodarce europejskiej IX-XVI w.

15. Geografia historyczna Italii: charakterystyka regionów.

Literatura:

Podręczniki:

G. Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1983

J.Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1986

H. Manikowska, Włochy średniowieczne. Skrypt dla studentów italianistyki, Warszawa 2007

Monografie

M. Belozerskaya, Sztuka Toskanii. Przewodnik po epokach miejscach i dziełach, Łodź 2010

M. Bellonci, Lukrecja Borgia, Warszawa 1989

B.Beuys, Florencja. Świat miast I miasto Świata, Warszawa 1995

M. Böhm, Normański podbój Sycylii w XI wieku, Oświęcim 2014

P.Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991

J.Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1939

I.Cloulas, Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1989

K.Chłędowski, Siena, Lwów 1923

K.Chłędowski, Dwór w Ferrarze, Kraków 1958

K.Chłędowski, Historie neapolitańskie, Warszawa 1954

M.Handelsman, System narodowo-polityczny Coli di Rienzo, w : Przegląd Historyczny, t. 21 (1), 1918, s. 148-211

N.Hugede, Savonarola i Florentyńczycy, Warszawa 1988

J.Lucas-Dubreton, Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszy, Warszawa 1969

J.-C. Maire Vigueur, Rycerze i mieszczanie. Wojna, konflikty i społeczeństwo w średniowiecznych Włoszech, Warszawa 2008

H.Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993

H.Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na półwyspie apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. H.Samsonowicza, Warszawa 2001.

P.Muratov, Obrazy Włoch, Warszawa 1972

A.Perria, Okrutni Sforzowie, Warszawa 1985

R.Romano, Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 1976

M.Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1981

W.Szyszkowski, Wenecja. Dzieje Republiki 726-1797, Toruń 1992

Z.Waźbiński, Malarstwo quattrocenta, Warszawa 1989

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Roman Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Sem. I (Roman Czaja)

Celem zajęć jest przedstawienie studentom Italianistyki podstawowych zjawisk politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych zachodzących w historii Włoch w średniowieczu i okresie Odrodzenia, a więc w okresie od V do końca XVI w.. Ze względu na specyfikę studiów filologicznych szczególnie ważne jest ukazanie z jednej strony specyfiki dziejów Italii, a z drugiej zaś powiązań z historią Europy zaalpejskiej oraz wpływu zjawisk zachodzących na Półwyspie Apenińskim na cywilizację europejską. Program zajęć podzielono na dwie części. Pierwsza mająca układ chronologiczny poświęcona jest historii Włoch, w jej ramach omawiane będą najważniejsze zjawiska z zakresu historii politycznej, społecznej i kultury. Druga część zajęć ma charakter problemowy i obejmuje przedstawienie najważniejszych zjawisk z zakresu historii społecznej i kultury oraz podstawowe elementy z zakresu geografii historycznej Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

Plan zajęć: cz. I: Roman Czaja

1. Periodyzacja dziejów Włoch od VI do XVI w. – Italia longobardzka 568-774

2. Dzieje Półwyspu Apenińskiego w okresie karolińskim 774-887 oraz w okresie tzw. „niezależnych królów włoskich” 888-962

3. Italia w okresie dominacji Cesarstwa Niemieckiego, cz. I: rządy dynastii saskiej i salickiej

4. Italia w okresie rządów dynastii Hohenstaufów 1152-1268

5. Rywalizacja o dominację polityczną na Półwyspie Apenińskim w II poł. XIII i w XIV w.

6. Dzieje polityczne Italii w okresie XV w.

7. Wojny włoskie 1494-1559

8. Struktura polityczny Italii w okresie dominacji hiszpańskiej w II połowie XVI w.

9. Geneza, rozwój i struktura wewnętrzna komun włoskich.

10. Włoska świadomość narodowa w średniowieczu i w okresie humanizmu

11. Kultura włoska w okresie średniowiecza.

12. Humanizm – geneza, nurt ideowe, przedstawiciele

13. Sztuki piękne w okresie Renesansu

14. Rola Włoch w gospodarce europejskiej IX-XVI w.

15. Geografia historyczna Italii: charakterystyka regionów.

Literatura:

Podręczniki:

G. Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1983

J.Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1986

H. Manikowska, Włochy średniowieczne. Skrypt dla studentów italianistyki, Warszawa 2007

Monografie

M. Belozerskaya, Sztuka Toskanii. Przewodnik po epokach miejscach i dziełach, Łodź 2010

M. Bellonci, Lukrecja Borgia, Warszawa 1989

B.Beuys, Florencja. Świat miast I miasto Świata, Warszawa 1995

M. Böhm, Normański podbój Sycylii w XI wieku, Oświęcim 2014

P.Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991

J.Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1939

I.Cloulas, Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1989

K.Chłędowski, Siena, Lwów 1923

K.Chłędowski, Dwór w Ferrarze, Kraków 1958

K.Chłędowski, Historie neapolitańskie, Warszawa 1954

M.Handelsman, System narodowo-polityczny Coli di Rienzo, w : Przegląd Historyczny, t. 21 (1), 1918, s. 148-211

N.Hugede, Savonarola i Florentyńczycy, Warszawa 1988

J.Lucas-Dubreton, Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszy, Warszawa 1969

J.-C. Maire Vigueur, Rycerze i mieszczanie. Wojna, konflikty i społeczeństwo w średniowiecznych Włoszech, Warszawa 2008

H.Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993

H.Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na półwyspie apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. H.Samsonowicza, Warszawa 2001.

