Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna języka włoskiego i polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO3Z-GKJWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna języka włoskiego i polskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Przedmioty z języka włoskiego - III rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 50 godzin

1. Godziny kontaktowe: 30 godzin

2. Konsultacje: 10 godzin

3. Praca własna: 10 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Student ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa.

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08).

Zna właściwy sposób dla danego języka w stopniu pozwalającym na kontynuowanie pracy w zakresie poprawnego przekładu zdań pod względem morfologicznym i logicznym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).

Dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze językowym (K_K08).

Metody dydaktyczne:

Podająca - wykład problemowy. Poszukująca - ćwiczeniowa, doświadczeń, sytuacyjna.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Porównanie zjawisk językowych występujących na następujących poziomach opisu języka polskiego i włoskiego: fonologicznym, morfologicznym i składniowym. Zwrócenie uwagi na przekład z jednego języka na drugi ze szczególnym uwzględnieniem problemów morfologicznych i składniowych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

- refleksje nad kwestią ekwiwalencji oraz różnic w pojmowaniu jej na płaszczyźnie systemu języka i tekstu.

- refleksje nad uniwersaliami językowymi i zróżnicowaniem języków;

- zestawienie różnic dotyczących dwóch systemów językowych: włoskiego i polskiego pod względem;

> morfologicznym: rodzaj i liczba rzeczowników, kategorie czasu i przestrzeni, odmienne (verbo-czasownik, aggettivo-przymiotnik) i nieodmienne (avverbio-przysłówek, interiezione -wykrzyknienie)części mowy w obu językach.

- zestawnienie różnic na płaszczyźnie tekstu i pragmatyki: kwestie grzeczności językowej oraz gatunków mowy.

- frazeologia i paremiologia w ujęciu kontrastywnym.

Literatura:

Dubisz S., Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 1999

Kreisberg A., Kategorie czasu i aspektu w języku polskim i włoskim. Warszawa 1980

Lipińska E., Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per italiani. Kraków 2010

Pavani de Sandre, Grammatica della lingua polacca, Padova 1992

Salwa P., Szleszyńska M., Wybór idiomów włoskich, Warszawa 1993

Sensini M., La dimensione linguistica, Milano 2003

Widłak S., Kornecka J., Język włoski. Poradnik ortograficzny dla Polaków. Warszawa 1996

Wieczorkiewicz B., Doroszewski W., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964

Wojtynek K., Traduttore non sempre traditore : problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana, Katowice 1998

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Dopuszczalne 2 nieobecności. Zaliczenia w formie pisemnej (KW02, KW03, KW07, KW10, KU08, KK01, KK02, KK08), aktywne uczestnictwo.

Oceny semestralne na podstawie średniej z kolokwiów wystawiane są na podstawie następującej skali procentowej:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

Zagadnienia egzaminacyjne pokrywają się z treścią sylabusa.

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Porównanie zjawisk językowych występujących na następujących poziomach opisu języka polskiego i włoskiego: fonologicznym, morfologicznym i składniowym. Zwrócenie uwagi na przekład z jednego języka na drugi ze szczególnym uwzględnieniem problemów morfologicznych i składniowych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

- refleksje nad kwestią ekwiwalencji oraz różnic w pojmowaniu jej na płaszczyźnie systemu języka i tekstu.

- refleksje nad uniwersaliami językowymi i zróżnicowaniem języków;

- zestawienie różnic dotyczących dwóch systemów językowych: włoskiego i polskiego pod względem;

> morfologicznym: rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników,

>kategorie czasu i przestrzeni,

>odmienne i nieodmienne (avverbio, interiezioni) części mowy w obu językach.

- zestawnienie różnic na płaszczyźnie tekstu i pragmatyki: kwestie grzeczności językowej oraz gatunków mowy.

- frazeologia i paremiologia w ujęciu kontrastywnym

Literatura:

Dubisz S., Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 1999

Kreisberg A., Kategorie czasu i aspektu w języku polskim i włoskim. Warszawa 1980

Lipińska E., Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per italiani. Kraków 2010

Pavani de Sandre, Grammatica della lingua polacca, Padova 1992

Sensini M., La dimensione linguistica, Milano 2003

Widłak S., Kornecka J., Język włoski. Poradnik ortograficzny dla Polaków. Warszawa 1996

Wieczorkiewicz B., Doroszewski W., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964

Wojtynek K., Traduttore non sempre traditore : problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana, Katowice 1998

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę w sposób zdalny, za pomocą platform Moodle oraz Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Porównanie zjawisk językowych występujących na następujących poziomach opisu języka polskiego i włoskiego: fonologicznym, morfologicznym i składniowym. Zwrócenie uwagi na przekład z jednego języka na drugi ze szczególnym uwzględnieniem problemów morfologicznych i składniowych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

- refleksje nad kwestią ekwiwalencji oraz różnic w pojmowaniu jej na płaszczyźnie systemu języka i tekstu.

