Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do japonologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1Z-WDJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do japonologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 60 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [2,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

・ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim (K_W01)

・ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i japonistycznego (K_W05)

・ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój kulturowy Japonii (K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

・potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

・umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U11)

・potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

・docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K03)

・uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Japonii (K_K04)


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z użyciem prezentacji multimedialnej i materiałów audiowizualnych.


Zakładana jest część poświęconą omówieniu danego problemu i część dyskusyjna.


Po zajęciach wymagane jest zadanie domowe, polegające na napisaniu krótkiego krytycznego komentarza dotyczącego tematyki wykładu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu w pierwszym semestrze jest dostarczenie studentom przekrojowych informacji na temat geografii i przyrody Japonii, jej dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i kulturowej, będących bazą wyjściową do poszerzania wiedzy na dalszych etapach nauki.

Pełny opis:

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Położenie i charakterystyka geograficzna głównych wysp. Powierzchnia. Terytoria sporne.

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI JAPONII

Rzeźba. Aktywność sejsmiczna i wulkaniczna. Gleby.

WARUNKU KLIMATYCZNE

Pory roku. Prądy morskie. Żywioły i kataklizmy (tajfuny, tsunami, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi).

WODY JAPONII

Rzeki. Jeziora. Gorące źródła. Morza i wybrzeża (główne półwyspy). Cieśniny i przylądki.

PRZYRODA

Charakterystyczna fauna i flora Japonii. Zaburzenie i ochrona środowiska przyrodniczego. Parki narodowe Japonii.

USTRÓJ JAPONII

Nazwa państwa. Symbole narodowe. Konstytucja. Cesarz. Parlament. Rząd.

PODZIAŁ REGIONALNY I ADMINISTRACYJNY

Regiony Japonii i jej podział administracyjny. Charakterystyka regionów Japonii: Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kansai, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū, Okinawa.

LUDNOŚĆ

Zaludnienie Wysp Japońskich i problem etnogenezy Japończyków. Zróżnicowanie etniczne, obcokrajowcy i inni „obcy” w Japonii. Współczesna demografia.

GOSPODARKA - (1) PRZEMYSŁ

Japonia na gospodarczej mapie świata. Baza surowcowa. Przemysł. Energetyka. Usługi. Pieniądz. Ekonomia.

GOSPODARKA - (2) ROLNICTWO

Japońska wieś. Gospodarka rolna i żywnościowa. Agrobiznes w Japonii. Leśnictwo. Rybołówstwo.

KOMINIKACJA W JAPONII

Kolej. Transport drogowy. Transport morski. Transport lotniczy. Sieć drogowa i kolejowa. Infrastruktura transportowa: mosty, tunele, dworce, lotniska etc.

JĘZYK JAPOŃSKI

Język japoński w klasyfikacji języków świata. Dialekty języka japońskiego. Socjolekty japońskie. Język klasyczny. Pismo japońskie. Transkrypcje / transliteracje / romanizacja języka japońskiego. Polityka językowa. Języki japoniczne. Charakterystyka opracowań gramatycznych, podręczników i słowników - rodzaje i użyteczność.

Literatura:

Melanowicz, Mikołaj. "Cywilizacja Japonii współczesnej: wstęp do badań". Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2018.

Mydel, Rajmund. "Środowisko przyrodnicze i człowiek w Japonii". Kraków: KSW im. F. Modrzewskiego, 2007.

Mydel, Rajmund. "Japonia". Warszawa: PWN, 1983.

Tomczak, Franciszek. "Japonia: wieś - rolnictwo - agrobiznes". Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 1997.

Dodatkowa literatura uzupełniająca odpowiednia wskazana przez wykładowcę podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne lub ustne (K_W01, K_W05, K_W08, K_U01, K_U11, K_U14, K_K03,K_K04)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Szymon Gredżuk
Prowadzący grup: Szymon Gredżuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Geografia - Położenie i charakterystyka geograficzna głównych wysp. Nazwy geograficzne. Terytorium i problem terytoriów spornych.

2. Przyroda - Charakterystyczna fauna i flora Japonii. Natura i ekologia. Żywioły i kataklizmy.

3. Ludność - zaludnienie Wysp Japońskich i problem etnogenezy Japończyków. Zróżnicowanie etniczne, obcokrajowcy i inni „obcy” w Japonii. Problem dyskryminacji i nacjonalizmu.

4. Regiony - Podział regionalny i administracyjny Japonii. Cykl wykładów omawiających charakterystykę regionów Japonii: Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kansai, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū, Okinawa.

5. Tradycja - Zwyczaje i przesądy, obrzędy i rytuały w życiu Japończyka, od narodzin do śmierci. Kalendarz i święta. Przykłady festynów matsuri.

6. Kultura niematerialna - muzyka tradycyjna, sztuki sceniczne, tradycyjne sztuki i umiejętności.

7. Współczesna Japonia - Państwo, polityka i gospodarka.

8. Współcześni Japończycy - Społeczeństwo, jego charakterystyka, struktura oraz demografia. Problemy społeczne. Kultura życia codziennego: rodzina, nauka, praca. Rozrywka, kuchnia, sport i turystyka.


9. Kultura popularna i środki przekazu - Telewizja, prasa, radio. Film i muzyka. Komiks i animacja. Moda i subkultury młodzieżowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu w pierwszym semestrze jest dostarczenie studentom przekrojowych informacji na temat geografii i przyrody Japonii, jej dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i kulturowej, będących bazą wyjściową do poszerzania wiedzy na dalszych etapach nauki.

Pełny opis:

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Położenie i charakterystyka geograficzna głównych wysp. Powierzchnia. Terytoria sporne.

