Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO3Z-HLW-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Ma podstawową wiedzę o literaturze włoskiej, pogłębia ją z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój obszaru Półwyspu Apenińskiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin (2 ECTS)


1. Godziny kontaktowe: 30


2. Konsultacje: 5


3. Praca własna studenta: 15

Efekty uczenia się - wiedza:

W4: ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

W8: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U7: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

U8: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K5: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

Metody dydaktyczne:

Zastosowana jest metoda wykładowa wraz z częściową metodą komunikacyjną i stymulującą studenta do uczestnictwa w zajęciach.

Metody podające: wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji i wymiany stanowisk; metody integracyjne i oparte na współpracy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady i ćwiczenia, poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Pełny opis:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji.

1-4. L’avanguardia futurista. I manifesti futuristi, i romanzi futuristi ed il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo. Il dadaismo, il cubismo, l'espressionismo - nella letteratura, nell'arte e nel teatro europeo.

5 – 6. Il concetto della nuova vita meccanizzata in M. Bontempelli (i frammenti della narrativa e del teatro italiano) ed in L. Pirandello (Quaderni di Serafino Gubbio).

7 - Gli scrittori vociani: impressionisti ed espressionisti (Jahier, Slataper, Boine)

8-9. Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di L. Pirandello attraverso il romanzo – Il Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio.

10-13 - Gli elementi umoristici pirandelliani nel cinema europeo: tra Polonia ed Italia.

14 -15. Gli autori della letteratura teatrale italiana: De Filippo, Moravia, Pasolini, Dante.

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Literatura:

Bronowski C., Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, [w:] serii Dramat-Teatr, nr. 21, pod red. J. Deglera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca obejmuje obecność i aktywność na zajęciach w trybie stacjonarnym, dwie nieobecności usprawiedliwione, zaś w trybie zdalnym zajęcia odbywają się na platformie TEAMS (K_K01, K_K05).

Ocena semestralna wystawiona jest na podstawie wypowiedzi ustnej studenta, konwersacji w grupach na platformie Teams lub na zajęciach; egzamin końcowy w formie ustnej: (K_W04, K_W08). Wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, a więc zastosowana jest metoda wykładowa wraz z częściową metodą komunikacyjną i stymulującą studenta do uczestnictwa w zajęciach - K_U01, K_U07, K_U08.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady i ćwiczenia, poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Pełny opis:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji.

1-4. L’avanguardia futurista. I manifesti futuristi, i romanzi futuristi ed il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo. Il dadaismo, il cubismo, l'espressionismo - nella letteratura, nell'arte e nel teatro europeo.

5 – 6. Il concetto della nuova vita meccanizzata in M. Bontempelli (i frammenti della narrativa e del teatro italiano) ed in L. Pirandello (Quaderni di Serafino Gubbio).

7 - Gli scrittori vociani: impressionisti ed espressionisti (Jahier, Slataper, Boine)

8-9. Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di L. Pirandello attraverso il romanzo – Il Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio.

10-13 - Gli elementi umoristici pirandelliani nel cinema europeo: tra Polonia ed Italia.

14 -15. Gli autori della letteratura teatrale italiana: De Filippo, Moravia, Pasolini, Dante.

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Literatura:

Bronowski C., Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, [w:] serii Dramat-Teatr, nr. 21, pod red. J. Deglera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Uwagi:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady i ćwiczenia, poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Pełny opis:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji.

1-4. L’avanguardia futurista. I manifesti futuristi, i romanzi futuristi ed il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo. Il dadaismo, il cubismo, l'espressionismo - nella letteratura, nell'arte e nel teatro europeo.

5 – 6. Il concetto della nuova vita meccanizzata in M. Bontempelli (i frammenti della narrativa e del teatro italiano) ed in L. Pirandello (Quaderni di Serafino Gubbio).

7 - Gli scrittori vociani: impressionisti ed espressionisti (Jahier, Slataper, Boine)

8-9. Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di L. Pirandello attraverso il romanzo – Il Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio.

10-13 - Gli elementi umoristici pirandelliani nel cinema europeo: tra Polonia ed Italia.

14 -15. Gli autori della letteratura teatrale italiana: De Filippo, Moravia, Pasolini, Dante.

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Literatura:

Bronowski C., Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, [w:] serii Dramat-Teatr, nr. 21, pod red. J. Deglera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Uwagi:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady i ćwiczenia, poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Pełny opis:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji.

1-4. L’avanguardia futurista. I manifesti futuristi, i romanzi futuristi ed il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo. Il dadaismo, il cubismo, l'espressionismo - nella letteratura, nell'arte e nel teatro europeo.

5 – 6. Il concetto della nuova vita meccanizzata in M. Bontempelli (i frammenti della narrativa e del teatro italiano) ed in L. Pirandello (Quaderni di Serafino Gubbio).

7 - Gli scrittori vociani: impressionisti ed espressionisti (Jahier, Slataper, Boine)

8-9. Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di L. Pirandello attraverso il romanzo – Il Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio.

10-13 - Gli elementi umoristici pirandelliani nel cinema europeo: tra Polonia ed Italia.

14 -15. Gli autori della letteratura teatrale italiana: De Filippo, Moravia, Pasolini, Dante.

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Literatura:

Bronowski C., Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, [w:] serii Dramat-Teatr, nr. 21, pod red. J. Deglera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Uwagi:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Omawiane są chronologicznie poszczególne epoki i prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć podzielony jest na wykłady i ćwiczenia, poświęcone przede wszystkim analizie tekstów literackich.

Pełny opis:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji.

1-4. L’avanguardia futurista. I manifesti futuristi, i romanzi futuristi ed il teatro futurista, tutto inerente al movimento del futurismo. Il dadaismo, il cubismo, l'espressionismo - nella letteratura, nell'arte e nel teatro europeo.

5 – 6. Il concetto della nuova vita meccanizzata in M. Bontempelli (i frammenti della narrativa e del teatro italiano) ed in L. Pirandello (Quaderni di Serafino Gubbio).

7 - Gli scrittori vociani: impressionisti ed espressionisti (Jahier, Slataper, Boine)

8-9. Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di L. Pirandello attraverso il romanzo – Il Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio.

10-13 - Gli elementi umoristici pirandelliani nel cinema europeo: tra Polonia ed Italia.

14 -15. Gli autori della letteratura teatrale italiana: De Filippo, Moravia, Pasolini, Dante.

Lista lektur do przeczytania - obligatoryjna:

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal,

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari,

A. Moravia, Indifferenti,

E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia,

V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia,

L. Sciacia, A ciascuno il suo lub Il giorno della civetta.

Literatura:

Bronowski C., Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, [w:] serii Dramat-Teatr, nr. 21, pod red. J. Deglera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Carocci G., Storia d'Italia dell'Unita a oggi, Feltrinelli, Milano 1976

Debenedetti G., Commemorazione provvisoria del personagggio-uomo, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo contemporaneo, a cura di F. Broschi, Il Saggiatore, Milano 1977

Eco U., Opera operata, Bompiani, Milano 1962

Freud S., L'interpretazione dei sogni, Bompiani, Milano 1963

Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano 2004

Gentile E., L'Italia giolittina. La storia e la critica, Laterza, Roma-Bari 1977

Hauser A., Storia sociale dell'arte, voll. III, Einaudi, Torino 1977

Marinetti F. T., Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1983

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)