Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO1Z-WSLIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie zajęć student otrzymuje 4 pkty ECTS odpowiadające ok. 100 godz. pracy, z czego 1,5 pkt. za udział w zajęciach i konsultacje z prowadzącym, a 2,5 za pracę własną (czytanie lektur, przygotowanie się do egzaminu).

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza: Po ukończeniu przedmiotu student:

W1: ma podstawową wiedzę o literaturze danego obszaru kulturowego obejmują jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

W2: ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (K_W05)

W3: ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

W 4: ma wiedzę o postawowej termonologii i metodologii badań w dziedzinie filologii (K_W07)

W5: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, folozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego (K_W08)

W 6: ma podstawową wiedze o kulturze danego obszaru językowego (np. media, teatr, film) (K_W09)

W 7: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, foilozoficznych i politycznych w wymiarze miedzykulturowym (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

W 8: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i uzytkowac informacje przy uzyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

W 9: potrafi posługiwać sie podstawowymi ujeciami teoretycznymi, paradygmatami w zakresie własciwym dla filologii (KU_06)

W.10: potrafi pracować wedle celów i wskazówek frormułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

W 11: umie umiejscowić poznane utwory w ogólnymm kontekscie literacko-kulturowym (K_U09)

W 12: umie rozpoznać rodzaj literacki i konwencję gatunkowym wybranych utworów (K_U10)

W 13: umie dokonac analizy i interpretacji poznanych utworów z uzyciem podstawowej terminologii i właćiwych metod (K_U11)

W 14: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzic ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U12)

W 15: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U13)

W 16: potrafi przeprowadzic kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać sie internetem, sporządzic bibliografie i przypisy ze stosowna dbałościa o prawa autorskie, formatowac dokumenty, korzystając z edytora tekstu, przygotowaqc prezentację (K_U17)

W 17: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz wiekszość rozmówców porozumiewajacych sie w języku/jezykaqch danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i miedzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W 18: rozumie odmienne postrzeganie życia spłecznego przez osoby pochodzące z róznych srodowisk i kultur (K_U20)

W 19: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K03)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawy nauki o literaturze (rodzaje i gatunki literackie, teoria dzieła literackiego itd.).

Pełny opis:

Podział nauk o literaturze.

Podstawy genologii, stylistyki i morfologii.

Kategorie opisu utworu epickiego (narrator, czas, przestrzeń, fabuła, postać), litycznego (podmiot liryczny, sytuacja liryczna itd.), dramatycznego (akcja, postać, czas, przestrzeń itd.).

Podstawowe kategorie genologiczne (rodzaj, odmiana rodzajowa, gatunek, odmiana gatunkowa),

Podstawowe środki stylistyczne (zwłaszcza przekształcenia semantyczne).

Podstawowe kategorie lingwistyki tekstu (tekst, spójność itd.).

Literatura:

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego (wyd. dowolne)

M. R. Mayenowa, poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka (wyd. dowolne)

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011

Metody i kryteria oceniania:

egzamin sprawdzający osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kryteria oceniania:

- na ocenę dostateczną: znajomość podstawowych pojęć i terminów literaturoznawczych;

- na ocenę dobrą: jw. + umiejętność porównywania i wartościowania poszczególnych podejść metodologicznych;

- na ocenę bardzo dobrą: jw. + dogłębna znajomość historii literaturoznawstwa.

Oceny "3" i "4" mogą być podniesione do poziomu "3+" i "4+", jeżeli student wykazuje się terminologiczną biegłością.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi kategoriami opisu stosowanymi przez współczesną teorię literatury.

Pełny opis:

Podział nauk o literaturze.

Postawy morfologii, genologii i stylistyki.

Kategorie opisu utworu epickiego (bohater, postać, narrator, fabuła, czas, przestrzeń), litycznego (sytuacja liryczna, podmiot liryczny itd.), dramatycznego, akcja, postać, czas, przestrzeń itd.).