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI JAPONII

Rzeźba. Aktywność sejsmiczna i wulkaniczna. Gleby.

WARUNKU KLIMATYCZNE

Pory roku. Prądy morskie. Żywioły i kataklizmy (tajfuny, tsunami, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi).

WODY JAPONII

Rzeki. Jeziora. Gorące źródła. Morza i wybrzeża (główne półwyspy). Cieśniny i przylądki.

PRZYRODA

Charakterystyczna fauna i flora Japonii. Zaburzenie i ochrona środowiska przyrodniczego. Parki narodowe Japonii.

USTRÓJ JAPONII

Nazwa państwa. Symbole narodowe. Konstytucja. Cesarz. Parlament. Rząd.

PODZIAŁ REGIONALNY I ADMINISTRACYJNY

Regiony Japonii i jej podział administracyjny. Charakterystyka regionów Japonii: Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kansai, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū, Okinawa.

LUDNOŚĆ

Zaludnienie Wysp Japońskich i problem etnogenezy Japończyków. Zróżnicowanie etniczne, obcokrajowcy i inni „obcy” w Japonii. Współczesna demografia.

GOSPODARKA - (1) PRZEMYSŁ

Japonia na gospodarczej mapie świata. Baza surowcowa. Przemysł. Energetyka. Usługi. Pieniądz. Ekonomia.

GOSPODARKA - (2) ROLNICTWO

Japońska wieś. Gospodarka rolna i żywnościowa. Agrobiznes w Japonii. Leśnictwo. Rybołówstwo.

KOMINIKACJA W JAPONII

Kolej. Transport drogowy. Transport morski. Transport lotniczy. Sieć drogowa i kolejowa. Infrastruktura transportowa: mosty, tunele, dworce, lotniska etc.

JĘZYK JAPOŃSKI

Język japoński w klasyfikacji języków świata. Dialekty języka japońskiego. Socjolekty japońskie. Język klasyczny. Pismo japońskie. Transkrypcje / transliteracje / romanizacja języka japońskiego. Polityka językowa. Języki japoniczne. Charakterystyka opracowań gramatycznych, podręczników i słowników - rodzaje i użyteczność.

Literatura:

Melanowicz, Mikołaj. "Cywilizacja Japonii współczesnej: wstęp do badań". Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2018.

Mydel, Rajmund. "Środowisko przyrodnicze i człowiek w Japonii". Kraków: KSW im. F. Modrzewskiego, 2007.

Mydel, Rajmund. "Japonia". Warszawa: PWN, 1983.

Tomczak, Franciszek. "Japonia: wieś - rolnictwo - agrobiznes". Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 1997.

Dodatkowa literatura uzupełniająca odpowiednia wskazana przez wykładowcę podczas zajęć.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 prowadzone są w formie stacjonarnej.

UWAGA: W razie pogorszenia się sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu w pierwszym semestrze jest dostarczenie studentom przekrojowych informacji na temat geografii i przyrody Japonii, jej dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i kulturowej, będących bazą wyjściową do poszerzania wiedzy na dalszych etapach nauki.

Pełny opis:

1. Położenie i rzeźba naturalna

Położenie i charakterystyka geograficzna głównych wysp. Akweny. Terytoria sporne. Półwyspy. Cieśniny. Rzeźba naturalna.

2. Klimat i wody śródlądowe

Pory roku. Prądy morskie. Rzeki. Jeziora. Gorące źródła.

3. Gleby, fauna i flora

Rodzaje gleb. Charakterystyczna fauna i flora Japonii. Parki narodowe Japonii.

4. Podział administracyjny i ustrój kraju

Regiony Japonii i jej podział administracyjny. Konstytucja. Cesarz. Parlament. Rząd.

5. Ludność i język kraju

Problem etnogenezy Japończyków. Zróżnicowanie etniczne, obcokrajowcy i inni „obcy” w Japonii. Współczesna demografia. Język japoński w klasyfikacji języków świata. Języki japoniczne. Zarys historii jezyka japońskiego. Dialekty języka japońskiego.

6. Charakterystyka regionów Hokkaidō, Tōhoku, Kantō

7. Charakterystyka regionów Chūbu, Kansai, Shikoku

8. Charakterystyka regionów Chūgoku, Kyūshū, Riukiu

9. Gospodarka kraju

Rolnictwo. Przemysł. Usługi.

10. Społeczeństwo japońskie

Edukacja. Praca. Życie rodzinne.

11. Problemy społeczne współczesnej Japonii

Dyskryminacja. Problemy gospodarcze i struktura zatrudnienia. Terroryzm i przestępczość.

12. Tradycja i wierzenia

Święta i ceremonie. Charakterystyka głównych religii i wierzeń.

13. Dziedzictwo kulturalne

Dziedzictwo materialne i jego kategoryzacja rządowa. Dziedzictwo UNESCO.

14. Kultura współczesna

Literatura i film. Popkultura. Kuchnia.

15. Wprowadzenie do historii Japonii

Zarys głównych zmian historycznych w kraju. Wprowadzenie do przedmiotu historia Japonii.

Literatura:

Melanowicz, Mikołaj. "Cywilizacja Japonii współczesnej: wstęp do badań". Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2018.

Mydel, Rajmund. "Środowisko przyrodnicze i człowiek w Japonii". Kraków: KSW im. F. Modrzewskiego, 2007.

Mydel, Rajmund. "Japonia". Warszawa: PWN, 1983.

Tomczak, Franciszek. "Japonia: wieś - rolnictwo - agrobiznes". Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 1997.

Dodatkowa literatura uzupełniająca odpowiednia wskazana przez wykładowcę podczas zajęć.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023 prowadzone są w formie stacjonarnej.

UWAGA: W razie pogorszenia się sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)