Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO3Z-HJWL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia języka włoskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Student posiada znajomość języka włoskiego na poziomie B2/C1. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój obszaru Półwyspu Apenińskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin (2 ECTS)

1. Godziny kontaktowe: 30 godzin

2. Konsultacje: 10 godzin

3. Praca własna studenta: 10 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego;


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego;

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację;

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie;

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym;


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące i podające.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Konwersatorium ma zaznajomić studentów z zagadnieniami związanymi z pochodzeniem języka włoskiego, jego kształtowaniem się i zmianami, jakie zachodziły w języku mieszkańców Półwyspu Apenińskiego od momentu ukazania się pierwszych dokumentów w volgare po czasy współczesne. Zajęciom towarzyszy lektura wybranych fragmentów literatury włoskiej, obrazujących zmiany zachodzące w języku. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim.

Pełny opis:

1) Introduzione alla grammatica storica

2) Gli Etruschi

3) Le lingue italiche

4) I Primordi

5) Il Duecento: dal latino all’italiano

6) Il Trecento: la linea toscana

7) Il Quattrocento: il volgare fiorentino

8) Il Cinquecento: la questione della lingua

9) Il Seicento: il linguaggio della scienza

10) Il Settecento: il rinnovamento della lingua italiana

11) L’Ottocento: la lingua come una questione sociale

12) Il Novecento: l’italiano comune

13) L’italiano di oggi: il concetto di standard e neostandard

14) Prova finale

Literatura:

1. G. Patota, Lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Il Mulino, Bologna 2002

2. C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna 2004

3. C. Marazzini, La storia della lingua italiana attraverso i testi, Il Mulino, Bologna, 2006

4. B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Bompani, Milano, 2010

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne eksponujące i podające.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności.

Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa oraz przygotowania do zajęć. Test końcowy przewiduje odpowiedź pisemną na pytania w formie otwartej.

Obowiązująca skala ocen to: 0-59% maksymalnej liczby punktów – ndst., 60-68% - dst, 69-74% - dst+, 75-82% - db, 83-89% - db+, 90-100% - bdb.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rogalska-Chodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Rogalska-Chodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma zaznajomić studentów z zagadnieniami związanymi z pochodzeniem języka włoskiego, jego kształtowaniem się i zmianami, jakie zachodziły w języku mieszkańców Półwyspu Apenińskiego od momentu ukazania się pierwszych dokumentów w volgare po czasy współczesne. Zajęciom towarzyszy lektura wybranych fragmentów literatury włoskiej, obrazujących zmiany zachodzące w języku. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim.

Pełny opis:

1) Introduzione alla grammatica storica

2) Gli Etruschi

3) Le lingue italiche

4) I Primordi

5) Il Duecento: dal latino all’italiano

6) Il Trecento: la linea toscana

7) Il Quattrocento: il volgare fiorentino

8) Il Cinquecento: la questione della lingua

9) Il Seicento: il linguaggio della scienza

10) Il Settecento: il rinnovamento della lingua italiana

11) L’Ottocento: la lingua come una questione sociale

12) Il Novecento: l’italiano comune

13) L’italiano di oggi

14) Aree dialettali e classificazione dei dialetti

15) Prova finale

Literatura:

1. G. Patota, Lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Il Mulino, Bologna 2002

2. C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna 2004

3. C. Marazzini, La storia della lingua italiana attraverso i testi, Il Mulino, Bologna, 2006

4. B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Bompani, Milano, 2010

Uwagi:

Wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym, a w przypadku konieczności przejścia na tryb zdalny, według planu za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Zaliczenie na podstawie dwóch testów pisemnych oraz odpowiedzi ustnej zgodnie z zarządzeniem rektora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska
Prowadzący grup: Marta Kaliska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma zaznajomić studentów z zagadnieniami związanymi z pochodzeniem języka włoskiego, jego kształtowaniem się i zmianami, jakie zachodziły w języku mieszkańców Półwyspu Apenińskiego od momentu ukazania się pierwszych dokumentów w volgare po czasy współczesne. Zajęciom towarzyszy lektura wybranych fragmentów literatury włoskiej, obrazujących zmiany zachodzące w języku. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim.

