Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1Z-PNJJPJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

4 punkty ECTS*:

• 60 godzin = wykład i ćwiczenia (godziny kontaktowe) [2,1 ECTS]

• 55 godzin = praca własna (ćwiczenia, samodzielna nauka znaków, przygotowanie do testów) [1,8 ECTS]

• 3 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W12)
Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)


-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Kurs w formie 30 godzin wykładu 30 godzin ćwiczeń jest pierwszą częścią intensywnego, trzyletniego kursu PNJJ: pismo japońskie. Cały kurs, kontynuowany przez kolejne semestry studiów, obejmuje zakres 2136 ideogramów, tzw. jōyō kanji (wersja zgodna z komunikatem rządowym z dnia 30.11.2010), znaków codziennego użytku, które stanowią minimum podstawy programowej ideogramów kanji gwarantującą opanowanie umiejętności swobodnego czytania i pisania w języku japońskim.

Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności:

- poprawnego, czytelnego i estetycznego pisania odręcznego ideogramów stylem wzorcowym kaisho,

- odczytania (font podstawowy dla tekstu drukowwanego MS Minchō),

- zrozumienia i poprawnego stosowania ideogramów oraz złożeń, które tworzą.

Pełny opis:

Pierwsza część kursu ma na celu nauczenie studentów sylabariuszy hiragana i katakana oraz 275 ideogramów, dla których kolejność wprowadzania na zajęciach jest zgodna z 1. t. podręcznika "Pismo japońskie" i spójna z materiałem leksykalnym, który pojawia się równolegle na kursie PNJJ: konwersacje.

Treści wykładów

1. Wstępne wiadomości nt. systemu zapisu języka japońskiego

2. Hiragana - struktura znaków.

3. Zapis sylab japońskich hiraganą (sylaby wieloznakowe)

4. Transkrypcja Hepburna

5. Katakana - struktura znaków

6. Zapis niejapońskich terminów i nazw własnych w katakanie

7. Struktura ideogramów (kanji) - pierwiastki, liczba kresek

i kolejności ich pisania

8. Nauka kanji w 11 transzach 25-znakowych obejmująca:

sposób pisania ideogramu,

pierwiastek, czytania i znaczenia;

przegląd złożeń: czytania i znaczenia*;

przykłady zdań zapisanych z użyciem ideogramów i ich złożeń.

* obowiązują złożenia znaków z bieżącej transzy i poznanych

wcześniej

Treści ćwiczeń są ściśle skorelowane z treściami wykładów.

Mając na uwadze skuteczność dydaktyczną i motywowanie studenta do nauki, szczególną wagę przykłada się do jak najszybszego wprowadzenia zapisu w ideogramach terminów historycznych o dużej wadze, pojęć związanych z kulturą i sztuką, z którymi student ma kontakt na innych zajęciach, takich jak wstęp do japonologii, historia Japonii, sztuka i estetyka Japonii, japońska kultura materialna. Dodatkowo, od początku kursu, w oparciu o omówione ideogramy, wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z różnych dziedzin nauki.

Przedmiot opiera się przede wszystkim na pracy własnej studenta.

Literatura:

1. K. Starecka (red.) Pismo japońskie, t. 1, Wydawnictwo Nozomi

2. słowniki znaków

3. materiały przygotowane przez prowadzących

Przewodnikiem są materiały przygotowane przez wykładowców

w tych materiałach, oprócz bazy leksykalnej znajdują się komentarze objaśniające niuanse rzeczywistego użycia ideogramów w kontekście na podstawie przykładów zdań. W przypadku słownictwa specjalistycznego wprowadzane terminy są opatrzone komentarzem wyjaśniającym ich znaczenie.

Podręcznik stosowany w sposób dopasowany do poziomu studenta

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności stanowią wyniki:

- trzech pisemnych sprawdzianów stopnia opanowania sylabariuszy i ideogramów z zakresów 1-100, 1-200 i 1-275 (W02, U02, U04, K01, K08);

względna liczba punktów ze sprawdzianów bieżących jest obliczana jako średnia arytmetyczna względnych liczb punktów z poszczególnych sprawdzianów. Do zaliczenia przedmiotu średnia ta musi wynosić co najmniej 70%.

W przypadku poprawiania sprawdzianu, ostateczna punkacja jest obliczana jako średnia ważona z wagami: 1/3 i 2/3.

W przypadku uzyskania wyniku niższego niż 50% z danego kolokwium, musi być ono poprawiane, niezależnie od uzyskanego wyniku średniej arytmetycznej.

Na ocenę wpływa też systematyczne rozwiązywanie zadań domowych oraz wyniki trzech sprawdzianów znajomości treści materiałów pomocniczych.

Liczbę punktów do oceny oblicza się jako średnią ważoną: liczby punktów ze sprawdzianów podstawowych z wagą 0,6, liczby punktów za zadania domowe z wagą 0,2, liczby punktów ze sprawdzianów znajomości materiałów pomocniczych, obliczanej jako średnia arytmetyczna liczby punktów z poszczególnych sprawdzianów, z wagą 0,2.

Ocena jest ustalana według następujących zasad:

dst - poniżej 80 % punktów,

dst+ - od 80 % punktów,

db - od 85 % punktów,

db+ - od 90 % punktów,

bdb - od 95 % punktów.

Ze sprawdzianu stopnia opanowania sylabariuszy (sprawdzianu zerowego) nie wystawia się oceny.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Modyfikacja jedynie w przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne.

Literatura:

b.z.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Modyfikacja jedynie w przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne.

Literatura:

b.z.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Modyfikacja jedynie w przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne.

Literatura:

b.z.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Modyfikacja jedynie w przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne.

Literatura:

b.z.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)