Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1Z-PNJJK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 16.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

10 punktów ECTS*:

• 150 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [5,5 ECTS]

• 130 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [4 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)

-- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (K_U05)

-- potrafi rozpoznawać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- jest przygotowany, dzięki kompetencjom językowym, do sprawnego poruszania się w obszarze kulturowym Japonii (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest nauczenie studentów języka japońskiego na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci mają nauczyć się rozpoznawać i stosować różne struktury gramatyczne oraz konstrukcje zdaniowe języka japońskiego na poziomie podstawowym. Znajomość tego materiału umożliwi studentom prowadzenie konwersacji na podstawowe tematy i tworzenie prostych tekstów w języku japońskim.

Nowe struktury gramatyczne i konstrukcje zdaniowe występujące w każdej czytance są wyjaśniane, a prowadzący upewnia się, czy studenci wszystko dobrze zrozumieli.

Formy językowe są powtarzane i utrwalane poprzez liczne ćwiczenia ustne i pisemne zawarte w zeszycie ćwiczeń do podręcznika. Studenci przygotowują również krótkie teksty z użyciem konkretnych struktur gramatycznych i form zdaniowych.

Znajomość nowo poznanych konstrukcji wykorzystywane jest w praktycznej konwersacji w języku japońskim.

Co tydzień omawiana jest kolejna, nowa lekcja z podręcznika.

W czasie zajęć niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych.

Literatura:

  • podręcznik: Shokyū nihongo, Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ryūgakusei Nihongo Kyōiku Sentā, Bonjinsha 1994
  • ćwiczenie: Shokyū nihongo renshū, Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ryūgakusei Nihongo Kyōiku Sentā, Bonjinsha 1994
  • materiały własne opracowane przez prowadzącego zajęcia

Metody i kryteria oceniania:

Ocena:

– obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach obecność na zajęciach minimum 90% ; obecność ma wpływ na ocenę końcową

– po każdej lekcji w podręczniku mały test pisemny (W10, U02, U03, U04, K01)

– test semestralny (pisemny) (W02, U02, U03, U04, U21, K01, K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Daria Fabisiak, Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Przemysław Sztafiej, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Przemysław Sztafiej, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Przemysław Sztafiej, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)