Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1Z-PNJJPJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 punkty ECTS*:

• 60 godzin = wykład i ćwiczenia (godziny kontaktowe) [2,1 ECTS]

• 55 godzin = praca własna (ćwiczenia, samodzielna nauka znaków, przygotowanie do testów) [1,8 ECTS]

• 3 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W12)
Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)


-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Kurs w formie 30 godzin wykładu 30 godzin ćwiczeń ma na celu nauczenie studentów sylabariuszy oraz pierwszych 275 ideogramów z 1. t. podręcznika "Pismo japońskie"

Pełny opis:

Treści wykładów

1. Wstępne wiadomości nt. systemu zapisu języka japońskiego

2. Hiragana - struktura znaków.

3. Zapis sylab japońskich hiraganą (sylaby wieloznakowe)

4. Transkrypcja Hepburna

5. Katakana - struktura znaków

6. Zapis niejapońskich terminów i nazw własnych w katakanie

7. Struktura ideogramów (kanji) - pierwiastki, liczba kresek

i kolejności ich pisania

8. Nauka kanji w 11 transzach 25-znakowych obejmująca:

sposób pisania ideogramu,

pierwiastek, czytania i znaczenia;

przegląd złożeń: czytania i znaczenia*;

przykłady zdań zapisanych z użyciem ideogramów i ich złożeń.

* obowiązują złożenia znaków z bieżącej transzy i poznanych

wcześniej

Treści ćwiczeń są ściśle skorelowane z treściami wykładów

Literatura:

1. K. Starecka (red.) Pismo japońskie, t. 1, Wydawnictwo Nozomi

2. słowniki znaków

3. materiały przygotowane przez prowadzących

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności stanowią wyniki:

- trzech pisemnych sprawdzianów stopnia opanowania sylabariuszy i ideogramów z zakresów 1-100, 1-200 i 1-275 (W02, U02, U04, K01, K08);

względna liczba punktów ze sprawdzianów bieżących jest obliczana jako średnia arytmetyczna względnych liczb punktów z poszczególnych sprawdzianów. Do zaliczenia przedmiotu średnia ta musi wynosić co najmniej 70%.

Na ocenę wpływa też systematyczne rozwiązywanie zadań domowych oraz wyniki trzech sprawdzianów znajomości treści materiałów pomocniczych.

Liczbę punktów do oceny oblicza się jako średnią ważoną: liczby punktów ze sprawdzianów podstawowych z wagą 0,6, liczby punktów za zadania domowe z wagą 0,2, liczby punktów ze sprawdzianów znajomości materiałów pomocniczych, obliczanej jako średnia arytmetyczna liczby punktów z poszczególnych sprawdzianów, z wagą 0,2.

Ocena jest ustalana według następujących zasad:

dst - poniżej 80 % punktów,

dst+ - od 80 % punktów,

db - od 85 % punktów,

db+ - od 90 % punktów,

bdb - od 95 % punktów.

Ze sprawdzianu stopnia opanowania sylabariuszy (sprawdzianu zerowego) nie wystawia się oceny.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Modyfikacja jedynie w przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne.

Literatura:

b.z.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Modyfikacja jedynie w przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne.

Literatura:

b.z.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)