Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-PNJJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w przedmiocie jest zaliczenie poprzedniego semestru (semestrów) w ramach tego kursu.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

5 punkty ECTS*: 

• 55 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [2 ECTS]

• 70 godzin = praca własna (bieżące przygotowanie do zajęć, utrwalanie poznanego materiału, zadania domowe) [2,7 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

-- posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku japońskim (K_U15)

-- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka japońskiego (K_U18)

-- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku japońskim (K_U19)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym (w zakresie konwersacji) jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne:

częściowo zdalne lekcje i praktyki online

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu nabycie przez studentów kompleksowych kompetencji językowych na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (poziom N3-N2 według kryteriów Japanese Language Proficiency Test).

Pełny opis:

Zajęcia służą rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych.

W ramach kursu studenci zapoznają się z nowymi konstrukcjami gramatycznymi oraz poszerzają bazę leksykalną. Doskonalą rozumienie tekstu pisanego, a poprzez pogłębioną lekturę, poszerzają wiedzę o Japonii i społeczeństwie japońskim w celu lepszego poznania kontekstu kulturowego.

Literatura:

Matsuda Hiroshi, Kameda Miho, Tēma betsu: Jōkyū de manabu Nihongo, Kenkyūsha 2016.

materiały wskazane przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

- obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach: wymagana obecność na zajęciach to minimum 90%; kryterium obecności jest warunkiem podejścia do kolokwium zaliczeniowego;

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć

- testy kontrolne

- kolokwium zaliczeniowe kilkuczłonowe

Inne zasady współpracy:

- Student zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia grupy, do której został przypisany. Wszystkie nieobecności powinny być usprawiedliwiane na bieżąco. Spóźnienie większe niż 15 minut skutkuje nieuwzględnieniem obecności studenta na danych zajęciach.

- Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwiona nieobecność i wyznaczenie późniejszego terminu kolokwium może skutkować zmianą formy zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi, Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1)Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

2)Zajęcia poświęcone japońszczyźnie pisanej, a w szczególności podstawom języka akademickiego używanego m.in. do pisania rozprawek oraz prac naukowych.

3)Wymiana poglądów oraz dyskusja ze studentami japońskimi na tematy uniwersalne w ramach interakcji on-line; Główny temat: Przemyślenia o SDGs

Pełny opis:

1)W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne są utrwalane poprzez ćwiczenia, modelowe konwersacje oraz wypowiedzi ustne, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika. Studenci poznają techniki tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz tworzą wypowiedzi pisemne na wskazany temat.

2)

a) Student/ka uczy się rozróżniać japońszczyznę mówioną i pisaną.

b) Student/ka uczy się pisania konspektu własnej pracy dyplomowej z zastosowaniem stylu oraz słownictwa właściwego dla tego typu prac oraz rozprawek.

c) Student/ka uczy się tworzenia prezentacji multimedialnej w oparciu o konspekt pracy, prezentowania ustanie oraz udzielania odpowiedzi na pytania.

d) Student/ka uczy się słuchania ze zrozumieniem prezentacji na temat prac dyplomowych kolegów i koleżanek z grupy, a także wyrażania opinii oraz wątpliwości na ich temat.

e) Student/ka uczy się formułować pisemnie komentarze do treści prezentacji kolegów i koleżanek z grupy, zgodnie z zasadami japońszczyzny pisanej.

Literatura:

Matsuda Hiroshi, Kameda Mihon [et al.] „Jōkyū de manabu Nihongo”, Kenkyūsha 2006 (wydanie poprawione)

Matsuda Hiroshi [et al.], "Jōkyū de manbu Nihongo: wāku bukku", Kenkyūsha 2008 (wydanie poprawione)

Inne materiały wskazane przez prowadzących

「大学で学ぶための日本語ライティング」

「大学生と留学生のための論文ワークブック」

日本語の表現技術 (読解と作文 上級) 古今書院 倉八順子著、2000年

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Akihiro Tajima
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi, Małgorzata Sobczyk, Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1)Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

2)Zajęcia poświęcone japońszczyźnie pisanej, a w szczególności podstawom języka akademickiego używanego m.in. do pisania rozprawek oraz prac naukowych.

