Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do japonologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2Z-WDJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do japonologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,5 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę o wiedzę o języku japońskim i innych językach Archipelagu Japońskiego (K_W01)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój kulturowy Japonii (K_W08)

-- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Japonii z uwzględnieniem mediów, teatru, filmu itp. (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury japońskiej (K_U13)

-- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultu (K_U20)

-- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawodu japonisty (K_K04)

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

-- uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Japonii (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom ponadstandardowych informacji na temat geografii Japonii, jej aktualnej sytuacji społecznej i politycznej, dziedzictwa kulturowego, ekonomii, stosunków politycznych, historii, języka i kultury oraz informacja na temat źródeł dotyczących tych zagadnień, ich dostępności, metod ich odszukiwania, oceny przydatności oraz wykorzystania.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Kultura

Performing arts (geinō). Literatura, sztuki plastyczne, kino. Pop-kultura. Środki przekazu (telewizja, prasa, radio). Żywe pomniki/skarby kultury. Miejsca o istotnym znaczeniu kulturowym. Urbanistyka, architektura, dom japoński. Kultura życia codziennego.

2. Literatura japonologiczna

Bibliografie japonistyczne. Przegląd literatury, ocena i rekomendacje

3. Studia nad Japonią w Polsce

Japonistyka i japoniści. Przegląd dorobku. Tłumaczenia literatury japońskiej. Ośrodki edukacji japonistycznej

Przewiduje się:

-- bezpośredni kontakt z obiektami japońskiej rzeczywistości,

-- pokazy japońskich filmów naukowych i dokumentalnych (w wersji oryginalnej) z wprowadzeniem

Literatura:

lista lektur podawana jest przez wykładowcę w trakcie trwania kursu

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy (W01, W08, W09, U13, U20, U21, K04, K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Polacy w Japonii, wczesna wiedza o Japonii w Polsce, kontakty kulturalne i literackie

2. Wczesne kontakty japońsko-europejskie, Japonia w relacjach podróżników;

3. Wierzenia i główne nurty religijne – shintō, buddyzm i jego odłamy, synkretyzm religijny, miejsca kultu, wierzenia ludowe, konfucjanizm;

4. Sylwetki najważniejszych etnografów Japonii, ich dorobek, podstawowe pojęcia z zakresu etnografii Japonii;

5. Obrzędy rodzinne

6. Obrzędy doroczne, święta państwowe

7. Teatr i widowiska: klasyczny teatr japoński, widowiska obrzędowe, wędrowni artyści

8. Turystyka, zabytki UNESCO, zasoby kulturowo-krajobrazowe

9. Zwierzęta w kulturze Japonii

10. Współczesne społeczeństwo, podstawowe pojęcia z zakresu antropologii kulturowej, problemy społeczne; kultura życia codziennego: rodzina, nauka, praca;

11. Współczesna polityka Japonii

12. Współczesne sekty religijne

Literatura:

Benedict, Ruth. Chryzantema i miecz. Warszawa: PIW, 1999.

Hendry, Joy. Japończycy: kultura i społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Kerr, Alex. Psy i demony. Ciemne strony Japonii. Kraków: Universitas, 2008.

Lemecha, Magdalena. Obrzędy przejścia we współczesnej Japonii, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014.

Melanowicz, Mikołaj. Cywilizacja Japonii współczesnej: wstęp do badań. Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2018.

Splisgart, Jacek, Obrzędowość rodzinna w Japonii: społeczny wymiar obrzędów przejścia oraz kultu zmarłych dawniej i dziś, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2012.

Varley, Paul H. Kultura japońska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Dodatkowa literatura uzupełniająca

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), asynchronicznym (z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK) lub łączonym.

