Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konwersatorium z zakresu kulturoznawstwa japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-KONK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z zakresu kulturoznawstwa japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]

* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

-- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

-- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U16)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

-- w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K08)

Metody dydaktyczne:

pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- panelowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie poszerzać wiedzę studenta na temat różnych zagadnień i zjawisk dotyczących Japonii, które nie były szerzej omawiane w ramach innego przedmiotu lub nie były poruszane w ogóle.

W przypadku przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywały się w formie wideokonferencji na platformie MSTeams w czasie rzeczywistym, w stałym przedziale czasowym (zgodnie z planem semestralnym). Ze względu na tematykę i formę zajęć każdy z uczestników musi posiadać dostęp do mikrofonu.

Pełny opis:

Tematyka zajęć w danym cyklu jest zmienna; szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć w opisach poszczególnych cykli.

Literatura:

podawana przez wykładowcę w trakcie trwania kursu; zmienna w zależności od cyklu

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w trakcie zajęć

- prezentacje (30% oceny, uzyskiwane poprzez obecność i aktywny udział w trakcie części dyskusyjnych zajęć)

- test pisemny na koniec semestru (70% oceny)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone lekturze oraz dyskusji na temat wybranych utworów bądź też tekstów naukowych z zakresu literaturoznawstwa japońskiego - z naciskiem na literaturę popularną, gatunkową. Celem zajęć jest ćwiczenie zdolności do interpretowania treści utworów literackich w określonych kontekstach historycznych czy społecznych ich powstania.

W przypadku przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywały się w formie wideokonferencji na platformie MSTeams w czasie rzeczywistym, w stałym przedziale czasowym (zgodnie z planem semestralnym). Ze względu na tematykę i formę zajęć każdy z uczestników musi posiadać dostęp do mikrofonu.

Pełny opis:

Zajęcia wymagają lektury wybranych materiałów w języku japońskim, polskim lub angielskim przed zajęciami, a następnie zdanie wypełnionego formularza z pytaniami na temat treści, najistotniejszych motywów lub też kontekstów ważnych w interpretacji lub zrozumieniu w przypadku tekstów literackich lub też wyszczególnienia głównych tez badawczych w przypadku prac naukowych.

Zajęcia podzielone są na część dyskusyjną na temat wybranego materiału oraz część poświęconą lekturze materiałów uzupełniających w języku japońskim, pozwalających na dokładniejsze zrozumienie cech charakterystycznych twórczości danego autora.

Wśród autorów literackich wyselekcjonowanych do lektury znajdują się:

1. Hisao Jūran - utwór humorystyczny, ironia społeczna

2. Hoshi Shin'ichi - literatura SF

3. Komatsu Sakyō - literatura SF

4. Tsutsui Yasutaka - literatura SF

5. Edogawa Ranpo - ero-guro nansensu

6. Enchi Fumiko - seksualność, starzenie się, kobiecość i tradycyjna pozycja kobiet w Japonii

7. Shimada Keizō - wczesny komiks japoński, gatunek przygodowy, imperializm oraz "orientalizm"

Literatura:

Materiały wskazane przez prowadzającego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone omówieniu wczesnych kontaktów japońsko-europejskich (od XVI do XVIII w.). Poprzez lekturę i krytyczną analizę wybranych źródeł, zajęcia będą miały na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytania, w jaki sposób ówcześni Europejczycy postrzegali Japończyków oraz w jaki sposób Japończycy postrzegali Europejczyków. Nacisk zostanie położony na zagadnienia kulturowe, religijne i literackie.

Pełny opis:

Lista zagadnień:

1. Wprowadzenie do historii kontaktów japońsko-europejskich.

2. Pierwsi Europejczycy na japońskiej ziemi w świetle dokumentów japońskich (Teppō-ki) oraz europejskich (Fernão Mendes Pinto „odkrywca Japonii”, Joao Rodriguez Tcuzu);

3. Wiedza Europejczyków o Japonii przed zainicjowaniem misji jezuickich przez Franciszka Ksawerego (przed 15.08.1549 r.).

4. Pierwsze w języku polskim informacje o Japonii (Piotr Skarga), sylwetka Wojciecha Męcińskiego – misjonarza i pierwszego Polaka w Japonii;

5. Najstarsze studium z zakresu kultury porównawczej: Luis Frois, „Tratado sobre las contradicciones y diferencias de costumbres entre los europeos y japoneses” (Traktat o przeciwieństwach i różnicach w zwyczajach Europejczyków i Japończyków…), Kazusa,1585;

6. Kontakty literackie (literatura piękna: „Bajki Ezopa”, „Heike monogatari”, literatura religijna: „Żywoty świętych” (Sanctos no Gosagveo));

7. Polemika międzywyznaniowa, debaty religijne (buddyjsko-chrześcijańskie);

8. Literatura antychrześcijańska (traktaty, beletrystyka)

9. Japońska kultura i obyczaje w opisach misjonarzy (Joao Rodriguez Tcuzu);

10. Japonia w opisach kupców europejskich (Avila Giron, Francesco Carletti)

11. Japonia w opisach kupców brytyjskich (William Adams, Richard Cocks); działalność faktorii handlowej Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej;

12. Deptanie obrazów (e-fumi): obraz literacki oraz spór o deptanie świętych wizerunków w relacjach angielskich i holenderskich;

13. Losy Japończyków mieszanej krwi (O-Haru z Dżakarty)

14. Kompendia wiedzy o Japonii (Arnoldus Montanus, Athanasius Kircher, Engelbert Kaempfer);

15. Siedemnastowieczne opisy Ajnów w oparciu o relacje misjonarzy, którzy dotarli na Hokkaidō (Jeronimo de Angelis, Diogo Carvalho);

16. Wymiana intelektualna z Holendrami, rangaku, wiedza Japończyków o Holendrach (np. Kōmō zatsuwa);

Literatura:

Materiały wskazane przez prowadzającego.

Literatura uzupełniająca:

Greń Jędrzej, Anglicy w Japonii (1600-1623): handel, realia działalności, relacje, Warszawa 2014.

Tazbir Janusz, Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć, Warszawa 1973.

Sobczyk Małgorzata, Jezuici wobec religii japońskich: prezentacja szesnastowiecznego dokumentu z zakresu polemiki międzywyznaniowej, w: Litteraria Copernicana (32), 2019.

Sobczyk Małgorzata, Raj odnaleziony: najstarsze jezuickie źródło o Japonii oraz jego recepcja na gruncie europejskim, w: Orient w Literaturze - Literatura w Oriencie, t. 4, 2016.

Uwagi:

Warunki dopuszczenia do zaliczenia:

- obecność na zajęciach (dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

- aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć

Zaliczenie i ocena na podstawie pisemnej pracy na koniec semestru (weryfikacja znajomości omówionego materiału). Praca na dowolny temat poruszony na zajęciach, objętość 4-5 stron znormalizowanego tekstu, interlinia 1.5. Praca musi zawierać cytaty z analizowanych dzieł, tytuł oraz bibliografię.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)