Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO3L-PNJW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 2 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Student posiada dobrą znajomość gramatyki języka włoskiego, bogaty zasób słownictwa oraz rozwiniętą umiejętność komunikacji.

Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład 150

godziny kontaktowe 90

konsultacje 30

praca własna 30

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach1 danego obszaru kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film)

K_W10: zna podstawowe zasady przekładoznawstwa

K_W11: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym
Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język/języki danego obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka/języków specjalnościEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis struktur i reguł gramatycznych na podstawie materiałów programowych.Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: odsłuch piosenek i analiza tekstów pod względem leksykalno-gramatycznym.

Metody praktyczne: ćwiczenia gramatyczne i tłumaczenie zdań.

Metody dydaktyczne aktywizujące: gry dydaktyczne, inscenizacje, dialogi sytuacyjne


Tłumaczenia w semestrze letnim 2020/2021 (ewentualny tryb zdalny):

za pomocą platformy oraz poczty UMK studenci otrzymają teksty oraz zdania do tłumaczenia. Będą mieli czas na wykonanie zadań, następnie materiał zostanie sprawdzony i omówiony w trybie synchronicznym.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu na 3 roku studiów praca skupia się na poszerzeniu i wzbogaceniu słownictwa, nauce umiejętności tłumaczenia tekstów z włoskiego i na włoski oraz na doskonaleniu umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych na rozmaite tematy.

Główne części to blok tłumaczeniowo-leksykalno-gramatyczny i blok konwersacyjno-kompozycyjny.

Pełny opis:

Cel zajęć:

W ramach przedmiotu na 3 roku studiów praca skupia się na poszerzeniu i wzbogaceniu słownictwa, nauce umiejętności tłumaczenia tekstów z włoskiego i na włoski oraz na doskonaleniu umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych na rozmaite tematy.

Główne części to blok tłumaczeniowo-leksykalno-konwersacyjny i blok gramatyczno-kompozycyjny.

Celem kursu jest zwiększenie już istniejących zdolności komunikacyjnych studentów III roku w powiązaniu z rozumieniem oraz tworzeniem ustnych i pisemnych wypowiedzi. Rozwinięcie umiejętności pisania u studentów na podstawie i w połączeniu z tekstami opisowymi, narracyjnymi, streszczeniami, pytaniami do tekstu krótkiemu sprawozdaniu oraz tekstami typu: list, pamiętnik, wiersz, piosenka.

Treści:

TŁUMACZENIA

Lo scopo del corso e' quello di far imparare agli studenti a tradurre autonomamente vari tipi di testi: sociologici, politici, economici, letterari, scientifici. Gli studenti sono obbligati a partecipare attivamente al corso e fare compiti di casa. Durante il corso si tradurra' dal polacco in italiano e dall'italiano in polacco, si faranno anche numerosi esercizi per memorizzare il lessico e le strutture caratteristiche dei singoli tipi di testi che riguardano:

traduzione giuridica, traduzione bancaria, traduzione tecnica - architettura,traduzione tecnica - informatica, traduzione scientifica - linguistica, traduzione sceintifica - astronomia, traduzione giornalistica, traduzione dei sottotitoli - pubblicita, intervista, videoclip

Zajęcia mają za zadanie przygotować do samodzielnego tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień społeczno-politycznych, gospodarczych, prawniczych i literackich. Wymagane jest aktywne uczestniczenie w zajęciach a także praca własna (zadania pisemne w trakcie semestru). Ćwiczenia będą polegać na tłumaczeniu przygotowywanych uprzednio tekstów.Towarzyszyć im będą ćwiczenia mające za zadanie ułatwić przyswojenie słownictwa, frazeologii oraz struktur charakterystycznych dla poszczególnych typów tekstów a także wyjaśnienia oraz lektura tekstów specjalistycznych (dokumentacja). SŁOWNICTWO/KONWERSACJE

Kolejnym elementem jest ćwiczenie słownictwa (równolegle z ćwiczeniem słownictwa poprzez tłumaczenia), a więc: synonimy, antonimy, polisemia, homonimia, kolokacje i frazeologia. Poszerzanie zasobu słownictwa, szczególnie specjalistycznego, jest bardzo ważnym elementem zajęć, stąd w trakcie roku będą niezapowiedziane sprawdziany ze słownictwa.

Konwersacje, oparte o artykuły z włoskiej prasy oraz o materiały filmowo-telewizyjne, będą dotyczyć problemów społecznych współczesnych Włoch.

WYPOWIEDŹ PISEMNA

Podczas trwania kursu studenci będą mieli przede wszystkim możliwość ćwiczenia się w sztuce tworzenia wypowiedzi pisemnych w języku włoskim, gdzie podstawowa uwaga lektora będzie się koncentrowała na podnoszeniu ich umiejętności ortograficznych, gramatycznych i syntaktycznych. Zadaniem lektora będzie praca ze studentami nad umiejętnością tworzenia różnych tekstów: streszczeń, analizy tekstów literackich, tekstów opisowych, esejów, przekonywującego wyrażania własnych opinii itd.

