Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO3L-HLW-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 2 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Ma podstawową wiedzę o literaturze włoskiej, pogłębia ją z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój obszaru Półwyspu Apenińskiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

100 godzin (3 ECTS)


1. Godziny kontaktowe: 30


2. Konsultacje: 30


3. Praca własna studenta: 40

Efekty uczenia się - wiedza:

W4: ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

W8: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U7: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

U8: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K5: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

Metody dydaktyczne:

Zastosowana jest metoda wykładowa wraz z częściową metodą komunikacyjną i stymulującą studenta do uczestnictwa w zajęciach.

Metody podające: wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji i wymiany stanowisk; metody integracyjne i oparte na współpracy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady i ćwiczenia, poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Pełny opis:

Analiza wybranych tekstów literackich o charakterze filozoficznym i antropologicznym ze szczegółowym uwzględnieniem kontekstu historyczno - kulturowo - literackiego i teatralnego oraz społecznego, na tle zmieniającej się i ewoluującej literatury włoskiej końca lat trzydziestych i lat sześćdziesiątych, a później do końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wybrany okres obejmuje najbardziej znaczące zjawiska i kategoria literackie w historii literatury włoskiej pierwszej i drugiej polowy XX stulecia.

1.Le riviste e le loro poetiche in Italia nella seconda metà degli anni Venti: Strapaese, Stracittà, Selvaggio, Solaria

2-3.Tra realismo magico e romanzo fantastico e surreale: Bontempelli, Savinio, Delfini, Buzzati. Il romanzo italiano degli anni trenta: Bontempelli, Banti e gli altri.

4-6. La narrativa di guerra - Bassani

7-9. Il nuovo realismo di Brancati

10-12 . La problematica della criminalità in Italia: Sciascia e Fava

13-14. Il romanzo borghese tra realismo ed esistenzialismo - Moravia

15. Il nuovo romanzo italiano dopo il 1963.

Literatura:

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca obejmuje obecność na zajęciach w trybie stacjonarnym, dwie nieobecności usprawiedliwione, zaś w trybie zdalnym zajęcia odbywają się na platformie TEAMS (K_K01, K_K05).

Ocena semestralna wystawiona jest na podstawie wypowiedzi ustnej studenta, konwersacji w grupach na platformie Teams lub w formie pisemnej - test (K_W04, K_W08, K_U01, K_U07, K_U08); metody podające, wykład informacyjny; metody integracyjne i oparte na współpracy, metody służące prezentacji treści i dyskusji, metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji po obejrzeniu filmów przez studentów

Zagadnienia obejmują :

- utwory epoki Średniowiecza: opis ich tematyki i stylu literackiego

- obraz życia społecznego w utworach średniowiecznych

- utwory epoki Odrodzenia: opis ich tematyki i stylu literackiego

- obraz życia społecznego w utworach Odrodzenia.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady i ćwiczenia, poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Pełny opis:

Analiza wybranych tekstów literackich o charakterze filozoficznym i antropologicznym ze szczegółowym uwzględnieniem kontekstu historyczno - kulturowo - literackiego i teatralnego oraz społecznego, na tle zmieniającej się i ewoluującej literatury włoskiej końca lat trzydziestych i lat sześćdziesiątych, a później do końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wybrany okres obejmuje najbardziej znaczące zjawiska i kategoria literackie w historii literatury włoskiej pierwszej i drugiej polowy XX stulecia.

1.Le riviste e le loro poetiche in Italia nella seconda metà degli anni Venti: Strapaese, Stracittà, Selvaggio, Solaria

2-3.Tra realismo magico e romanzo fantastico e surreale: Bontempelli, Savinio, Delfini, Buzzati. Il romanzo italiano degli anni trenta: Bontempelli, Banti e gli altri.

4-6. La narrativa di guerra - Bassani

7-9. Il nuovo realismo di Brancati

10-12 . La problematica della criminalità in Italia: Sciascia e Fava

13-14. Il romanzo borghese tra realismo ed esistenzialismo - Moravia

15. Il nuovo romanzo italiano dopo il 1963.

Literatura:

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Uwagi:

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady i ćwiczenia, poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Pełny opis:

Analiza wybranych tekstów literackich o charakterze filozoficznym i antropologicznym ze szczegółowym uwzględnieniem kontekstu historyczno - kulturowo - literackiego i teatralnego oraz społecznego, na tle zmieniającej się i ewoluującej literatury włoskiej końca lat trzydziestych i lat sześćdziesiątych, a później do końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wybrany okres obejmuje najbardziej znaczące zjawiska i kategoria literackie w historii literatury włoskiej pierwszej i drugiej polowy XX stulecia.

1.Le riviste e le loro poetiche in Italia nella seconda metà degli anni Venti: Strapaese, Stracittà, Selvaggio, Solaria

2-3.Tra realismo magico e romanzo fantastico e surreale: Bontempelli, Savinio, Delfini, Buzzati. Il romanzo italiano degli anni trenta: Bontempelli, Banti e gli altri.

4-6. La narrativa di guerra - Bassani

7-9. Il nuovo realismo di Brancati

10-12 . La problematica della criminalità in Italia: Sciascia e Fava

13-14. Il romanzo borghese tra realismo ed esistenzialismo - Moravia

15. Il nuovo romanzo italiano dopo il 1963.

Literatura:

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Uwagi:

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady i ćwiczenia, poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Pełny opis:

Analiza wybranych tekstów literackich o charakterze filozoficznym i antropologicznym ze szczegółowym uwzględnieniem kontekstu historyczno - kulturowo - literackiego i teatralnego oraz społecznego, na tle zmieniającej się i ewoluującej literatury włoskiej końca lat trzydziestych i lat sześćdziesiątych, a później do końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wybrany okres obejmuje najbardziej znaczące zjawiska i kategoria literackie w historii literatury włoskiej pierwszej i drugiej polowy XX stulecia.

1.Le riviste e le loro poetiche in Italia nella seconda metà degli anni Venti: Strapaese, Stracittà, Selvaggio, Solaria

2-3.Tra realismo magico e romanzo fantastico e surreale: Bontempelli, Savinio, Delfini, Buzzati. Il romanzo italiano degli anni trenta: Bontempelli, Banti e gli altri.

4-6. La narrativa di guerra - Bassani

7-9. Il nuovo realismo di Brancati

10-12 . La problematica della criminalità in Italia: Sciascia e Fava

13-14. Il romanzo borghese tra realismo ed esistenzialismo - Moravia

15. Il nuovo romanzo italiano dopo il 1963.

Literatura:

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Uwagi:

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)