3)Wymiana poglądów oraz dyskusja ze studentami japońskimi na tematy uniwersalne w ramach interakcji on-line; Główny temat: Przemyślenia o SDGs

Pełny opis:

1)W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne są utrwalane poprzez ćwiczenia, modelowe konwersacje oraz wypowiedzi ustne, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika. Studenci poznają techniki tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz tworzą wypowiedzi pisemne na wskazany temat.

2)

a) Student/ka uczy się rozróżniać japońszczyznę mówioną i pisaną.

b) Student/ka uczy się pisania konspektu własnej pracy dyplomowej z zastosowaniem stylu oraz słownictwa właściwego dla tego typu prac oraz rozprawek.

c) Student/ka uczy się tworzenia prezentacji multimedialnej w oparciu o konspekt pracy, prezentowania ustanie oraz udzielania odpowiedzi na pytania.

d) Student/ka uczy się słuchania ze zrozumieniem prezentacji na temat prac dyplomowych kolegów i koleżanek z grupy, a także wyrażania opinii oraz wątpliwości na ich temat.

e) Student/ka uczy się formułować pisemnie komentarze do treści prezentacji kolegów i koleżanek z grupy, zgodnie z zasadami japońszczyzny pisanej.

Literatura:

Matsuda Hiroshi, Kameda Mihon [et al.] „Jōkyū de manabu Nihongo”, Kenkyūsha 2006 (wydanie poprawione)

Matsuda Hiroshi [et al.], "Jōkyū de manbu Nihongo: wāku bukku", Kenkyūsha 2008 (wydanie poprawione)

Inne materiały wskazane przez prowadzących

「大学で学ぶための日本語ライティング」

「大学生と留学生のための論文ワークブック」

日本語の表現技術 (読解と作文 上級) 古今書院 倉八順子著、2000年

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi, Małgorzata Sobczyk, Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1)Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

2)Zajęcia poświęcone japońszczyźnie pisanej, a w szczególności podstawom języka akademickiego używanego m.in. do pisania rozprawek oraz prac naukowych.

3)Wymiana poglądów oraz dyskusja ze studentami japońskimi na tematy uniwersalne w ramach interakcji on-line; Główny temat: Przemyślenia o SDGs

Pełny opis:

1)W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne są utrwalane poprzez ćwiczenia, modelowe konwersacje oraz wypowiedzi ustne, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika. Studenci poznają techniki tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz tworzą wypowiedzi pisemne na wskazany temat.

2)

a) Student/ka uczy się rozróżniać japońszczyznę mówioną i pisaną.

b) Student/ka uczy się pisania konspektu własnej pracy dyplomowej z zastosowaniem stylu oraz słownictwa właściwego dla tego typu prac oraz rozprawek.

c) Student/ka uczy się tworzenia prezentacji multimedialnej w oparciu o konspekt pracy, prezentowania ustanie oraz udzielania odpowiedzi na pytania.

d) Student/ka uczy się słuchania ze zrozumieniem prezentacji na temat prac dyplomowych kolegów i koleżanek z grupy, a także wyrażania opinii oraz wątpliwości na ich temat.

e) Student/ka uczy się formułować pisemnie komentarze do treści prezentacji kolegów i koleżanek z grupy, zgodnie z zasadami japońszczyzny pisanej.

Literatura:

Matsuda Hiroshi, Kameda Mihon [et al.] „Jōkyū de manabu Nihongo”, Kenkyūsha 2006 (wydanie poprawione)

Matsuda Hiroshi [et al.], "Jōkyū de manbu Nihongo: wāku bukku", Kenkyūsha 2008 (wydanie poprawione)

Inne materiały wskazane przez prowadzących

「大学で学ぶための日本語ライティング」

「大学生と留学生のための論文ワークブック」

日本語の表現技術 (読解と作文 上級) 古今書院 倉八順子著、2000年

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)