Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu naukowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-PNJJKTN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu naukowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

11 punktów ECTS*:

• 150 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [6 ECTS]

• 90 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [3 ECTS]

• 50 godzin = konsultacje z wykładowcą [2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim (K_W01)

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i japonistycznego (K_W03)

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych(K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku japońskim (K_U02)

- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U04)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 lub wyższego w ramach języka japońskiego (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po japońskim obszarze językowym (K_K06)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone japońszczyźnie pisanej, a w szczególności podstawom języka akademickiego używanego m.in. do pisania rozprawek oraz prac naukowych.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie tekstów napisanych samodzielnie przez studentów. Praca koncentruje się na nauce form językowych stosowanych w piśmie i ich odmienności od języka mówionego. Studenci uczą się używać form niezbędnych w konstruowaniu prac pisemnych w języku japońskim.

Tekstem wykorzystywanym do analiza są prace licencjackie studentów. Student/ka ma za zadanie przygotowanie streszczenia swojej pracy, a następnie przygotowanie na tej podstawie prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Na temat oceny:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o prezentacje wygłoszone na zajęciach oraz pisemne prace (prace domowe, konspekty, przygotowanie prezentacji multimedialnych)

Kryteria oceny:

1. Czy student potrafi napisać pracę oraz konspekt w sposób klarowny, przy użyciu języka właściwego dla stylu pisanego?

2. Czy student potrafi przygotować prezentację multimedialną używając odpowiedniego języka pisanego?

3. Czy student potrafi wygłosić prezentację ustną w sposób łatwy w odbiorze i łatwy do zrozumienia?

4. Czy student potrafi odpowiedzieć na pytania i komentarze?

5. Prace pisemne (treść „arkusza oceny”, służącego do komentowania wysłuchanych prezentacji; arkusze przesyłane są każdorazowo za pośrednictwem Ms Forms)

6.Frekwencja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone japońszczyźnie pisanej, a w szczególności podstawom języka akademickiego używanego m.in. do pisania rozprawek oraz prac naukowych.

Pełny opis:

1) Student/ka uczy się rozróżniać japońszczyznę mówioną i pisaną.

2) Student/ka uczy się pisania konspektu własnej pracy dyplomowej z zastosowaniem stylu oraz słownictwa właściwego dla tego typu prac oraz rozprawek.

3) Student/ka uczy się tworzenia prezentacji multimedialnej w oparciu o konspekt pracy, prezentowania ustanie oraz udzielania odpowiedzi na pytania.

4) Student/ka uczy się słuchania ze zrozumieniem prezentacji na temat prac dyplomowych kolegów i koleżanek z grupy, a także wyrażania opinii oraz wątpliwości na ich temat.

5) Student/ka uczy się formułować pisemnie komentarze do treści prezentacji kolegów i koleżanek z grupy, zgodnie z zasadami japońszczyzny pisanej.

Literatura:

使用教科書 「大学で学ぶための日本語ライティング」

「大学生と留学生のための論文ワークブック」

日本語の表現技術 (読解と作文 上級) 古今書院 倉八順子著、2000年

Uwagi:

zajęcia odbywają się online na platformie MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Akihiro Tajima
Prowadzący grup: Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone japońszczyźnie pisanej, a w szczególności podstawom języka akademickiego używanego m.in. do pisania rozprawek oraz prac naukowych.

Pełny opis:

1) Student/ka uczy się rozróżniać japońszczyznę mówioną i pisaną.

2) Student/ka uczy się pisania konspektu własnej pracy dyplomowej z zastosowaniem stylu oraz słownictwa właściwego dla tego typu prac oraz rozprawek.

3) Student/ka uczy się tworzenia prezentacji multimedialnej w oparciu o konspekt pracy, prezentowania ustanie oraz udzielania odpowiedzi na pytania.

4) Student/ka uczy się słuchania ze zrozumieniem prezentacji na temat prac dyplomowych kolegów i koleżanek z grupy, a także wyrażania opinii oraz wątpliwości na ich temat.

5) Student/ka uczy się formułować pisemnie komentarze do treści prezentacji kolegów i koleżanek z grupy, zgodnie z zasadami japońszczyzny pisanej.

Literatura:

使用教科書 「大学で学ぶための日本語ライティング」

「大学生と留学生のための論文ワークブック」

日本語の表現技術 (読解と作文 上級) 古今書院 倉八順子著、2000年

Uwagi:

zajęcia odbywają się online na platformie MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Akihiro Tajima
Prowadzący grup: Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone japońszczyźnie pisanej, a w szczególności podstawom języka akademickiego używanego m.in. do pisania rozprawek oraz prac naukowych.

Pełny opis:

1) Student/ka uczy się rozróżniać japońszczyznę mówioną i pisaną.

2) Student/ka uczy się pisania konspektu własnej pracy dyplomowej z zastosowaniem stylu oraz słownictwa właściwego dla tego typu prac oraz rozprawek.

3) Student/ka uczy się tworzenia prezentacji multimedialnej w oparciu o konspekt pracy, prezentowania ustanie oraz udzielania odpowiedzi na pytania.

4) Student/ka uczy się słuchania ze zrozumieniem prezentacji na temat prac dyplomowych kolegów i koleżanek z grupy, a także wyrażania opinii oraz wątpliwości na ich temat.

5) Student/ka uczy się formułować pisemnie komentarze do treści prezentacji kolegów i koleżanek z grupy, zgodnie z zasadami japońszczyzny pisanej.

Literatura:

使用教科書 「大学で学ぶための日本語ライティング」

「大学生と留学生のための論文ワークブック」

日本語の表現技術 (読解と作文 上級) 古今書院 倉八順子著、2000年

Uwagi:

zajęcia odbywają się online na platformie MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)