Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1Z-WL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - konwersatorium (godziny kontaktowe) [1,3 ECTS]

• 28 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,1 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,6 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (K_W05)

-- ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

-- ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

-- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

-- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U12)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)


Metody dydaktyczne:

-- wykład

-- prezentacja multimedialna

-- wprowadzenie elementu dyskusji na zajęciach

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- panelowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi teoriami literaturoznawczymi, teoriami literatury, teoriami badań literackich oraz metodologią tych badań.

Pełny opis:

W trakcie kursu student zapoznaje się z podstawowymi teoriami literaturoznawczymi, teoriami literatury, teoriami badań literackich oraz metodologią tych badań. Studenci zapoznają się z dawnymi (np. "Poetyka" Arystoteles) teoriami oraz tymi wiodącymi w badaniach nad literaturą w XXI wieku. Ponadto przedstawione zostaną różne odpowiedzi wybitnych literaturoznawców na zasadnicze pytanie: czym jest literatura?

Niezbędne będzie także zaznajomienie studentów z takimi pojęciami jak: retoryka, poetyka, poezja, narracja oraz język performatywny. Podane zostaną także podstawowe informacje z zakresu takich zagadnień, jak: semiotyka, hermeneutyka, strukturalizm, pragmatyzm etc. Ważne będzie także wskazanie (przy okazji omawiania już konkretnych tekstów literackich) kręgu kulturowego, do którego tekst można odnieść, jego cech charakterystycznych. W tym celu studenci zdobędą także wiedzę na temat związków między kulturą a literaturą.

Literatura:

Literatura przykładowa (konkretne teksty obowiązujące w danym cyklu kształcenia wskazuje osoba prowadząca):

Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński: Zarys teorii literatury, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,Warszawa 1972

Jonathan Culler, Teoria literatury, przeł. Maria Bassaj, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Zofia Mitosek, Teorie badań literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Mikołaj Melanowicz, Historia literatury japońskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Ian Buruma, Misjonarz i libertyn, eros i dyplomacja, przeł. Piotr Rosne, Universitas, Kraków 2005

Mikołaj Melanowicz, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003

Mikołaj Melanowicz, Japońskie narracje. Studia o pisarzach współczesnych, Kraków 2004

inne materiały wskazane podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Przy nauczaniu stacjonarnym:

zadanie studentom prac okresowych oraz tematów do opracowania (U12)

zadanie studentom wykonania w grupach prezentacji na wskazany temat (W05, U01, U06, U12)

kryterium: zgodność z wytycznymi wykładowcy co do formy i organizacji prezentacji/pracy, duży wysiłek własny, oryginalność w przedstawieniu tematu, dużo informacji własnych, samodzielnie zdobytych, ale niezmiernie ważnych z racji zainteresowania słuchaczy (studenci z tej samej grupy) tematem prezentacji (bogaty zakres źródeł, zdjęcia, film etc.) (W05, W06, W07, U01, U06, K01)

umiejętność bezstresowego występowania przed kilkunastoosobową grupą (w przypadku przedstawiania prezentacji), swobodnego wypowiadania się na dany temat, pracowitość i samodzielność, wytrwałość w poszukiwaniu (K01)

Forma zaliczenia: test wyboru i uzupełnienia oraz dyskusja w grupie

Przy nauczaniu zdalnym:

zadanie studentom prac okresowych oraz tematów do opracowania (U12)

zadanie studentom wykonania prezentacji na wskazany temat (W05, U01, U06, U12)

kryterium: zgodność z wytycznymi wykładowcy co do formy i organizacji prezentacji/pracy, duży wysiłek własny, oryginalność w przedstawieniu tematu, dużo informacji własnych, samodzielnie zdobytych, ale niezmiernie ważnych z racji zainteresowania słuchaczy (studenci z tej samej grupy) tematem prezentacji (bogaty zakres źródeł, zdjęcia, film etc.) (W05, W06, W07, U01, U06, K01)

umiejętność występowania przed kilkunastoosobową grupą (w przypadku przedstawiania prezentacji), swobodnego wypowiadania się na dany temat, pracowitość i samodzielność, wytrwałość w poszukiwaniu (K01)

Forma zaliczenia: sprawdzian/quiz na platformie Moodle UMK oraz ocena dyskusji w grupie podczas wideokonferencji i na forach na Moodle.

W razie niemożliwości udziału w wideokonferencjach, studenci zobowiązani są do wykonania zadań dodatkowych wskazanych przez osobę prowadzącą.

