Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konwersatorium z zakresu językoznawstwa japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-KONJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z zakresu językoznawstwa japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:


• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]


• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]


• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim (K_W01)

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

-- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

-- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U16)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

-- w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K08)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie poszerzać wiedzę studenta na temat różnych zagadnień i zjawisk dotyczących językoznawstwa oraz japońskiego kręgu językowego, które nie były szerzej omawiane w ramach innego przedmiotu lub nie były poruszane w ogóle, takie jak metodologia badań językoznawczych, wprowadzenie do badań terenowychh, zagadnienia dotyczące wielojęzyczności Japonii, zróżnicowania wewnętrznego języka japońskiego, oraz rodziny japonicznej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć w danym cyklu jest zmienna; szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć znajdują się w opisach poszczególnych cykli.

Literatura:

podawana przez wykładowcę w trakcie trwania kursu; zmienna w zależności od cyklu

Metody i kryteria oceniania:

- obecność (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione na semestr)

- aktywny udział w zajęciach;

- pisemny test końcowy lub samodzielna praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone metodom badań terenowych w językoznawstwie. Równocześnie służyć będą praktycznemu zapoznaniu się z wybranymi mniejszościowymi językami japonicznymi.

Pełny opis:

Podczas zajęć uczestnicy będą poddawać językoznawczej analizie materiały dokumentujące mniejszościowe języki japoniczne, przede wszystkim język okinawski oraz miyako w ich regionalnych odmianach. Na pierwszym etapie przedmiotem analizy będą pojedyncze zdania, a następnie coraz bardziej złożone teksty.

Uczestnicy będą rozpatrywać materiały na różnych poziomach analizy języka, uczyć się podstaw transkrypcji oraz glossowania. Będą podejmować samodzielne próby analizy w oparciu o dostarczone tłumaczenia analizowanych fragmentów na standardowy japoński. Na podstawie uzyskanych rezultatów wykonywana będzie typologiczna analiza porównująca podobieństwa i różnice między poszczególnymi odmianami riukiuańskimi, a także między językami riukiuańskimi a standarowym japońskim.

Literatura:

Heinrich, Patrick, Shinsho Miyara, Michinori Shimoji (red.) 2015. Handbook of the Ryukyuan languages. History, structure, and use. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

Shimoji, Michinori (red.) 2022. An introduction to the Japonic languages

Grammatical sketches of Japanese dialects and Ryukyuan languages. Leiden: Brill.

https://brill.com/display/title/62978?language=en

Tranter, Nicholas (red.) 2012. The languages of Japan and Korea. Oxon/Nowy Jork: Routledge.

Baza danych Kikigengo NINJAL: https://kikigengo.ninjal.ac.jp/index.html

Inne repozytoria internetowe wskazywane doraźnie przez prowadzącą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)