Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - lektura tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-PNJJLT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - lektura tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

Warunek uczestnictwa w przedmiocie jest zaliczenie poprzedniego semestru (semestrów) w ramach tego kursu.Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - ćwiczenia (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (przygotowanie do zajęć i zaliczenia) [0,8 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]

* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (K_W10)

-- ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)

-- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U12)

-- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka japońskiego (K_U18)

-- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku japońskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozszerzanie kompetencji w zakresie czytania i przekładu tekstów japońskich na j. polski. Student zetknie się na zajęciach zarówno z tekstami literackimi i prasowymi, ale też naukowymi, technicznymi czy urzędowymi. W ramach ćwiczeń będzie miał również okazję do podjęcia pierwszych prób przekładu tego typu tekstów.

Literatura:

podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

-- aktywny udział na zajęciach (W10, U02, U03, U12, K01)

-- prace domowe (W02, W10, W11, U02, U03)

-- nadesłanie tekstu zaliczeniowego (W02, W10, W11, U02, U03, U18, K01, K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Akihiro Tajima
Prowadzący grup: Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z szerokim spektrum współczesnych tekstów japońskojęzycznych w ich oryginalnym kształcie. Wykorzystane zostaną m.in. reportaże, eseje, artkuły prasowe oraz literatura popularno-naukowa.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student będzie pracował z niewielkimi objętościowo, nowymi tekstami. Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem w wyznaczonym przedziale czasowym będzie sprawdzana poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści.

Dłuższe materiały będą zadawane z wyprzedzeniem, a ich lekturę na zajęciach poprzedzi samodzielna praca studenta w domu.

Literatura:

Obowiązuje literatura podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć.

日本人の心がわかる日本語

森田六朗著(2015)

株式会社アルク出版 発行

Uwagi:

事前に講師が用意した資料を準備(印刷と予習、復習)する必要があります。(語彙を確認し、内容に関する質問に答えます)。準備していない場合(特に、文字を読めない、語彙わからない場合など)は成績に影響する場合があります。

最終成績には以下が含まれます

-授業への参加(無断欠席は2回まで)

-授業の準備(予習・復習)

-課題の提出とその内容

課題は期限通りに提出する必要があります。 締め切りに間に合わなかった場合、課題の成績に反映させます。

締め切りを過ぎてから2週間が経過すると、課題は受け付けできなくなります。

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z szerokim spektrum współczesnych tekstów japońskojęzycznych w ich oryginalnym kształcie. Wykorzystane zostaną m.in. reportaże, eseje, artkuły prasowe oraz literatura popularno-naukowa.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student będzie pracował z niewielkimi objętościowo, nowymi tekstami. Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem w wyznaczonym przedziale czasowym będzie sprawdzana poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści.

Dłuższe materiały będą zadawane z wyprzedzeniem, a ich lekturę na zajęciach poprzedzi samodzielna praca studenta w domu.

Literatura:

Obowiązuje literatura podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć.

日本人の心がわかる日本語

森田六朗著(2015)

株式会社アルク出版 発行

中・上級者のための 速読の日本語 The Japan Times (2013)

Uwagi:

事前に講師が用意した資料を準備(印刷と予習、復習)する必要があります。(語彙を確認し、内容に関する質問に答えます)。準備していない場合(特に、文字を読めない、語彙わからない場合など)は成績に影響する場合があります。

最終成績には以下が含まれます

-授業への参加(無断欠席は2回まで)

-授業の準備(予習・復習)

-課題の提出とその内容

課題は期限通りに提出する必要があります。 締め切りに間に合わなかった場合、課題の成績に反映させます。

締め切りを過ぎてから2週間が経過すると、課題は受け付けできなくなります。

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z szerokim spektrum współczesnych tekstów japońskojęzycznych w ich oryginalnym kształcie. Wykorzystane zostaną m.in. reportaże, eseje, artkuły prasowe oraz literatura popularno-naukowa.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student będzie pracował z niewielkimi objętościowo, nowymi tekstami. Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem w wyznaczonym przedziale czasowym będzie sprawdzana poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści.

Dłuższe materiały będą zadawane z wyprzedzeniem, a ich lekturę na zajęciach poprzedzi samodzielna praca studenta w domu.

Literatura:

Obowiązuje literatura podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć.

日本人の心がわかる日本語

森田六朗著(2015)

株式会社アルク出版 発行

中・上級者のための 速読の日本語 The Japan Times (2013)

Uwagi:

事前に講師が用意した資料を準備(印刷と予習、復習)する必要があります。(語彙を確認し、内容に関する質問に答えます)。準備していない場合(特に、文字を読めない、語彙わからない場合など)は成績に影響する場合があります。

最終成績には以下が含まれます

-授業への参加(無断欠席は2回まで)

-授業の準備(予習・復習)

-課題の提出とその内容

課題は期限通りに提出する必要があります。 締め切りに間に合わなかった場合、課題の成績に反映させます。

締め切りを過ぎてから2週間が経過すると、課題は受け付けできなくなります。

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)