Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO3L-HLW-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 2 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Całkowity nakład pracy studenta:

calkowity naklad pracy studenta 50 godzin

godziny kontaktowe 30

konsultacje 10

praca własna studenta 10


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze z romańskiego/włoskiego obszaru kulturowego

obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i romańskiego

K_W10 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym
Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U11 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U12 umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej

terminologii i właściwych metod

K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe romańskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w romańskim obszarze kulturowym


Metody dydaktyczne:

Metoda podająca oraz metoda wymiany i dyskusji. Wspólna analiza wybranych tekstów mająca na celu wyróżnienie oraz skomentowanie ich głównych aspektów.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie dzieł ważnych przedstawicieli literatury włoskiej XX i XXI wieku, osadzonej w szerokim kontekście krytyczno-literackim.

Pełny opis:

1-5 - La trilogia metateatrale di L. Pirandello: Sei personaggi in cerca d'autore, Questa sera si recita e soggetto, Ciascuno a suo modo

6-8 - L. Pirandello – il teatro dei miti - I giganti della montagna

9-10 - A. Moravia - la figura dello scrittore e il romanzo Agostino.

11-12 E. Ferrante - la figura della scrittrice e la sua produzione letteraria.

13 Andrea Camilleri e i suoi gialli

14 - 15 Carmine Abate - la figura dello scrittore e la sua produzione letteraria.

Literatura:

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Kireńczuk T., Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 2000.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000

Patrice Pavis, Dizionario del teatro, ediz. ital. a cura di Paolo Bosisio, Zanichelli, 1998.

Piotr Salwa, Krzysztof Żaboklicki, Historia Literatury Włoskiej, Tom II, Semper, Warszawa, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione absencje) aktywność na zajęciach, pozytywny wynik wejściówek, dwa testy pisemne (K _W04,K _W08,K_U11,K _U10, K _U9) referat podczas zajęć dotyczący twórczości wybranego pisarza włoskiego XX lub XXI wieku. Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karp
Prowadzący grup: Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie dzieł ważnych przedstawicieli literatury włoskiej XX i XXI wieku, osadzonej w szerokim kontekście krytyczno-literackim.

Pełny opis:

1-5 - L. Pirandello - la trilogia metateatrale - Sei personaggi in cerca d'autore, Questa sera si recita e soggetto, Ciascuno a suo modo

6-8 - L. Pirandello – il teatro dei miti - I giganti della montagna

9-10 - A. Moravia - la figura dello scrittore e il romanzo Agostino.

11-12 E. Ferrante - la figura della scrittrice e la sua produzione letteraria.

13 E. Brizzi e gli altri cannibali

14 - 15 Carmine Abate - la figura dello scrittore e la sua produzione letteraria.

Literatura:

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Kireńczuk T., Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 2000.

Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione absencje) aktywność na zajęciach, pozytywny wynik wejściówek, dwa testy pisemne (K _W04,K _W08,K_U11,K _U10, K _U9) referat podczas zajęć dotyczący twórczości wybranego pisarza włoskiego XX lub XXI wieku. Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb

Ewentualne nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem platformy Teams. Program oraz warunki zaliczenia przedmiotu nie zmienią się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karp
Prowadzący grup: Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie dzieł ważnych przedstawicieli literatury włoskiej XX i XXI wieku, osadzonej w szerokim kontekście krytyczno-literackim.

Pełny opis:

1-5 - L. Pirandello - la trilogia metateatrale - Sei personaggi in cerca d'autore, Questa sera si recita e soggetto, Ciascuno a suo modo

6-8 - L. Pirandello – il teatro dei miti - I giganti della montagna

9-10 - A. Moravia - la figura dello scrittore e il romanzo Agostino.

11-12 E. Ferrante - la figura della scrittrice e la sua produzione letteraria.

13 E. Brizzi e gli altri cannibali

14 - 15 Carmine Abate - la figura dello scrittore e la sua produzione letteraria.

Literatura:

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Kireńczuk T., Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 2000.

Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione absencje) aktywność na zajęciach, pozytywny wynik wejściówek, dwa testy pisemne (K _W04,K _W08,K_U11,K _U10, K _U9) referat podczas zajęć dotyczący twórczości wybranego pisarza włoskiego XX lub XXI wieku. Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb

Ewentualne nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem platformy Teams. Program oraz warunki zaliczenia przedmiotu nie zmienią się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karp
Prowadzący grup: Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie dzieł ważnych przedstawicieli literatury włoskiej XX i XXI wieku, osadzonej w szerokim kontekście krytyczno-literackim.

Pełny opis:

1-5 - L. Pirandello - la trilogia metateatrale - Sei personaggi in cerca d'autore, Questa sera si recita e soggetto, Ciascuno a suo modo

6-8 - L. Pirandello – il teatro dei miti - I giganti della montagna

9-10 - A. Moravia - la figura dello scrittore e il romanzo Agostino.

11-12 E. Ferrante - la figura della scrittrice e la sua produzione letteraria.

13 E. Brizzi e gli altri cannibali

14 - 15 Carmine Abate - la figura dello scrittore e la sua produzione letteraria.

Literatura:

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Kireńczuk T., Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 2000.

Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione absencje) aktywność na zajęciach, pozytywny wynik wejściówek, dwa testy pisemne (K _W04,K _W08,K_U11,K _U10, K _U9) referat podczas zajęć dotyczący twórczości wybranego pisarza włoskiego XX lub XXI wieku. Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb

Ewentualne nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem platformy Teams. Program oraz warunki zaliczenia przedmiotu nie zmienią się.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)