Zaliczenie na ocenę w I semestrze; zaliczenie w formie pisemnej w I semestrze nauki dotyczy znajomości słownictwa specjalistycznego oraz tłumaczenia dwóch krótkich tekstów.

Egzamin w II semestrze; zasadą jest, że w tekstach egzaminacyjnych pojawia się w dużej ilości słownictwo, frazeologia, struktury podobne do tekstów tłumaczonych na zajęciach. Stąd nie dopuszcza się używania słownika podczas egzaminu.

Literatura:

PNJW (konwersacje)

Marin T., La Prova Orale 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Roma, Edilingua, 2004,

Barki P., Diadori P., Pro e Contro, Roma, Bonacci Editore, 1997,

Bettoni C., Vicentini G., Passeggiate Italiane, Roma, Bonacci Editore, 1997,

Angelino M, Ballarin E., L'italiano attraverso la storia dell'arte, Perugia, Guerra Edizioni, 2006

PNJW (tłumaczenie)

Dąbka - Prokop U., Śladami tłumacza - szkice, Kraków 1997

Eco U., Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano 2003

Faini, P. (2004), Tradurre. Manuale teorico e pratico. Carocci, Roma;

Fioritto, A. (a cura di) (1997), Manuale di stile, Il Mulino, Bologna;

Hejwowski K., Kognitywno - komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004

Lewicki A. M., Studia z teorii frazeologii, Łask 2003

Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki., Kraków 2003

Serafini, M. T. (1992) Come si scrive, Bompiani, Milano;

Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996

Wojtynek K., (a cura di), Traduttore non sempre traditore. Problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana, Katowice 1998

1) Cherubini N., L'italiano per gli affari, Bonacci editore, Roma 1992

2) Parizzi F., Renzi R., L'italiano al lavoro - Certificato di Conoscenza dell'Italiano Commerciale, Guerra Edizioni, Perugia, 2004

3) Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Zanichelli, Bologna, 2000

4) prasa włoska ( "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore" ,"L'Espresso", " Corriere della Sera", "La Stampa")

5) Ambroso S., Stefancich G., 10 percorsi nel lessico italiano, Roma 1993.

6) Costantini L., Montesi A., Tomassini P., Per un pugno di corti. L'italiano attraverso i cortometraggi. Livello intermedio-avanzato, Perugia 2009.

7) materiały własne prowadzących

Chiara Caglieris "Parliamo Italiano " Hoepli

Dizionario etimologico della Lingua Italiana di Tristano Bolelli, ed Avallardi

Consigli per la composizione italiana di G.Gorini, ed Bologna

Il Nuovo Zingarelli, Zanichelli

Decio Cinti " Sinonimi e contrari ", De Agostini

" I Raccontastorie " con le voci di G.Gaber, G.Masina, M.Vukotich,G.Dettori P.Gassman e altri, Mondadori

" Nuovi poeti contemporanei " , Antologia a cura di R.Galaverni, Guaraldi

G.Stefancich "Quante storie" di autori italiani contemporanei, Bonacci ed. Roma

Siti di riviste e quotidiani

U.Panozzo " Studio e arte del dire" Le Monnier

Fosco Maraini " Viaggiator curioso" Passigli

Fosco Maraini " Gli ultimi pagani " edt

Lucio Piccolo " Canti barocchi ", Scheiwiller

Sistina Fatta della Fratta " Quando si cantava Giovinezza " , La Luna

Franco Battiato: Fleurs 1, 2 , 3

Carmen Consoli Elettra 2009,

Elisa Soundtrack 96-09

Marco"Morgan"Castoldi "Storie dell'appartamento " " da A ad A" "Italian Songbook I "

Bluvertigo "Storytellers"

Samuele Bersani " Manifesto abusivo "

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się na platformach zdalnych, uniwersyteckich, typ i użycie platformy jest uzależnione od prowadzącego

Zaliczenie na ocenę w I semestrze; zaliczenie w formie pisemnej w I semestrze nauki dotyczy znajomości słownictwa specjalistycznego oraz tłumaczenia dwóch krótkich tekstów.

Egzamin w II semestrze; zasadą jest, że w tekstach egzaminacyjnych pojawia się w dużej ilości słownictwo, frazeologia, struktury podobne do tekstów tłumaczonych na zajęciach (K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U15, K_U18, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08). Stąd nie dopuszcza się używania słownika podczas egzaminu.

Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 60-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Olga Bąkowska-Zasada, Orietta Orel, Katarzyna Rogalska-Chodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Beata Szpingier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Beata Szpingier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)