P.Muratov, Obrazy Włoch, Warszawa 1972

A.Perria, Okrutni Sforzowie, Warszawa 1985

R.Romano, Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 1976

M.Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1981

W.Szyszkowski, Wenecja. Dzieje Republiki 726-1797, Toruń 1992

Z.Waźbiński, Malarstwo quattrocenta, Warszawa 1989

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Roman Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Sem. I (Roman Czaja)

Celem zajęć jest przedstawienie studentom Italianistyki podstawowych zjawisk politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych zachodzących w historii Włoch w średniowieczu i okresie Odrodzenia, a więc w okresie od V do końca XVI w.. Ze względu na specyfikę studiów filologicznych szczególnie ważne jest ukazanie z jednej strony specyfiki dziejów Italii, a z drugiej zaś powiązań z historią Europy zaalpejskiej oraz wpływu zjawisk zachodzących na Półwyspie Apenińskim na cywilizację europejską. Program zajęć podzielono na dwie części. Pierwsza mająca układ chronologiczny poświęcona jest historii Włoch, w jej ramach omawiane będą najważniejsze zjawiska z zakresu historii politycznej, społecznej i kultury. Druga część zajęć ma charakter problemowy i obejmuje przedstawienie najważniejszych zjawisk z zakresu historii społecznej i kultury oraz podstawowe elementy z zakresu geografii historycznej Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

Plan zajęć: cz. I: Roman Czaja

1. Periodyzacja dziejów Włoch od VI do XVI w. – Italia longobardzka 568-774

2. Dzieje Półwyspu Apenińskiego w okresie karolińskim 774-887 oraz w okresie tzw. „niezależnych królów włoskich” 888-962

3. Italia w okresie dominacji Cesarstwa Niemieckiego, cz. I: rządy dynastii saskiej i salickiej

4. Italia w okresie rządów dynastii Hohenstaufów 1152-1268

5. Rywalizacja o dominację polityczną na Półwyspie Apenińskim w II poł. XIII i w XIV w.

6. Dzieje polityczne Italii w okresie XV w.

7. Wojny włoskie 1494-1559

8. Struktura polityczny Italii w okresie dominacji hiszpańskiej w II połowie XVI w.

9. Geneza, rozwój i struktura wewnętrzna komun włoskich.

10. Włoska świadomość narodowa w średniowieczu i w okresie humanizmu

11. Kultura włoska w okresie średniowiecza.

12. Humanizm – geneza, nurt ideowe, przedstawiciele

13. Sztuki piękne w okresie Renesansu

14. Rola Włoch w gospodarce europejskiej IX-XVI w.

15. Geografia historyczna Italii: charakterystyka regionów.

Literatura:

Podręczniki:

G. Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1983

J.Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1986

H. Manikowska, Włochy średniowieczne. Skrypt dla studentów italianistyki, Warszawa 2007

Monografie

M. Belozerskaya, Sztuka Toskanii. Przewodnik po epokach miejscach i dziełach, Łodź 2010

M. Bellonci, Lukrecja Borgia, Warszawa 1989

B.Beuys, Florencja. Świat miast I miasto Świata, Warszawa 1995

M. Böhm, Normański podbój Sycylii w XI wieku, Oświęcim 2014

P.Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991

J.Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1939

I.Cloulas, Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1989

K.Chłędowski, Siena, Lwów 1923

K.Chłędowski, Dwór w Ferrarze, Kraków 1958

K.Chłędowski, Historie neapolitańskie, Warszawa 1954

M.Handelsman, System narodowo-polityczny Coli di Rienzo, w : Przegląd Historyczny, t. 21 (1), 1918, s. 148-211

N.Hugede, Savonarola i Florentyńczycy, Warszawa 1988

J.Lucas-Dubreton, Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszy, Warszawa 1969

J.-C. Maire Vigueur, Rycerze i mieszczanie. Wojna, konflikty i społeczeństwo w średniowiecznych Włoszech, Warszawa 2008

H.Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993

H.Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na półwyspie apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. H.Samsonowicza, Warszawa 2001.

P.Muratov, Obrazy Włoch, Warszawa 1972

A.Perria, Okrutni Sforzowie, Warszawa 1985

R.Romano, Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 1976

M.Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1981

W.Szyszkowski, Wenecja. Dzieje Republiki 726-1797, Toruń 1992

Z.Waźbiński, Malarstwo quattrocenta, Warszawa 1989

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)