Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do japonologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1Z-WDJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do japonologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 60 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [2,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

・ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim (K_W01)

・ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i japonistycznego (K_W05)

・ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój kulturowy Japonii (K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

・potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

・potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U03)

・umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U11)

・potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U14)

・rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku japońskim (K_U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

・docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K03)

・uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Japonii (K_K04)


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z użyciem prezentacji multimedialnej i materiałów audiowizualnych.


Zakładana jest część poświęconą omówieniu danego problemu i część dyskusyjna.


Po zajęciach wymagane jest zadanie domowe, polegające na napisaniu krótkiego krytycznego komentarza dotyczącego tematyki wykładu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu w pierwszym semestrze jest dostarczenie studentom przekrojowych informacji na temat geografii i przyrody Japonii, jej dziedzictwa kulturowego i naturalego, a także aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i kulturowej, będących bazą wyjściową do poszerzania wiedzy na dalszych etapach nauki.

Pełny opis:

1. Geografia - Położenie i charakterystyka geograficzna głównych wysp. Nazwy geograficzne. Terytorium i problem terytoriów spornych.

2. Przyroda - Charakterystyczna fauna i flora Japonii. Natura i ekologia. Żywioły i kataklizmy.

3. Ludność - zaludnienie Wysp Japońskich i problem etnogenezy Japończyków. Zróżnicowanie etniczne, obcokrajowcy i inni „obcy” w Japonii. Problem dyskryminacji i nacjonalizmu.

4. Regiony - Podział regionalny i administracyjny Japonii. Cykl wykładów omawiających charakterystykę regionów Japonii: Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kansai, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū, Okinawa.

5. Tradycja - Zwyczaje i przesądy, obrzędy i rytuały w życiu Japończyka, od narodzin do śmierci. Kalendarz i święta. Przykłady festynów matsuri.

6. Kultura niematerialna - muzyka tradycyjna, sztuki sceniczne, tradycyjne sztuki i umiejętności.

7. Współczesna Japonia - Państwo, polityka i gospodarka.

8. Współcześni Japończycy - Społeczeństwo, jego charakterystyka, struktura oraz demografia. Problemy społeczne. Kultura życia codziennego: rodzina, nauka, praca. Rozrywka, kuchnia, sport i turystyka.


9. Kultura popularna i środki przekazu - Telewizja, prasa, radio. Film i muzyka. Komiks i animacja. Moda i subkultury młodzieżowe.

Literatura:

Benedict, Ruth. Chryzantema i miecz. Warszawa: PIW, 1999.

Dougill, John. Japan’s World Heritage Sites. Unique Culture, Unique Nature. Tokyo, Rutland Vermont, Singapore: Tuttle, 2014.

Hendry, Joy. Japończycy: kultura i społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Kerr, Alex. Psy i demony. Ciemne strony Japonii. Kraków: Universitas, 2008.

Kordzińska-Nawrocka, Iwona i Agnieszka Kozyra. Tradycja w kulturze popularnej Japonii. Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2017.

Melanowicz, Mikołaj. Cywilizacja Japonii współczesnej: wstęp do badań. Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2018.

Varley, Paul H. Kultura japońska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Dodatkowa literatura uzupełniająca odpowiednia dla jednostki tematycznej przedstawiona będzie podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

zadania domowe 50% (K_K03) (K_U01, K_U03, K_K03)

test końcowy 50% (K_W01, K_W05, K_W08, K_U11, K_U14, K_U20)

51-60% - 3

61-70% - 3+

71-80% - 4

81-90% - 4 +

91-100% - 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Szymon Gredżuk
Prowadzący grup: Szymon Gredżuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Geografia - Położenie i charakterystyka geograficzna głównych wysp. Nazwy geograficzne. Terytorium i problem terytoriów spornych.

2. Przyroda - Charakterystyczna fauna i flora Japonii. Natura i ekologia. Żywioły i kataklizmy.

3. Ludność - zaludnienie Wysp Japońskich i problem etnogenezy Japończyków. Zróżnicowanie etniczne, obcokrajowcy i inni „obcy” w Japonii. Problem dyskryminacji i nacjonalizmu.

4. Regiony - Podział regionalny i administracyjny Japonii. Cykl wykładów omawiających charakterystykę regionów Japonii: Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kansai, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū, Okinawa.

5. Tradycja - Zwyczaje i przesądy, obrzędy i rytuały w życiu Japończyka, od narodzin do śmierci. Kalendarz i święta. Przykłady festynów matsuri.

6. Kultura niematerialna - muzyka tradycyjna, sztuki sceniczne, tradycyjne sztuki i umiejętności.

7. Współczesna Japonia - Państwo, polityka i gospodarka.

8. Współcześni Japończycy - Społeczeństwo, jego charakterystyka, struktura oraz demografia. Problemy społeczne. Kultura życia codziennego: rodzina, nauka, praca. Rozrywka, kuchnia, sport i turystyka.


9. Kultura popularna i środki przekazu - Telewizja, prasa, radio. Film i muzyka. Komiks i animacja. Moda i subkultury młodzieżowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Szymon Gredżuk
Prowadzący grup: Szymon Gredżuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Geografia - Położenie i charakterystyka geograficzna głównych wysp. Nazwy geograficzne. Terytorium i problem terytoriów spornych.

2. Przyroda - Charakterystyczna fauna i flora Japonii. Natura i ekologia. Żywioły i kataklizmy.

3. Ludność - zaludnienie Wysp Japońskich i problem etnogenezy Japończyków. Zróżnicowanie etniczne, obcokrajowcy i inni „obcy” w Japonii. Problem dyskryminacji i nacjonalizmu.

4. Regiony - Podział regionalny i administracyjny Japonii. Cykl wykładów omawiających charakterystykę regionów Japonii: Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kansai, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū, Okinawa.

5. Tradycja - Zwyczaje i przesądy, obrzędy i rytuały w życiu Japończyka, od narodzin do śmierci. Kalendarz i święta. Przykłady festynów matsuri.

6. Kultura niematerialna - muzyka tradycyjna, sztuki sceniczne, tradycyjne sztuki i umiejętności.

7. Współczesna Japonia - Państwo, polityka i gospodarka.

8. Współcześni Japończycy - Społeczeństwo, jego charakterystyka, struktura oraz demografia. Problemy społeczne. Kultura życia codziennego: rodzina, nauka, praca. Rozrywka, kuchnia, sport i turystyka.


9. Kultura popularna i środki przekazu - Telewizja, prasa, radio. Film i muzyka. Komiks i animacja. Moda i subkultury młodzieżowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.