Szczegółowe metody oceniania w danym semestrze - patrz opis grupy zajęciowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Justyna Kasza, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Justyna Kasza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele nauczania

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii literatury, które są niezbędne w procesie analizy tekstu literackiego

• wypracowanie u studentów samodzielnego, krytycznego spojrzenia na analizowany tekst

• zachęcenie studentów do wyrażania własnych poglądów na temat przeczytanego tekstu.

• zainteresowanie studentów literaturą i myślą krytyczną

• zapoznanie z bieżącą literaturą przedmiotu z zakresu literaturoznawstwa, myśli krytycznej, literatury światowej, teorii przekładu

• zapoznanie z wybranymi kierunkami dwudziestowiecznej metodologii badań literackich

• utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań teoretycznoliterackich i źródeł bibliograficznych;

• rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Pełny opis:

Harmonogram zajęć

Zajęcia 1 Wprowadzenie do zajęć „Wstęp do literaturoznawstwa”

• Co to jest teoria literatury? Czym zajmuje się literaturoznawstwo?

• Kluczowe pojęcia: gatunek literacki, tekst, poetyka, narracja, autor, czytelnik, interpretacja, kanon literacki

• Jak czytać literaturę?

• Omówienie harmonogramu zajęć, obowiązkowych lektur; kryteria zaliczenia przedmiotu

Zajęcia 2 : Od słowa do pisma

• Walter Ong, Oralność i piśmienność (wybrane fragmenty)

• Claude Levi-Strauss, Lekcja pisania w Smutek tropików, Wydawnictwo Aletheia, 2008

Zajęcia 3 : Co to jest literatura?

• Jean-Paul Sartre, Czym jest literatura? (wybrane fragmenty)

• Terry Eagleton, Jak czytać literaturę? (wybrane fragmenty)

Zajęcia 4 : Język a dzieło literackie; problemy komunikacji dzieła literackiego; style wypowiedzi literackiej; znak w literaturze; intertekstualność

• Ferdinand de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego (wybrane fragmenty)

• Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, Pamiętnik literacki, 51/2, 1960, s. 431-473.

Zajęcia 5 :Struktura dzieła literackiego: gatunki literackie (epickość, liryczność, dramatyczność)

• Vladimir Propp, Morfologia bajki, w: Pamiętnik literacki, 59/4, (1968), s. 203-242.

• Tzvetan Todorov, O pochodzeniu gatunków, w Pamiętnik literacki, 70/3, (1979), s. 307-321

• Gérard Genette, Gatunki, „typy”, tryby, w: Studia z teorii literatury. Archiwum „Pamiętnika Literackiego”, t. II, red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1988

Zajęcia 6 Narracja i narratologia

• Wayne C. Booth, Rodzaje narracji, w. Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004, s. 212-233 i (przypisy) 280-282.

• Paul Ricoeur, Fikcyjne doświadczenia czasowe (Pani Dalloway, Czarodziejska góra, W poszukiwaniu straconego czasu) w Czas i opowieść, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

• Seymour Chatman, O teorii opowiadania w Pamiętnik literacki, 75/4 (1984), 199-222.

Zajęcia 7 : Narracja i świat przedstawiony (fabuła, czas, przestrzeń, postać, fikcja)

• Claude Levi-Strauss, Struktura mitów w Pamiętnik literacki 59/4 (1968), 243-266

• Michail Bakchtin, Epos a powieść (o metodologii badania powieści) w Pamiętnik literacki 61/3 (1970), s. 203-230.

• Rene Girard, Kłamstwo romantyczne i prawda powieściowa, Warszawa, KR, 2001 (fragmenty)

Zajęcia 8 : Kim jest autor? O podmiocie literackim

• Roland Barthes, Śmierć autora w Teksty Drugie, 1/2 (52/54), 1999, s. 247-251

• Michel Foucault, „Kim jest autor” w Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane, Warszawa 1999

• Orhan Pamuk, Pisarz naiwny i sentymentalny, Warszawa, 2012 (fragmenty)

Zajęcia 9 : Kim jest czytelnik? Krytyka odbioru (fenomenologia i hermeneutyka); narracyjny wymiar ludzkiej egzystencji; antropologia literatury

• Roman Ingarden, Formy poznawania dzieła literackiego, w Pamiętnik literacki, 33/1/4 (1936), s. 163-192

• Wolfgang Iser, Apelatywna struktura tekstów: nieokreśloność jako warunek oddziaływania tekstów, w Pamiętnik literacki, 71/1 (1980), s. 259-280

• Hans Robert Jauss, Czytelnik jako instancja nowej historii literatury, w Pamiętnik literacki, 71/1 (1980), s. 319-339.

