Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO3Z-HLW-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Ma podstawową wiedzę o literaturze włoskiej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój obszaru Półwyspu Apenińskiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin (2 ECTS)


1. Godziny kontaktowe: 30


2. Konsultacje: 10


3. Praca własna studenta: 10

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma zaawansowaną wiedzę o języku włoskim

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i romańskiego

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze romańskiego/włoskiego obszaru

językowego (np., media, teatr, film)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U11 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U12 umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej

terminologii i właściwych metod

K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w romańskim

obszarze kulturowym

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

K_K02 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu

Metody dydaktyczne:

Zastosowana jest metoda wykładowa wraz z częściową metodą komunikacyjną i stymulującą studenta do uczestnictwa w zajęciach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej dwudziestego wieku. Omawiane są wybrane prądy i zjawiska literackie. Ćwiczenia są poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji.

Pełny opis:

1-5. L’introduzione all’epoca, l'avanguardia futurista, i manifesti futuristi, i romanzi futuristi, il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo

6-9. Il teatro del grottesco: Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli, Pier Maria Rosso di San Secondo

10-11 Luigi Pirandello - la vita e le opere - visione generale

12-13. L'umorismo di L. Pirandello - frammenti

14-15. I primi scritti teatrali di L. Pirandello - Lumie di Sicilia.

Literatura:

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Karp K., Pirandello e Gombrowicz. La presenza teatrale pirandelliana nei drammi gombrowicziani, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2012.

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Metody i kryteria oceniania:

obecność (dwie nieusprawiedliwione absencje), wejściówki, pisemny tekst na koniec semestru (K_W13, K_W12, K _W04, K _W08, K_U01,K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K05) Obowiązująca skala ocen to: 0-59% maksymalnej liczby punktów – ndst., 60-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb

Praktyki zawodowe:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karp
Prowadzący grup: Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

1-5. L’introduzione all’epoca, l'avanguardia futurista, i manifesti futuristi, i romanzi futuristi, il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo

6-9. Il teatro del grottesco: Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli, Pier Maria Rosso di San Secondo

10-11 Luigi Pirandello - la vita e le opere - visione generale

12-13. L'umorismo di L. Pirandello - frammenti

14-15. I primi scritti teatrali di L. Pirandello - Lumie di Sicilia.

obecność (dwie nieusprawiedliwione absencje), studenci otrzymają zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego - test pisemny. W środku semestru zostanie przeprowadzony test dopuszczający do egzaminu. (K_W13, K_W12, K _W04, K _W08, K_U01,K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K05) Obowiązująca skala ocen to: 0-59% maksymalnej liczby punktów – ndst., 60-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb

Uwagi:

Ewentualna forma zdalna: zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem platformy Teams oraz poczty UMK. Za ich pomocą studenci otrzymają niezbędne materiały, które zostaną omówione w formie synchronicznej lub asynchronicznej w zależności od potrzeb. Studenci będą musieli samodzielnie opracować teksty od strony leksykalnej. Podczas zajęć skupimy się na dyskusji, na odpowiedziach na pytania o najważniejsze aspekty przeczytanych tekstów.

Studenci otrzymają zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego - test pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karp
Prowadzący grup: Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

1-5. L’introduzione all’epoca, l'avanguardia futurista, i manifesti futuristi, i romanzi futuristi, il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo

6-9. Il teatro del grottesco: Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli, Pier Maria Rosso di San Secondo

10-11 Luigi Pirandello - la vita e le opere - visione generale

12-13. L'umorismo di L. Pirandello - frammenti

14-15. I primi scritti teatrali di L. Pirandello - Lumie di Sicilia.

obecność (dwie nieusprawiedliwione absencje), studenci otrzymają zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego - test pisemny. W środku semestru zostanie przeprowadzony test dopuszczający do egzaminu. (K_W13, K_W12, K _W04, K _W08, K_U01,K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K05) Obowiązująca skala ocen to: 0-59% maksymalnej liczby punktów – ndst., 60-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb

Uwagi:

Ewentualna forma zdalna: zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem platformy Teams oraz poczty UMK. Za ich pomocą studenci otrzymają niezbędne materiały, które zostaną omówione w formie synchronicznej lub asynchronicznej w zależności od potrzeb. Studenci będą musieli samodzielnie opracować teksty od strony leksykalnej. Podczas zajęć skupimy się na dyskusji, na odpowiedziach na pytania o najważniejsze aspekty przeczytanych tekstów.

Studenci otrzymają zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego - test pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karp
Prowadzący grup: Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

1-5. L’introduzione all’epoca, l'avanguardia futurista, i manifesti futuristi, i romanzi futuristi, il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo

6-9. Il teatro del grottesco: Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli, Pier Maria Rosso di San Secondo

10-11 Luigi Pirandello - la vita e le opere - visione generale

12-13. L'umorismo di L. Pirandello - frammenti

14-15. I primi scritti teatrali di L. Pirandello - Lumie di Sicilia.

obecność (dwie nieusprawiedliwione absencje), studenci otrzymają zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego - test pisemny. W środku semestru zostanie przeprowadzony test dopuszczający do egzaminu. (K_W13, K_W12, K _W04, K _W08, K_U01,K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K05) Obowiązująca skala ocen to: 0-59% maksymalnej liczby punktów – ndst., 60-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb

Uwagi:

Ewentualna forma zdalna: zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem platformy Teams oraz poczty UMK. Za ich pomocą studenci otrzymają niezbędne materiały, które zostaną omówione w formie synchronicznej lub asynchronicznej w zależności od potrzeb. Studenci będą musieli samodzielnie opracować teksty od strony leksykalnej. Podczas zajęć skupimy się na dyskusji, na odpowiedziach na pytania o najważniejsze aspekty przeczytanych tekstów.

Studenci otrzymają zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego - test pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karp
Prowadzący grup: Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

1-5. L’introduzione all’epoca, l'avanguardia futurista, i manifesti futuristi, i romanzi futuristi, il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo

6-9. Il teatro del grottesco: Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli, Pier Maria Rosso di San Secondo

10-11 Luigi Pirandello - la vita e le opere - visione generale

12-13. L'umorismo di L. Pirandello - frammenti

14-15. I primi scritti teatrali di L. Pirandello - Lumie di Sicilia.

obecność (dwie nieusprawiedliwione absencje), studenci otrzymają zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego - test pisemny. W środku semestru zostanie przeprowadzony test dopuszczający do egzaminu. (K_W13, K_W12, K _W04, K _W08, K_U01,K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K05) Obowiązująca skala ocen to: 0-59% maksymalnej liczby punktów – ndst., 60-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb

Uwagi:

Ewentualna forma zdalna: zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem platformy Teams oraz poczty UMK. Za ich pomocą studenci otrzymają niezbędne materiały, które zostaną omówione w formie synchronicznej lub asynchronicznej w zależności od potrzeb. Studenci będą musieli samodzielnie opracować teksty od strony leksykalnej. Podczas zajęć skupimy się na dyskusji, na odpowiedziach na pytania o najważniejsze aspekty przeczytanych tekstów.

Studenci otrzymają zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego - test pisemny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)