Podstawowe kategorie genologiczne (rodzaj, odmiana rodzajowa, gatunek, odmiana gatunkowa)

Podstawowe środki stylistyczne (zwłaszcza przekształcenia semantyczne).

Podstawowe kategorie lingwistyki tekstu (tekst spójność itd.).

Literatura:

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego (wyd. dowolne)

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka (wyd. dowolne)

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011

Uwagi:

Egzamin pisemny.

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%.

Kryteria oceniania:

Dostateczna - (60-69%)

Dostateczna plus - (70-74%)

Dobra - (75-84%)

Dobra plus - (85-90%)

Bardzo dobra - (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi kategoriami opisu stosowanymi przez współczesną teorię literatury.

Pełny opis:

Podział nauk o literaturze.

Postawy morfologii, genologii i stylistyki.

Kategorie opisu utworu epickiego (bohater, postać, narrator, fabuła, czas, przestrzeń), litycznego (sytuacja liryczna, podmiot liryczny itd.), dramatycznego, akcja, postać, czas, przestrzeń itd.).

Podstawowe kategorie genologiczne (rodzaj, odmiana rodzajowa, gatunek, odmiana gatunkowa)

Podstawowe środki stylistyczne (zwłaszcza przekształcenia semantyczne).

Podstawowe kategorie lingwistyki tekstu (tekst spójność itd.).

Literatura:

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego (wyd. dowolne)

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka (wyd. dowolne)

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011

Uwagi:

Egzamin pisemny.

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%.

Kryteria oceniania:

Dostateczna - (60-69%)

Dostateczna plus - (70-74%)

Dobra - (75-84%)

Dobra plus - (85-90%)

Bardzo dobra - (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi kategoriami opisu stosowanymi przez współczesną teorię literatury.

Pełny opis:

Podział nauk o literaturze.

Postawy morfologii, genologii i stylistyki.

Kategorie opisu utworu epickiego (bohater, postać, narrator, fabuła, czas, przestrzeń), litycznego (sytuacja liryczna, podmiot liryczny itd.), dramatycznego, akcja, postać, czas, przestrzeń itd.).

Podstawowe kategorie genologiczne (rodzaj, odmiana rodzajowa, gatunek, odmiana gatunkowa)

Podstawowe środki stylistyczne (zwłaszcza przekształcenia semantyczne).

Podstawowe kategorie lingwistyki tekstu (tekst spójność itd.).

Literatura:

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego (wyd. dowolne)

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka (wyd. dowolne)

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011

Uwagi:

Egzamin pisemny.

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%.

Kryteria oceniania:

Dostateczna - (60-69%)

Dostateczna plus - (70-74%)

Dobra - (75-84%)

Dobra plus - (85-90%)

Bardzo dobra - (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi kategoriami opisu stosowanymi przez współczesną teorię literatury.

Pełny opis:

Podział nauk o literaturze.

Postawy morfologii, genologii i stylistyki.

Kategorie opisu utworu epickiego (bohater, postać, narrator, fabuła, czas, przestrzeń), litycznego (sytuacja liryczna, podmiot liryczny itd.), dramatycznego, akcja, postać, czas, przestrzeń itd.).

Podstawowe kategorie genologiczne (rodzaj, odmiana rodzajowa, gatunek, odmiana gatunkowa)

Podstawowe środki stylistyczne (zwłaszcza przekształcenia semantyczne).

Podstawowe kategorie lingwistyki tekstu (tekst spójność itd.).

Literatura:

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze (wyd. dowolne)

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego (wyd. dowolne)

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka (wyd. dowolne)

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011

Uwagi:

Egzamin pisemny.

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%.

Kryteria oceniania:

Dostateczna - (60-69%)

Dostateczna plus - (70-74%)

Dobra - (75-84%)

Dobra plus - (85-90%)

Bardzo dobra - (91-100%)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)