Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-SEML
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0230) Language Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - seminarium (godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie pracy licencjackiej) [1,5 ECTS]

• 20 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii (K_W07)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W12)Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

-- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu japonistyki w języku rodzimym i obcym (K_U05)

-- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

-- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

-- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U12)

-- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku japońskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U14)

-- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U16)

-- potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

-- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych. Ponadto, kurs obejmuje redakcję pracy dyplomowej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia i uzyskanie stopnia licencjata.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez dwa semestry jest doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu kultury Japonii, historii literatury japońskiej lub przekładoznawstwa (przekładu tekstów literackich lub specjalistycznych, zagadnień teoretycznych), językoznawstwa japońskiego, kultury Japonii, etc. Studenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności - opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy licencjackiej w języku polskim i/lub obcym).

Literatura:

Literatura przedmiotu jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła. Praca licencjacka.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz, Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia w semestrze letnimroku akademickiego 2020/2021 prowadzone mogą być potencjalnie w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia w semestrze letnimroku akademickiego 2020/2021 prowadzone mogą być potencjalnie w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia w semestrze letnimroku akademickiego 2020/2021 prowadzone mogą być potencjalnie w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)