Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2L-PNJJPJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

0711-s1JAP2z-PNJJpj

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - ćwiczenia (godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 28 godzin = praca własna (ćwiczenie i powtarzanie materiału, przygotowanie do testów i zaliczenia przedmiotu) [0,95 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,05 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (K_U05)

-- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji 常用漢字 (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 znaków.

Na II roku studiów studenci poznają 660 nowych znaków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), ustalonego jako standard edukacyjny na podstawie ideogramów najczęściej używanych w gazetach. Standard ten obejmuje po reformie z 2010 roku 2136 znaków (przed reformą było ich 1945), z których każdy ma kilka czytań i wchodzi w złożenia z innymi ideogramami. Opanowanie go oznacza osiągnięcie poziomu piśmienności, który reprezentuje absolwent japońskiej szkoły średniej.

Na II roku studiów studenci poznają 660 nowych znaków.

Studenci uczą się na pamięć znaków kanji, co tydzień odbywa się test ze znajomości pisania i czytania. W trakcie zajęć ćwiczone jest pisanie zdań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich

Metody i kryteria oceniania:

-- obecność minimum 90%

-- małe testy kontrolne (W02, U02, U05, K01)

-- pisemne testy na ocenę, po omówieniu każdych nowych 100 znaków (W02, U02, K01)

Praktyki zawodowe:

nie dotczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sobczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji 常用漢字 (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 znaków, najczęściej używanych w prasie.

Na drugim roku studiów studenci poznają 660 nowych znaków.

Pełny opis:

Student zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego przygotowania się do zajęć, z zakresu materiału wskazanego przez prowadzącego (tj. ok. 30 nowych ideogramów wraz ze złożeniami, które tworzy z innymi znakami). Efekty samodzielnej pracy studenta będą weryfikowane na zajęciach poprzez ćwiczenia kontrole, sprawdzające umiejętność pisania oraz zrozumienie znaczenia nowej partii znaków.

Znaki będą omawiane w kolejności zgodnej z podręcznikiem Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich

Uwagi:

Kryteria oceny:

-- obecność i aktywny udział w zajęciach (minimum 90% obecności)

-- każdorazowe przygotowanie do zajęć

-- pisemne testy na ocenę (co czwarte zajęcia), sprawdzające znajomość omówionego materiału; Zaliczenie wszystkich testów (wynik co najmniej 70% z każdego testu) jest warunkiem podejścia do kolokwium końcowego. Każdy z pisemnych testów można poprawiać nie więcej niż dwa razy.

-- kolokwium końcowe, obejmujące materiał z całego semestru (wynik, co najmniej 70%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji 常用漢字 (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 znaków, najczęściej używanych w prasie.

Na drugim roku studiów studenci poznają 660 nowych znaków.

Pełny opis:

Student zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego przygotowania się do zajęć, z zakresu materiału wskazanego przez prowadzącego (tj. ok. 30 nowych ideogramów wraz ze złożeniami, które tworzy z innymi znakami). Efekty samodzielnej pracy studenta będą weryfikowane na zajęciach poprzez ćwiczenia kontrole, sprawdzające umiejętność pisania oraz zrozumienie znaczenia nowej partii znaków.

Znaki będą omawiane w kolejności zgodnej z podręcznikiem Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich

Uwagi:

Kryteria oceny:

-- obecność i aktywny udział w zajęciach (minimum 90% obecności)

-- każdorazowe przygotowanie do zajęć

-- pisemne testy na ocenę (co czwarte zajęcia), sprawdzające znajomość omówionego materiału; Zaliczenie wszystkich testów (wynik co najmniej 70% z każdego testu) jest warunkiem podejścia do kolokwium końcowego. Każdy z pisemnych testów można poprawiać nie więcej niż dwa razy.

-- kolokwium końcowe, obejmujące materiał z całego semestru (wynik, co najmniej 70%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji 常用漢字 (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 znaków, najczęściej używanych w prasie.

Na drugim roku studiów studenci poznają 660 nowych znaków.

Pełny opis:

Student zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego przygotowania się do zajęć, z zakresu materiału wskazanego przez prowadzącego (tj. ok. 30 nowych ideogramów wraz ze złożeniami, które tworzy z innymi znakami). Efekty samodzielnej pracy studenta będą weryfikowane na zajęciach poprzez ćwiczenia kontrole, sprawdzające umiejętność pisania oraz zrozumienie znaczenia nowej partii znaków.

Znaki będą omawiane w kolejności zgodnej z podręcznikiem Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich

Uwagi:

Kryteria oceny:

-- obecność i aktywny udział w zajęciach (minimum 90% obecności)

-- każdorazowe przygotowanie do zajęć

-- pisemne testy na ocenę (co czwarte zajęcia), sprawdzające znajomość omówionego materiału; Zaliczenie wszystkich testów (wynik co najmniej 70% z każdego testu) jest warunkiem podejścia do kolokwium końcowego. Każdy z pisemnych testów można poprawiać nie więcej niż dwa razy.

-- kolokwium końcowe, obejmujące materiał z całego semestru (wynik, co najmniej 70%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji 常用漢字 (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 znaków, najczęściej używanych w prasie.

Na drugim roku studiów studenci poznają 660 nowych znaków.

Pełny opis:

Student zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego przygotowania się do zajęć, z zakresu materiału wskazanego przez prowadzącego (tj. ok. 30 nowych ideogramów wraz ze złożeniami, które tworzy z innymi znakami). Efekty samodzielnej pracy studenta będą weryfikowane na zajęciach poprzez ćwiczenia kontrole, sprawdzające umiejętność pisania oraz zrozumienie znaczenia nowej partii znaków.

Znaki będą omawiane w kolejności zgodnej z podręcznikiem Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich

Uwagi:

Kryteria oceny:

-- obecność i aktywny udział w zajęciach (minimum 90% obecności)

-- każdorazowe przygotowanie do zajęć

-- pisemne testy na ocenę (co czwarte zajęcia), sprawdzające znajomość omówionego materiału; Zaliczenie wszystkich testów (wynik co najmniej 70% z każdego testu) jest warunkiem podejścia do kolokwium końcowego. Każdy z pisemnych testów można poprawiać nie więcej niż dwa razy.

-- kolokwium końcowe, obejmujące materiał z całego semestru (wynik, co najmniej 70%)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.