Zajęcia 10 : Nurty postmodernistyczne: marksizm, dekonstrukcjonizm, psychoanaliza,

• Frederic Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne

Zajęcia 11 : Wokół literatury kobiet: écriture féminine, teorie feministyczne, teorie gender:

• Virginia Woolf, Kobiety i proza literacka w Eseje wybrane Karakter, 2015

• Simone de Beauvoir, Mit i rzeczywistość w Druga płeć Wydawnictwo Czarna Owca, 2014 (fragmenty)

• Julia Kristeva, Kobiety (wywiad), w Teksty Drugie, 33/34 (1995), s. 275-282

• Judith Butler, Wprowadzenie i „Kobiety” jako podmiot feminizmu w Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008

Zajęcia 12 : Od comparative literature do world literature

• Zhang Longxi, The Changing Concept of World Literature, w From Comparison to World literature, SUNY 2015, s. 169-181.

• David Damrosch, What is world literature? Princeton, 2009 (Wstęp)

Reading Across Cultures w How to Read World Literature, Wiley-Blackwell, 2009, s. 46-64

Zajęcia 13 : Badania postkolonialne

• Edward Said, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005 („Wprowadzenie”, ss. 29-64).

• Gayatri Chakavotry Spivak, Pytania wielokulturowości i Krytyka postkolonialna, w Strategie postkolonialne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011, s. 79-89 i 89-99.

• Homi Bhabha: Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego, w Literatura na świecie, nr 01-02/2008 (438-439), s. 184-195.

Zajęcia 14 Jak zastosować teorię do analizy tekstów literackich? Ćwiczenia

Zajęcia 15 : Zaliczenie

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Arystoteles. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989.

Bal, Mieke, Narratologia Wprowadzenie do teorii narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

Bilczewski, Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, 2010.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków, Znak 2006.

Comparative Literature in an Age of Globalization, ed. by Haun Saussy, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006)

Culler, Jonathan, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa, Prószyński-S-ka, 1998

Damrosch, David, How to Read World Literature, Wiley-Blackwell, 2009

Damrosch, David, What is World Literature, Princeton, 2003

Eagleton, Terry. Jak czytać literaturę, Aletheia, 2014

Głowiński, Michał et al. Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa: Open 2001.

Handke, Ryszard, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa, PWN, 2008.

Koziołek, Ryszard, Dobrze myśli się literaturą, Wydawnictwo Czarne, 2016

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, 2012

Loba, Mirosław, Wokół narracyjnego zwrotu. Szkice krytyczne, UAM, 2013

Lodge, David. The Art of Fiction, New York, Penguin Books 1992.

Mitosek, Zofia, Poznanie (w) powieści: od Balzaka po Masłowskiej, Kraków, Universitas, 2003.

Mitosek, Zofia, Teorie badań literackich, Warszawa, PWN 1998

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

Pasco, Allan, Inner Workings of the Novel. Studying a Genre Palgrave/MacMillan, 2010.

Szahaj, Andrzej, O interpretacji, Universitas, 2014

Wood, James, How Fiction Works, New York: Picador, 2008.

Zhang Longxi, From Comparison to World Literature, Suny Press, 2015

Uwagi:

Kryteria oceniania:

• obecność (dozwolone są dwie nieobecności w semestrze)

• aktywny udział na zajęciach;

• systematyczne przygotowanie do zajęć;

• wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych;

• zaliczenie prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć;

• zaliczeniowe: projekt badawczy w formie eseju (do 500 słów)

Na ocenę końcową składają się:

1) projekt badawczy 500 słów (70%) +ustne zaliczenie projektu: 15 stycznia 2018 termin składania projektów (na adres email jwkasza@umk.pl); 18 stycznia 2018 termin zaliczenia ustnego

2) przygotowanie i aktywność na zajęciach (20%)

3) obecność (10%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele nauczania

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii literatury, które są niezbędne w procesie analizy tekstu literackiego

• wypracowanie u studentów samodzielnego, krytycznego spojrzenia na analizowany tekst

• zachęcenie studentów do wyrażania własnych poglądów na temat przeczytanego tekstu.

• zainteresowanie studentów literaturą i myślą krytyczną

• zapoznanie z bieżącą literaturą przedmiotu z zakresu literaturoznawstwa, myśli krytycznej, literatury światowej, teorii przekładu

• zapoznanie z wybranymi kierunkami dwudziestowiecznej metodologii badań literackich

• utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań teoretycznoliterackich i źródeł bibliograficznych;

• rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Pełny opis:

Harmonogram zajęć

Zajęcia 1 Wprowadzenie do zajęć „Wstęp do literaturoznawstwa”

• Co to jest teoria literatury? Czym zajmuje się literaturoznawstwo?

