Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-PNJJPJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w przedmiocie jest zaliczenie poprzedniego semestru w ramach tego kursu.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

5 punkty ECTS*: 

• 60 godzin = wykład i ćwiczenia (godziny kontaktowe) [2 ECTS]

• 70 godzin = praca własna (ćwiczenia, samodzielna nauka znaków, przygotowanie do testów) [2,7 ECTS]

• 8 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Kurs w formie 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń ma na celu nauczenie studentów 350 ideogramów (276-625) z 1. t podręcznika Pismo japońskie i ich złożeń.

Jest to pierwsza z czesci intensywnego trzyletniego kursu, obejmujacego zakres 2136 ideogramów, tzw. jōyō kanji (wersja zgodna z komunikatem rządowym z dnia 30.11.2010), znaków codziennego użytku, które stanowią minimum podstawy programowej ideogramów kanji gwarantującą opanowanie umiejętności swobodnego czytania i pisania w języku japońskim.

Celem kursu jest nabycie umiejętności poprawnego, czytelnego i estetycznego pisania odręcznego ideogramów stylem wzorcowym kaisho, odczytania (font podstawowy dla tekstu drukowwanego MS Minchō), zrozumienia znaczenia i ich poprawnego stosowania

Pełny opis:

Treści wykładów:

Nauka kanji w blokach 30-znakowych obejmująca: sposób pisania

ideogramu, jego pierwiastek, czytania i znaczenia;

przegląd złożeń: czytania i znaczenia*;

przykłady zdań zapisanych z użyciem ideogramów i ich złożeń.

* obowiązują złożenia znaków z bieżącego bloku i poznanych

wcześniej

Treści ćwiczeń są ściśle skorelowane z treściami wykładów.

Mając na uwadze skuteczność dydaktyczną i motywowanie studenta do nauki, szczególną wagę przykłada się do jak najszybszego wprowadzenia zapisu w ideogramach terminów historycznych o dużej wadze, pojęć związanych z kulturą i sztuką, z którymi student ma kontakt na innych zajęciach, takich jak wstęp do japonologii, historia Japonii, sztuka i estetyka Japonii, japońska kultura materialna. Dodatkowo, od początku kursu, w oparciu o omówione ideogramy, wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z różnych dziedzin nauki.

Literatura:

1. Materiały własne wykładowców

2. K. Starecka (red.) Pismo aapońskie t. 1, Wydawnictwo Nozomi

3. Słowniki znaków (papierowe i elektroniczne)

Przewodnikiem są materiały przygotowane przez wykładowców.

W tych materiałach, oprócz bazy leksykalnej znajdują się komentarze objaśniające niuanse rzeczywistego użycia ideogramów w kontekście na podstawie przykładów zdań. W przypadku słownictwa specjalistycznego wprowadzane terminy są opatrzone komentarzem wyjaśniającym ich znaczenie.

Podręcznik stosowany w sposób dopasowany do poziomu studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności stanowią wyniki:

- bieżących krótkich sprawdzianów w czasie ćwiczeń (W02, U02, U04)

- trzech pisemnych sprawdzianów stopnia opanowania sylabariuszy i ideogramów z zakresów 1-420, 1-540 i 1-625 (W02, U02, U04, K01, K08)

- terminowo oddawanych prac domowych

Ocena ostateczna opiera się na wynikach punktowych bieżących sprawdzianów (z wagą 1/4) oraz 3 sprawdzianów okresowych (z wagą 3/4);

względna liczba punktów ze sprawdzianów bieżących jest obliczana jako średnia arytmetyczna względnych liczb punktów z poszczególnych sprawdzianów; względna liczba punktów ze sprawdzianów okresowych jest obliczana jako średnia ważona z wagami: 3/12 dla I sprawdzianu, 4/12 dla II sprawdzianu i 5/12 dla III sprawdzianu.

Ocena jest ustalana według następujących zasad:

dst - od 70 % punktów,

dst+ - od 80 % punktów,

db - od 85 % punktów,

db+ - od 90 % punktów,

bdb - od 95 % punktów.

W przypadku poprawiania sprawdzianu, ostateczna punkacja jest obliczana jako średnia ważona z wagami: 1/3 i 2/3.

O wszystkich sytuacjach losowych, mogacych miec wplyw na wyniki studenta (przewlekle choroby itp.) prosimy niezwlocznie informowac prowadzacych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)