Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Łacina dla filologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO1Z-LACF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Łacina dla filologów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

udział w zajęciach ćwiczeniowych (30 h) – 1 ECTS;

konsultacje - (6 h) – 1,1 ECTS;


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianów (24 h) – 0,9 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma wiedzę o podstawach języka łacińskiego i zna terminologię służącą do jego opisu K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi korzystać ze słowników, gramatyk i innych narzędzi językowych, aby rozumieć teksty po łacinie i pogłębiać swoją wiedzę o języku łacińskim K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 - docenia znaczenia łaciny i cywilizacji klasycznej dla romańskiego obszaru kulturowego

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z

zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–V,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy stopnia wyższego (comparativus) i najwyższego (superlativus) przymiotników

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy fleksyjne liczebników głównych i porządkowych

• formy strony czynnej i biernej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym

(indicativus) w czasach praesens, futurum I, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum oraz

tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej (imperativus praesentis activi)

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• Formy participium praesentis activi i perfecti passivi

• formy czasowników nieregularnych w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus

praesentis): esse i wybrane composita (possum, adsum, absum),

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• Składnie: Accusativus cum, Nominativus cum infinitivo, Dativus possesivus, Ablativus absolutus.

Literatura:

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Principia: A Beginner’s Latin Course, Shrewsbury 1969 (wybrane części)

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Pseudolus noster: A Beginner’s Latin Course, Shrewsbury 1964 (wybrane części)

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1984 lub późniejsze

Słowniki:

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1997 (lub inne wydanie)

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001 (lub inne wydanie)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywny udział w ćwiczeniach

- oceny ze sprawdzianów sprawdzających znajomość omówionych zagadnień gramatycznych, słownictwa oraz umiejętności przekładu z łaciny na język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Jeśli zajdzie taka konieczność, zajęcia będą realizowane w czasie rzeczywistym w formie spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Małgorzata Skórcz
Prowadzący grup: Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Jeśli zajdzie taka konieczność, zajęcia będą realizowane w czasie rzeczywistym w formie spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Adamiak, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Stanisław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Jeśli zajdzie taka konieczność, zajęcia będą realizowane w czasie rzeczywistym w formie spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Adamiak, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Stanisław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Jeśli zajdzie taka konieczność, zajęcia będą realizowane w czasie rzeczywistym w formie spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)