• Kluczowe pojęcia: gatunek literacki, tekst, poetyka, narracja, autor, czytelnik, interpretacja, kanon literacki

• Jak czytać literaturę?

• Omówienie harmonogramu zajęć, obowiązkowych lektur; kryteria zaliczenia przedmiotu

Zajęcia 2 : Od słowa do pisma

• Walter Ong, Oralność i piśmienność (wybrane fragmenty)

• Claude Levi-Strauss, Lekcja pisania w Smutek tropików, Wydawnictwo Aletheia, 2008

Zajęcia 3 : Co to jest literatura?

• Jean-Paul Sartre, Czym jest literatura? (wybrane fragmenty)

• Terry Eagleton, Jak czytać literaturę? (wybrane fragmenty)

Zajęcia 4 : Język a dzieło literackie; problemy komunikacji dzieła literackiego; style wypowiedzi literackiej; znak w literaturze; intertekstualność

• Ferdinand de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego (wybrane fragmenty)

• Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, Pamiętnik literacki, 51/2, 1960, s. 431-473.

Zajęcia 5 :Struktura dzieła literackiego: gatunki literackie (epickość, liryczność, dramatyczność)

• Vladimir Propp, Morfologia bajki, w: Pamiętnik literacki, 59/4, (1968), s. 203-242.

• Tzvetan Todorov, O pochodzeniu gatunków, w Pamiętnik literacki, 70/3, (1979), s. 307-321

• Gérard Genette, Gatunki, „typy”, tryby, w: Studia z teorii literatury. Archiwum „Pamiętnika Literackiego”, t. II, red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1988

Zajęcia 6 Narracja i narratologia

• Wayne C. Booth, Rodzaje narracji, w. Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004, s. 212-233 i (przypisy) 280-282.

• Paul Ricoeur, Fikcyjne doświadczenia czasowe (Pani Dalloway, Czarodziejska góra, W poszukiwaniu straconego czasu) w Czas i opowieść, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

• Seymour Chatman, O teorii opowiadania w Pamiętnik literacki, 75/4 (1984), 199-222.

Zajęcia 7 : Narracja i świat przedstawiony (fabuła, czas, przestrzeń, postać, fikcja)

• Claude Levi-Strauss, Struktura mitów w Pamiętnik literacki 59/4 (1968), 243-266

• Michail Bakchtin, Epos a powieść (o metodologii badania powieści) w Pamiętnik literacki 61/3 (1970), s. 203-230.

• Rene Girard, Kłamstwo romantyczne i prawda powieściowa, Warszawa, KR, 2001 (fragmenty)

Zajęcia 8 : Kim jest autor? O podmiocie literackim

• Roland Barthes, Śmierć autora w Teksty Drugie, 1/2 (52/54), 1999, s. 247-251

• Michel Foucault, „Kim jest autor” w Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane, Warszawa 1999

• Orhan Pamuk, Pisarz naiwny i sentymentalny, Warszawa, 2012 (fragmenty)

Zajęcia 9 : Kim jest czytelnik? Krytyka odbioru (fenomenologia i hermeneutyka); narracyjny wymiar ludzkiej egzystencji; antropologia literatury

• Roman Ingarden, Formy poznawania dzieła literackiego, w Pamiętnik literacki, 33/1/4 (1936), s. 163-192

• Wolfgang Iser, Apelatywna struktura tekstów: nieokreśloność jako warunek oddziaływania tekstów, w Pamiętnik literacki, 71/1 (1980), s. 259-280

• Hans Robert Jauss, Czytelnik jako instancja nowej historii literatury, w Pamiętnik literacki, 71/1 (1980), s. 319-339.

Zajęcia 10 : Nurty postmodernistyczne: marksizm, dekonstrukcjonizm, psychoanaliza,

• Frederic Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne

Zajęcia 11 : Wokół literatury kobiet: écriture féminine, teorie feministyczne, teorie gender:

• Virginia Woolf, Kobiety i proza literacka w Eseje wybrane Karakter, 2015

• Simone de Beauvoir, Mit i rzeczywistość w Druga płeć Wydawnictwo Czarna Owca, 2014 (fragmenty)

• Julia Kristeva, Kobiety (wywiad), w Teksty Drugie, 33/34 (1995), s. 275-282

• Judith Butler, Wprowadzenie i „Kobiety” jako podmiot feminizmu w Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008

Zajęcia 12 : Od comparative literature do world literature

• Zhang Longxi, The Changing Concept of World Literature, w From Comparison to World literature, SUNY 2015, s. 169-181.