Link do grupy zajęciowej na platformie MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azqgZZuuxEbWCVLbZ0uxAf54ZyuFaoGU7wM2NNlDO5OE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=66c1a9de-c8e6-46d3-8bc7-55584e8f9524&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zaliczenie na ocenę. Pisemny egzamin zostanie przeprowadzony stacjonarnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone wprowadzeniu do japońskiej kultury duchowej i jej wytworów. Tematem wykładu będą m.in. religie, wierzenia, przesądy, obrzędy, obyczaje.

Pełny opis:

W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Wczesne kontakty japońsko-europejskie, Japonia w oczach dawnych Europejczyków (zwłaszcza kultura, religia);

2. Wczesne kontakty kulturalne i literackie pomiędzy Polską a Japonią, podróże Polaków do Japonii, wiedza na temat Japonii w Polsce;

3. Charakterystyka shintoizmu;

4. Buddyzm: podstawowe pojęcia buddyjskie, główne szkoły buddyzmu w Japonii, ich przedstawiciele i poglądy;

5. Synkretyzm religijny;

6. Etnografia japońska, podstawowe terminy z zakresu etnografii, czołowi przedstawiciele i ich dorobek naukowy;

7. Obrzędy doroczne, widowiska obrzędowe;

8. Rodzina i obrzędy rodzinne, obrzędy przejścia;

9. Losy pośmiertne, sąd nad duszą, zaświaty, reinkarnacja;

10. Kobieta w religiach i kulturze Japonii;

11. Konfucjanizm, jego wpływ na moralność/etykę, model rodziny, kult przodków, pojęcie czci synowskiej kō;

12. Zwierzęta w religiach i kulturze Japonii, stosunek do zwierząt z buddyjskiej perspektywy (sesshō, hōjō, dōbutsu kuyō), spożywanie mięsa;

13. Kultura pielgrzymowania: turystyka pielgrzymkowa, najważniejsze szlaki, zwyczaje związane z podróżowaniem;

Literatura:

Benedict, Ruth. Chryzantema i miecz. Warszawa: PIW, 1999.

Hendry, Joy. Japończycy: kultura i społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Kerr, Alex. Psy i demony. Ciemne strony Japonii. Kraków: Universitas, 2008.

Lemecha, Magdalena. Obrzędy przejścia we współczesnej Japonii, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014.

Melanowicz, Mikołaj. Cywilizacja Japonii współczesnej: wstęp do badań. Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2018.

Splisgart, Jacek, Obrzędowość rodzinna w Japonii: społeczny wymiar obrzędów przejścia oraz kultu zmarłych dawniej i dziś, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2012.

Varley, Paul H. Kultura japońska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Dodatkowa literatura uzupełniająca

Uwagi:

Egzamin pisemny obejmujący całość omówionego materiału.

W przypadku przejścia na zajęcia zdalne forma egzaminu zostanie zmieniona na egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone wprowadzeniu do elementów japońskiej kultury nieomawianych na innych przedmiotach specjalistycznych w programie studiów.

Pełny opis:

W ramach wykładu przekrojowo omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Muzyka japońska - od czasów najdawniejszych po współczesność

2. Kinematografia Japonii - przekrój historyczny rozwoju

3. Komiks i jego historia w Japonii

4. Sport w Japonii

Literatura:

J. L. Anderson, D. Richie 1982. The Japanese Film: art and industry (expanded edition). Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

A. Guttmann, L. Thompson 2001. Japanese Sports: A History. Honolulu: University of Hawai'i Press.

E. Exner 2022. Comics and the Origins of Manga" A Revisionist History. New Brunswick, Camden and Newark, New Jersey, London: Rutgers University Press.

A. McQueen Tokita, D. W. Hughes (ed.) 2016. The Ashgate Research Companion to Japanese Music. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Uwagi:

Egzamin pisemny obejmujący całość omówionego materiału.

W przypadku przejścia na zajęcia zdalne forma egzaminu zostanie zmieniona na egzamin ustny.

Progi punktowe:

a) 0-69% ndst

b) 70-74% dst

c) 75-79% dst+

d) 80-84% db

e) 85-89% db+

f) 90-100% bdb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)