- refleksje nad uniwersaliami językowymi i zróżnicowaniem języków;

- zestawienie różnic dotyczących dwóch systemów językowych: włoskiego i polskiego pod względem;

> morfologicznym: rodzaj i liczba rzeczowników, kategorie czasu i przestrzeni, odmienne (verbo-czasownik, aggettivo-przymiotnik) i nieodmienne (avverbio-przysłówek, interiezione -wykrzyknienie)części mowy w obu językach.

- zestawnienie różnic na płaszczyźnie tekstu i pragmatyki: kwestie grzeczności językowej oraz gatunków mowy.

- frazeologia i paremiologia w ujęciu kontrastywnym.

Literatura:

Dubisz S., Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 1999

Kreisberg A., Kategorie czasu i aspektu w języku polskim i włoskim. Warszawa 1980

Lipińska E., Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per italiani. Kraków 2010

Pavani de Sandre, Grammatica della lingua polacca, Padova 1992

Sensini M., La dimensione linguistica, Milano 2003

Widłak S., Kornecka J., Język włoski. Poradnik ortograficzny dla Polaków. Warszawa 1996

Wieczorkiewicz B., Doroszewski W., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964

Wojtynek K., Traduttore non sempre traditore : problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana, Katowice 1998

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę w sposób zdalny, za pomocą platform Moodle oraz Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Porównanie zjawisk językowych występujących na następujących poziomach opisu języka polskiego i włoskiego: fonologicznym, morfologicznym i składniowym. Zwrócenie uwagi na przekład z jednego języka na drugi ze szczególnym uwzględnieniem problemów morfologicznych i składniowych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

- refleksje nad kwestią ekwiwalencji oraz różnic w pojmowaniu jej na płaszczyźnie systemu języka i tekstu.

- refleksje nad uniwersaliami językowymi i zróżnicowaniem języków;

- zestawienie różnic dotyczących dwóch systemów językowych: włoskiego i polskiego pod względem;

> morfologicznym: rodzaj i liczba rzeczowników, kategorie czasu i przestrzeni, odmienne (verbo-czasownik, aggettivo-przymiotnik) i nieodmienne (avverbio-przysłówek, interiezione -wykrzyknienie)części mowy w obu językach.

- zestawnienie różnic na płaszczyźnie tekstu i pragmatyki: kwestie grzeczności językowej oraz gatunków mowy.

- frazeologia i paremiologia w ujęciu kontrastywnym.

Literatura:

Dubisz S., Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 1999

Kreisberg A., Kategorie czasu i aspektu w języku polskim i włoskim. Warszawa 1980

Lipińska E., Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per italiani. Kraków 2010

Pavani de Sandre, Grammatica della lingua polacca, Padova 1992

Sensini M., La dimensione linguistica, Milano 2003

Widłak S., Kornecka J., Język włoski. Poradnik ortograficzny dla Polaków. Warszawa 1996

Wieczorkiewicz B., Doroszewski W., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964

Wojtynek K., Traduttore non sempre traditore : problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana, Katowice 1998

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę w sposób zdalny, za pomocą platform Moodle oraz Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska, Katarzyna Rogalska-Chodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Rogalska-Chodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Porównanie zjawisk językowych występujących na następujących poziomach opisu języka polskiego i włoskiego: fonologicznym, morfologicznym i składniowym. Zwrócenie uwagi na przekład z jednego języka na drugi ze szczególnym uwzględnieniem problemów morfologicznych i składniowych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

- refleksje nad kwestią ekwiwalencji oraz różnic w pojmowaniu jej na płaszczyźnie systemu języka i tekstu.

- refleksje nad uniwersaliami językowymi i zróżnicowaniem języków;

- zestawienie różnic dotyczących dwóch systemów językowych: włoskiego i polskiego pod względem;

> morfologicznym: rodzaj i liczba rzeczowników, kategorie czasu i przestrzeni, odmienne (verbo-czasownik, aggettivo-przymiotnik) i nieodmienne (avverbio-przysłówek, interiezione -wykrzyknienie)części mowy w obu językach.

- zestawnienie różnic na płaszczyźnie tekstu i pragmatyki: kwestie grzeczności językowej oraz gatunków mowy.

- frazeologia i paremiologia w ujęciu kontrastywnym.

Literatura:

Dubisz S., Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 1999

Kreisberg A., Kategorie czasu i aspektu w języku polskim i włoskim. Warszawa 1980

Lipińska E., Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per italiani. Kraków 2010

Pavani de Sandre, Grammatica della lingua polacca, Padova 1992

Sensini M., La dimensione linguistica, Milano 2003

Widłak S., Kornecka J., Język włoski. Poradnik ortograficzny dla Polaków. Warszawa 1996

Wieczorkiewicz B., Doroszewski W., Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1964

Wojtynek K., Traduttore non sempre traditore : problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana, Katowice 1998

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę w sposób zdalny, za pomocą platform Moodle oraz Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)