• David Damrosch, What is world literature? Princeton, 2009 (Wstęp)

Reading Across Cultures w How to Read World Literature, Wiley-Blackwell, 2009, s. 46-64

Zajęcia 13 : Badania postkolonialne

• Edward Said, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005 („Wprowadzenie”, ss. 29-64).

• Gayatri Chakavotry Spivak, Pytania wielokulturowości i Krytyka postkolonialna, w Strategie postkolonialne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011, s. 79-89 i 89-99.

• Homi Bhabha: Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego, w Literatura na świecie, nr 01-02/2008 (438-439), s. 184-195.

Zajęcia 14 Jak zastosować teorię do analizy tekstów literackich? Ćwiczenia

Zajęcia 15 : Zaliczenie

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Arystoteles. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989.

Bal, Mieke, Narratologia Wprowadzenie do teorii narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

Bilczewski, Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, 2010.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków, Znak 2006.

Comparative Literature in an Age of Globalization, ed. by Haun Saussy, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006)

Culler, Jonathan, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa, Prószyński-S-ka, 1998

Damrosch, David, How to Read World Literature, Wiley-Blackwell, 2009

Damrosch, David, What is World Literature, Princeton, 2003

Eagleton, Terry. Jak czytać literaturę, Aletheia, 2014

Głowiński, Michał et al. Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa: Open 2001.

Handke, Ryszard, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa, PWN, 2008.

Koziołek, Ryszard, Dobrze myśli się literaturą, Wydawnictwo Czarne, 2016

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, 2012

Loba, Mirosław, Wokół narracyjnego zwrotu. Szkice krytyczne, UAM, 2013

Lodge, David. The Art of Fiction, New York, Penguin Books 1992.

Mitosek, Zofia, Poznanie (w) powieści: od Balzaka po Masłowskiej, Kraków, Universitas, 2003.

Mitosek, Zofia, Teorie badań literackich, Warszawa, PWN 1998

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

Pasco, Allan, Inner Workings of the Novel. Studying a Genre Palgrave/MacMillan, 2010.

Szahaj, Andrzej, O interpretacji, Universitas, 2014

Wood, James, How Fiction Works, New York: Picador, 2008.

Zhang Longxi, From Comparison to World Literature, Suny Press, 2015

Uwagi:

Kryteria oceniania:

• obecność (dozwolone są dwie nieobecności w semestrze)

• aktywny udział na zajęciach;

• systematyczne przygotowanie do zajęć;

• wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych;

• zaliczenie prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć;

• zaliczeniowe: projekt badawczy w formie eseju (do 500 słów)

Na ocenę końcową składają się:

1) projekt badawczy 500 słów (70%) +ustne zaliczenie projektu: 15 stycznia 2018 termin składania projektów (na adres email jwkasza@umk.pl); 18 stycznia 2018 termin zaliczenia ustnego

2) przygotowanie i aktywność na zajęciach (20%)

3) obecność (10%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele nauczania

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii literatury, które są niezbędne w procesie analizy tekstu literackiego

• wypracowanie u studentów samodzielnego, krytycznego spojrzenia na analizowany tekst

• zachęcenie studentów do wyrażania własnych poglądów na temat przeczytanego tekstu.

• zainteresowanie studentów literaturą i myślą krytyczną

• zapoznanie z bieżącą literaturą przedmiotu z zakresu literaturoznawstwa, myśli krytycznej, literatury światowej, teorii przekładu

• zapoznanie z wybranymi kierunkami dwudziestowiecznej metodologii badań literackich

• utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań teoretycznoliterackich i źródeł bibliograficznych;

• rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Pełny opis:

Harmonogram zajęć

Zajęcia 1 Wprowadzenie do zajęć „Wstęp do literaturoznawstwa”

• Co to jest teoria literatury? Czym zajmuje się literaturoznawstwo?

• Kluczowe pojęcia: gatunek literacki, tekst, poetyka, narracja, autor, czytelnik, interpretacja, kanon literacki

• Jak czytać literaturę?

• Omówienie harmonogramu zajęć, obowiązkowych lektur; kryteria zaliczenia przedmiotu

Zajęcia 2 : Od słowa do pisma

• Walter Ong, Oralność i piśmienność (wybrane fragmenty)

• Claude Levi-Strauss, Lekcja pisania w Smutek tropików, Wydawnictwo Aletheia, 2008

Zajęcia 3 : Co to jest literatura?

