Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-PNJJPJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w przedmiocie jest zaliczenie poprzedniego semestru (semestrów) w ramach tego kursu.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 28 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - ćwiczenia (godziny kontaktowe) [0,85 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (ćwiczenie i powtarzanie materiału, przygotowanie do testów i zaliczenia przedmiotu) [1,1 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,05 ECTS]

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim (K_W01)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku japońskim (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U21)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U22)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

--docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K03)

-- dzięki kompetencjom językowym (w zakresie pisma) jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze językowym (K_K06)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 ideogramów.

Na III roku studiów studenci poznają 655 oraz - w miarę możliwości - dodatkowe 196 nowych ideogramów.

Pełny opis:

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (ideogramy powszechnego użytku), ustalonego jako standard edukacyjny na podstawie ideogramów najczęściej używanych w gazetach. Standard ten obejmuje po reformie z 2010 roku 2136 ideogramów (przed reformą 1945), z których każdy ma kilka czytań i wchodzi w złożenia z innymi ideogramami. Opanowanie ideogramów w tym zakresie oznacza osiągnięcie poziomu piśmienności, który reprezentuje absolwent japońskiej szkoły średniej.

Na III roku studiów studenci poznają 655 plus 196 nowych ideogramów.

Studenci przyswajają umięjętności poprawnego pisania, czytania i zastosowania ideogramów, jak również poprawnego ich tłumaczenia w parach pl-jp i jp-pl. Podczas zajęć studenci wzbogacają także znajomość słownictwa japońskiego oraz pogłębiają praktyczną znajomość języka poprzez pracę ze zdaniami przykładowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 3, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich, słowniki języka japońskiego, materiały dydaktyczne zebrane i opracowane przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

-- obecność 90%

-- kolokwia obejmujące zakres do 100 ideogramów

-- małe testy kontrolne (W02, U02, U05, K01)

-- pisemne testy na ocenę, po omówieniu każdych nowych 100 znaków (W02, U02, K01)

Wyniki uzyskane z kolokwiów składać będą się na ocenę końcową w semestrze, uzyskaną ze średniej arytmetycznej. Student musi uzyskać zaliczenie łącznie na co najmniej 70%, aby otrzymać ocenę pozytywną.

W przypadku osiągnięcia wyniku poniżej 50% z kolokwium musi być ono poprawione, nawet jeżeli wynik uzyskany ze średniej to 70%.

Niezaliczone kolokwia poprawiane są zbiorczo pod koniec semestru.

Przewidywane przedziały procentowe na poszczególne oceny: od 70%-76% na ocenę dostateczną, 77%-82% - dostateczny plus, 83%-88% na ocenę dobrą, powyżej 89%-94% - dobry plus, powyżej 95%-100% na ocenę bardzo dobrą).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz, Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)