Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1Z-WJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:


• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]


• 30 godzin = praca własna (zapoznanie się z materiałami, przygotowanie do egzaminu) [1,2 ECTS]


• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,6 ECTS]
* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim (K_W01)

-- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i japońskim (K_U05)

-- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15)

-- posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku japońskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych(K_K08)

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studenta do dyscypliny naukowej, jaką jest językoznawstwo, przybliżenie definicji oraz specyfiki języka jako szczególnego systemu komunikacji, przedstawienie podstawowych narzędzi do opisu języka, wprowadzenie do dyscyplin językoznawczych, uwrażliwienie na różnorodność językową świata ("lingworóżnorodność") oraz jej ochronę.

Pełny opis:

Zasadnicze treści poruszane w ramach kursu:

1. Definicja języka naturalnego. Cechy konieczne i wystarczające, które odróżniają język naturalny od innych systemów komunikacji.

2. Językoznawstwo jako nauka, jego przedmiot i dyscypliny.

3. Język jako system. Struktura języka. Hierarchiczność podsystemów języka.

4. Pojęcie języka pierwszego/rodzimego/ojczystego. Akwizycja pierwszego języka i języków kolejnych.

5. Języki świata. Język a dialekt.

6. Różnorodność językowa świata. Klasyfikowanie języków świata: typologiczne, geograficzne, genealogiczne.

7. Cykl życia języka. Wymieranie, rewitalizacja i ochrona języków.

8. Pismo w językach naturalnych. Systemy pisma w językach świata.

Materiał ilustracyjny skupiać będzie się na językach japońskim, polskim oraz angielskim oraz innych dużych językach indoeuropejskich z uwagi na zaznajomienie słuchaczy z tymi językami, jednak ponieważ jednym z celów kursu jest naszkicowanie i uwrażliwienie słuchaczy na różnorodność językową ludzkości, kurs sięgać będzie także po przykłady języków z innych kręgów kulturowych oraz języków mniejszościowych.

Literatura:

Podstawowy podręcznik:

Genetti, Carol (red.) 2019. How Languages Work: an introduction to languages and linguistics. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Przykładowa literatura dodatkowa/pomocnicza

Alfred F. Majewicz

1985. The grammatical category of aspect in Japanese and Polish in a comparative perspective – a typological approach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

1986. A contrastive analysis of Polish and Japanese phonemic and phonetic systems with special reference to the teaching of Japanese in Poland. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

1989. Języki świata i ich klasyfikowanie Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Yule, George 1985. The study of language. Cambridge: Cambridge University Press.

Inne materiały na bieżąco wskazywane i udostępniane przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy (W03, W06, W07, U06, U08, K01, K03)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej przy użyciu narzędzia Microsoft Teams w postaci wideokonferencji. Równolegle z tradycyjnym wykładem, prowadząca będzie udostępniać w czasie realnym treści zajęć w postaci prezentacji w Power Point, oraz inne pomoce naukowe.

Forma zajęć będzie możliwie interaktywna. Studenci będą zachęcani do zadawania pytań i dzielenia się komentarzami poprzez czat MS Teams lub ewentualnie, jeśli warunki techniczne na to pozwolą, na żywo. Pytania, wątpliwości i komentarze mogą być też przesyłane przez czat MS Teams poza zajęciami - w takim przypadku zostaną podjęte przez prowadzącą na kolejnych zajęciach.

Ocenę końcową student uzyska również przy zastosowaniu narzędzi zdalnych, za pośrednictwem pisemnego testu online lub poprzez wykonanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Wąsowicz-Peinado
Prowadzący grup: Aleksandra Wąsowicz-Peinado
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej przy użyciu narzędzia Microsoft Teams w postaci wideokonferencji. Równolegle z tradycyjnym wykładem, prowadząca będzie udostępniać w czasie realnym treści zajęć w postaci prezentacji w Power Point, oraz inne pomoce naukowe.

Forma zajęć będzie możliwie interaktywna. Studenci będą zachęcani do zadawania pytań i dzielenia się komentarzami poprzez czat MS Teams lub ewentualnie, jeśli warunki techniczne na to pozwolą, na żywo. Pytania, wątpliwości i komentarze mogą być też przesyłane przez czat MS Teams poza zajęciami - w takim przypadku zostaną podjęte przez prowadzącą na kolejnych zajęciach.

Ocenę końcową student uzyska również przy zastosowaniu narzędzi zdalnych, za pośrednictwem pisemnego testu online lub poprzez wykonanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.