• Jean-Paul Sartre, Czym jest literatura? (wybrane fragmenty)

• Terry Eagleton, Jak czytać literaturę? (wybrane fragmenty)

Zajęcia 4 : Język a dzieło literackie; problemy komunikacji dzieła literackiego; style wypowiedzi literackiej; znak w literaturze; intertekstualność

• Ferdinand de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego (wybrane fragmenty)

• Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, Pamiętnik literacki, 51/2, 1960, s. 431-473.

Zajęcia 5 :Struktura dzieła literackiego: gatunki literackie (epickość, liryczność, dramatyczność)

• Vladimir Propp, Morfologia bajki, w: Pamiętnik literacki, 59/4, (1968), s. 203-242.

• Tzvetan Todorov, O pochodzeniu gatunków, w Pamiętnik literacki, 70/3, (1979), s. 307-321

• Gérard Genette, Gatunki, „typy”, tryby, w: Studia z teorii literatury. Archiwum „Pamiętnika Literackiego”, t. II, red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1988

Zajęcia 6 Narracja i narratologia

• Wayne C. Booth, Rodzaje narracji, w. Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004, s. 212-233 i (przypisy) 280-282.

• Paul Ricoeur, Fikcyjne doświadczenia czasowe (Pani Dalloway, Czarodziejska góra, W poszukiwaniu straconego czasu) w Czas i opowieść, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

• Seymour Chatman, O teorii opowiadania w Pamiętnik literacki, 75/4 (1984), 199-222.

Zajęcia 7 : Narracja i świat przedstawiony (fabuła, czas, przestrzeń, postać, fikcja)

• Claude Levi-Strauss, Struktura mitów w Pamiętnik literacki 59/4 (1968), 243-266

• Michail Bakchtin, Epos a powieść (o metodologii badania powieści) w Pamiętnik literacki 61/3 (1970), s. 203-230.

• Rene Girard, Kłamstwo romantyczne i prawda powieściowa, Warszawa, KR, 2001 (fragmenty)

Zajęcia 8 : Kim jest autor? O podmiocie literackim

• Roland Barthes, Śmierć autora w Teksty Drugie, 1/2 (52/54), 1999, s. 247-251

• Michel Foucault, „Kim jest autor” w Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane, Warszawa 1999

• Orhan Pamuk, Pisarz naiwny i sentymentalny, Warszawa, 2012 (fragmenty)

Zajęcia 9 : Kim jest czytelnik? Krytyka odbioru (fenomenologia i hermeneutyka); narracyjny wymiar ludzkiej egzystencji; antropologia literatury

• Roman Ingarden, Formy poznawania dzieła literackiego, w Pamiętnik literacki, 33/1/4 (1936), s. 163-192

• Wolfgang Iser, Apelatywna struktura tekstów: nieokreśloność jako warunek oddziaływania tekstów, w Pamiętnik literacki, 71/1 (1980), s. 259-280

• Hans Robert Jauss, Czytelnik jako instancja nowej historii literatury, w Pamiętnik literacki, 71/1 (1980), s. 319-339.

Zajęcia 10 : Nurty postmodernistyczne: marksizm, dekonstrukcjonizm, psychoanaliza,

• Frederic Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne

Zajęcia 11 : Wokół literatury kobiet: écriture féminine, teorie feministyczne, teorie gender:

• Virginia Woolf, Kobiety i proza literacka w Eseje wybrane Karakter, 2015

• Simone de Beauvoir, Mit i rzeczywistość w Druga płeć Wydawnictwo Czarna Owca, 2014 (fragmenty)

• Julia Kristeva, Kobiety (wywiad), w Teksty Drugie, 33/34 (1995), s. 275-282

• Judith Butler, Wprowadzenie i „Kobiety” jako podmiot feminizmu w Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008

Zajęcia 12 : Od comparative literature do world literature

• Zhang Longxi, The Changing Concept of World Literature, w From Comparison to World literature, SUNY 2015, s. 169-181.

• David Damrosch, What is world literature? Princeton, 2009 (Wstęp)

Reading Across Cultures w How to Read World Literature, Wiley-Blackwell, 2009, s. 46-64

Zajęcia 13 : Badania postkolonialne

• Edward Said, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005 („Wprowadzenie”, ss. 29-64).

• Gayatri Chakavotry Spivak, Pytania wielokulturowości i Krytyka postkolonialna, w Strategie postkolonialne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011, s. 79-89 i 89-99.

• Homi Bhabha: Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego, w Literatura na świecie, nr 01-02/2008 (438-439), s. 184-195.

