Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka klasycznego języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3Z-GKJJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka klasycznego języka japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 30 godzin = praca własna (zapoznanie się z materiałami, przygotowanie do egzaminu) [1,2 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,6 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim(K_W01)

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i japonistycznego (K_W03)

-- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07)

-- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W11)

-- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku japońskim (K_U02)

-- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U04)

-- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

-- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

-- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_U08)

-- posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku japońskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16)

-- potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U18)

-- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 lub wyższego w ramach języka japońskiego (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu (K_K02)

-- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po japońskim obszarze językowym (K_K06)

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia z gramatyki klasycznego języka japońskiego mają na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat ortografii i fonologii dawnej japońszczyzny, a także morfologii rzeczowników, czasowników i przymiotników. Mają umożliwić zrozumienie prostych zdań oraz fragmentów tekstów klasycznych z okresu wczesnego średniojapońskiego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

1. periodyzacja historii języka japońskiego;

2. fonetyka i fonologia okresu starojapońskiego i wczesnego średniojapońskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów które przyczyniły się do różnic między historycznym a współczesnym zapisem sylabicznym; procesy morfofonlogiczne, np. ombin;

3. morfologia klasycznego języka japońskiego w oparciu zarówno o japońską, jak i zachodnią tradycję opisu:

a) odmiana koniugowalnych kategorii leksykalnych (czasowników i czasowników przymiotnych) - grupy i kategorie odmiany, wykładniki kategorialne;

b) deklinacja - wykładniki oraz paradygmat odmiany przez przypadki;

c) różnorodne wykładniki fleksyjne oraz składniowe (tzw. joshi );

4. różnice między składnią wczesnego średniojapońskiego a współczesnym japońskim (np. oznaczanie podmiotu i dopełnienia, funkcje orzeczenia w formie atrybutywnej, konstrukcja kakari-musubi i in.);

5. honoryfikatywność w klasycznym języku japońskim.

Literatura:

Materiały, na których bazuje niniejszy kurs, obejmują poniższe pozycje.

Frellesvig, Bjarke 2010. A history of the Japanese language. New York: Cambridge University Press.

Vovin, Alexander 2020. A descriptive and comparative grammar of Western Old Japanese. Revised, updated and enlarged edition. Leiden: Brill.

岡崎友子、森田勇太2016.『ワークブック 日本語の歴史』。東京都:くろしお出版。

宮腰賢、桜井満、石井正己、小田 勝編 2003『全訳古語辞典 第三版』東京都:旺文社。

W użyciu może być także dodatkowa literatura wskazana przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny z tłumaczenia i komentarza gramatycznego do wybranych fragmentów tekstów (W01, W02, W13, U06, K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Kurs w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywa się w trybie zdalnym, z użyciem narzędzia MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie wykładu przy użyciu prezentacji Power Point oraz analizy tekstów reprezentatywnych dla omawianych okresów rozwoju literatury klasycznej.

Ocenę końcową student uzyska na podstawie wyników testu pisemnego w zimowej sesji egzaminacyjnej. Test będzie sprawdzał znajomość faktografii oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem krótkich fragmentów tekstów klasycznych wybranych spośród tych, jakie zostały omówione w trakcie zajęć.

Uwagi:

Kurs w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywa się w trybie zdalnym, z użyciem narzędzia MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie wykładu przy użyciu prezentacji Power Point oraz analizy tekstów reprezentatywnych dla omawianych okresów rozwoju literatury klasycznej.

Ocenę końcową student uzyska na podstawie wyników testu pisemnego w zimowej sesji egzaminacyjnej. Test będzie sprawdzał znajomość faktografii oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem krótkich fragmentów tekstów klasycznych wybranych spośród tych, jakie zostały omówione w trakcie zajęć.

Uwagi:

Kurs w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywa się w trybie zdalnym, z użyciem narzędzia MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)