Pełny opis:

1) Introduzione alla grammatica storica

2) Gli Etruschi

3) Le lingue italiche

4) I Primordi

5) Il Duecento: dal latino all’italiano

6) Il Trecento: la linea toscana

7) Il Quattrocento: il volgare fiorentino

8) Il Cinquecento: la questione della lingua

9) Il Seicento: il linguaggio della scienza

10) Il Settecento: il rinnovamento della lingua italiana

11) L’Ottocento: la lingua come una questione sociale

12) Il Novecento: l’italiano comune

13) L’italiano di oggi

14) Aree dialettali e classificazione dei dialetti

15) Prova finale

Literatura:

1. G. Patota, Lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Il Mulino, Bologna 2002

2. C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna 2004

3. C. Marazzini, La storia della lingua italiana attraverso i testi, Il Mulino, Bologna, 2006

4. B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Bompani, Milano, 2010

Uwagi:

Wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym, a w przypadku konieczności przejścia na tryb zdalny, według planu za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Zaliczenie na podstawie dwóch testów pisemnych oraz odpowiedzi ustnej zgodnie z zarządzeniem rektora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska
Prowadzący grup: Marta Kaliska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma zaznajomić studentów z zagadnieniami związanymi z pochodzeniem języka włoskiego, jego kształtowaniem się i zmianami, jakie zachodziły w języku mieszkańców Półwyspu Apenińskiego od momentu ukazania się pierwszych dokumentów w volgare po czasy współczesne. Zajęciom towarzyszy lektura wybranych fragmentów literatury włoskiej, obrazujących zmiany zachodzące w języku. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim.

Pełny opis:

1) Introduzione alla grammatica storica

2) Gli Etruschi

3) Le lingue italiche

4) I Primordi

5) Il Duecento: dal latino all’italiano

6) Il Trecento: la linea toscana

7) Il Quattrocento: il volgare fiorentino

8) Il Cinquecento: la questione della lingua

9) Il Seicento: il linguaggio della scienza

10) Il Settecento: il rinnovamento della lingua italiana

11) L’Ottocento: la lingua come una questione sociale

12) Il Novecento: l’italiano comune

13) L’italiano di oggi

14) Aree dialettali e classificazione dei dialetti

15) Prova finale

Literatura:

1. G. Patota, Lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Il Mulino, Bologna 2002

2. C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna 2004

3. C. Marazzini, La storia della lingua italiana attraverso i testi, Il Mulino, Bologna, 2006

4. B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Bompani, Milano, 2010

Uwagi:

Wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym, a w przypadku konieczności przejścia na tryb zdalny, według planu za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Zaliczenie na podstawie dwóch testów pisemnych oraz odpowiedzi ustnej zgodnie z zarządzeniem rektora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska
Prowadzący grup: Marta Kaliska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma zaznajomić studentów z zagadnieniami związanymi z pochodzeniem języka włoskiego, jego kształtowaniem się i zmianami, jakie zachodziły w języku mieszkańców Półwyspu Apenińskiego od momentu ukazania się pierwszych dokumentów w volgare po czasy współczesne. Zajęciom towarzyszy lektura wybranych fragmentów literatury włoskiej, obrazujących zmiany zachodzące w języku. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim.

Pełny opis:

1) Introduzione alla grammatica storica

2) Gli Etruschi

3) Le lingue italiche

4) I Primordi

5) Il Duecento: dal latino all’italiano

6) Il Trecento: la linea toscana

7) Il Quattrocento: il volgare fiorentino

8) Il Cinquecento: la questione della lingua

9) Il Seicento: il linguaggio della scienza

10) Il Settecento: il rinnovamento della lingua italiana

11) L’Ottocento: la lingua come una questione sociale

12) Il Novecento: l’italiano comune

13) L’italiano di oggi

14) Aree dialettali e classificazione dei dialetti

15) Prova finale

Literatura:

1. G. Patota, Lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Il Mulino, Bologna 2002

2. C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna 2004

3. C. Marazzini, La storia della lingua italiana attraverso i testi, Il Mulino, Bologna, 2006

4. B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Bompani, Milano, 2010

Uwagi:

Wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym, a w przypadku konieczności przejścia na tryb zdalny, według planu za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Zaliczenie na podstawie dwóch testów pisemnych oraz odpowiedzi ustnej zgodnie z zarządzeniem rektora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)