Zajęcia 14 Jak zastosować teorię do analizy tekstów literackich? Ćwiczenia

Zajęcia 15 : Zaliczenie

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Arystoteles. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989.

Bal, Mieke, Narratologia Wprowadzenie do teorii narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

Bilczewski, Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, 2010.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków, Znak 2006.

Comparative Literature in an Age of Globalization, ed. by Haun Saussy, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006)

Culler, Jonathan, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa, Prószyński-S-ka, 1998

Damrosch, David, How to Read World Literature, Wiley-Blackwell, 2009

Damrosch, David, What is World Literature, Princeton, 2003

Eagleton, Terry. Jak czytać literaturę, Aletheia, 2014

Głowiński, Michał et al. Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa: Open 2001.

Handke, Ryszard, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa, PWN, 2008.

Koziołek, Ryszard, Dobrze myśli się literaturą, Wydawnictwo Czarne, 2016

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, 2012

Loba, Mirosław, Wokół narracyjnego zwrotu. Szkice krytyczne, UAM, 2013

Lodge, David. The Art of Fiction, New York, Penguin Books 1992.

Mitosek, Zofia, Poznanie (w) powieści: od Balzaka po Masłowskiej, Kraków, Universitas, 2003.

Mitosek, Zofia, Teorie badań literackich, Warszawa, PWN 1998

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

Pasco, Allan, Inner Workings of the Novel. Studying a Genre Palgrave/MacMillan, 2010.

Szahaj, Andrzej, O interpretacji, Universitas, 2014

Wood, James, How Fiction Works, New York: Picador, 2008.

Zhang Longxi, From Comparison to World Literature, Suny Press, 2015

Uwagi:

Kryteria oceniania:

• obecność (dozwolone są dwie nieobecności w semestrze)

• aktywny udział na zajęciach;

• systematyczne przygotowanie do zajęć;

• wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych;

• zaliczenie prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć;

• zaliczeniowe: projekt badawczy w formie eseju (do 500 słów)

Na ocenę końcową składają się:

1) projekt badawczy 500 słów (70%) +ustne zaliczenie projektu: 15 stycznia 2018 termin składania projektów (na adres email jwkasza@umk.pl); 18 stycznia 2018 termin zaliczenia ustnego

2) przygotowanie i aktywność na zajęciach (20%)

3) obecność (10%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele nauczania

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii literatury, które są niezbędne w procesie analizy tekstu literackiego

• wypracowanie u studentów samodzielnego, krytycznego spojrzenia na analizowany tekst

• zachęcenie studentów do wyrażania własnych poglądów na temat przeczytanego tekstu.

• zainteresowanie studentów literaturą i myślą krytyczną

• zapoznanie z bieżącą literaturą przedmiotu z zakresu literaturoznawstwa, myśli krytycznej, literatury światowej, teorii przekładu

• zapoznanie z wybranymi kierunkami dwudziestowiecznej metodologii badań literackich

• utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań teoretycznoliterackich i źródeł bibliograficznych;

• ćwiczenie umiejętności samodzielnego analizowania i interpretowania utworów literackich.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Literatura i utwór literacki. Dzieło czy tekst?

2. Fikcja literacka i mimesis. Funkcja estetyczna a inne funkcje utworu.

3. Świat przedstawiony. Czas i przestrzeń. Postać literacka. Narrator, narracja i fabuła.

4. Autor - podmiot mówiący - bohater. Kwestia autobiografizmu.

5. Komunikacja literacka.

6. Gatunki literackie i gatunki mowy.

7. Formy obcowania z utworem literackim (lektura, konkretyzacja, wartościowanie, analiza, interpretacja, adaptacja, użycie).

8. Styl i stylistyka. Symbol i metafora.

9. Tradycja i talent indywidualny. Topika.

10. Stylizacja, parodia, intertekstualność.

11. Literatura piękna, literatura faktu, literatura dokumentu osobistego.

12. Literatura i konteksty (kulturowe, społeczne, ideologiczne).

13. Współczesne orientacje w badaniach literackich, np. strukturalizm, hermeneutyka, psychoanaliza, dekonstrukcja, feminizm, kulturowa teoria literatury.

Literatura:

Literatura przedmiotu (zalecana):

Arystoteles. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989.

Bal, Mieke, Narratologia Wprowadzenie do teorii narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

Bilczewski, Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, 2010.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków, Znak 2006.

Comparative Literature in an Age of Globalization, ed. by Haun Saussy, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006)

Culler, Jonathan, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa, Prószyński-S-ka, 1998

Damrosch, David, How to Read World Literature, Wiley-Blackwell, 2009

Damrosch, David, What is World Literature, Princeton, 2003

Eagleton, Terry. Jak czytać literaturę, Aletheia, 2014

Głowiński, Michał et al. Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa: Open 2001.

Handke, Ryszard, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa, PWN, 2008.

Koziołek, Ryszard, Dobrze myśli się literaturą, Wydawnictwo Czarne, 2016

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, 2012

Loba, Mirosław, Wokół narracyjnego zwrotu. Szkice krytyczne, UAM, 2013

Lodge, David. The Art of Fiction, New York, Penguin Books 1992.

Mitosek, Zofia, Poznanie (w) powieści: od Balzaka po Masłowskiej, Kraków, Universitas, 2003.

Mitosek, Zofia, Teorie badań literackich, Warszawa, PWN 1998

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

Pasco, Allan, Inner Workings of the Novel. Studying a Genre Palgrave/MacMillan, 2010.

Szahaj, Andrzej, O interpretacji, Universitas, 2014

Wood, James, How Fiction Works, New York: Picador, 2008.

Zhang Longxi, From Comparison to World Literature, Suny Press, 2015

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle UMK; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele nauczania

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii literatury, które są niezbędne w procesie analizy tekstu literackiego

• wypracowanie u studentów samodzielnego, krytycznego spojrzenia na analizowany tekst

• zachęcenie studentów do wyrażania własnych poglądów na temat przeczytanego tekstu.

• zainteresowanie studentów literaturą i myślą krytyczną

• zapoznanie z bieżącą literaturą przedmiotu z zakresu literaturoznawstwa, myśli krytycznej, literatury światowej, teorii przekładu

• zapoznanie z wybranymi kierunkami dwudziestowiecznej metodologii badań literackich

• utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań teoretycznoliterackich i źródeł bibliograficznych;

• ćwiczenie umiejętności samodzielnego analizowania i interpretowania utworów literackich.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Literatura i utwór literacki. Dzieło czy tekst?

2. Fikcja literacka i mimesis. Funkcja estetyczna a inne funkcje utworu.

3. Świat przedstawiony. Czas i przestrzeń. Postać literacka. Narrator, narracja i fabuła.

4. Autor - podmiot mówiący - bohater. Kwestia autobiografizmu.

5. Komunikacja literacka.

6. Gatunki literackie i gatunki mowy.

7. Formy obcowania z utworem literackim (lektura, konkretyzacja, wartościowanie, analiza, interpretacja, adaptacja, użycie).

8. Styl i stylistyka. Symbol i metafora.

9. Tradycja i talent indywidualny. Topika.

10. Stylizacja, parodia, intertekstualność.

11. Literatura piękna, literatura faktu, literatura dokumentu osobistego.

12. Literatura i konteksty (kulturowe, społeczne, ideologiczne).

13. Współczesne orientacje w badaniach literackich, np. strukturalizm, hermeneutyka, psychoanaliza, dekonstrukcja, feminizm, kulturowa teoria literatury.

Literatura:

Literatura przedmiotu (zalecana):

Arystoteles. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989.

Bal, Mieke, Narratologia Wprowadzenie do teorii narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

Bilczewski, Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, 2010.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków, Znak 2006.

Comparative Literature in an Age of Globalization, ed. by Haun Saussy, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006)

Culler, Jonathan, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa, Prószyński-S-ka, 1998

Damrosch, David, How to Read World Literature, Wiley-Blackwell, 2009

Damrosch, David, What is World Literature, Princeton, 2003

Eagleton, Terry. Jak czytać literaturę, Aletheia, 2014

Głowiński, Michał et al. Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa: Open 2001.

Handke, Ryszard, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa, PWN, 2008.

Koziołek, Ryszard, Dobrze myśli się literaturą, Wydawnictwo Czarne, 2016

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, 2012

Loba, Mirosław, Wokół narracyjnego zwrotu. Szkice krytyczne, UAM, 2013

Lodge, David. The Art of Fiction, New York, Penguin Books 1992.

Mitosek, Zofia, Poznanie (w) powieści: od Balzaka po Masłowskiej, Kraków, Universitas, 2003.

Mitosek, Zofia, Teorie badań literackich, Warszawa, PWN 1998

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

Pasco, Allan, Inner Workings of the Novel. Studying a Genre Palgrave/MacMillan, 2010.

Szahaj, Andrzej, O interpretacji, Universitas, 2014

Wood, James, How Fiction Works, New York: Picador, 2008.

Zhang Longxi, From Comparison to World Literature, Suny Press, 2015

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle UMK; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.