Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język chiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3Z-JCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język chiński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby uczestniczyć w zajęciach z języka chińskiego w semestrze V student musi uzyskać ocenę pozytywną w semestrze IV (semestrze letnim roku poprzedzającego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1 punkt ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - ćwiczenia (godziny kontaktowe) [0,5 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (ćwiczenie i powtarzanie materiału, przygotowanie do zaliczenia) [0,4 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka chińskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka chińskiego (K_U02)

-- posiada umiejętność tworzenia prostych wystąpień ustnych w języku chińskim (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- dzięki kompetencjom językowym jest w stopniu podstawowym przygotowany do poruszania się w chińskim obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Lektorat przeznaczony dla studentów japonistyki i obejmuję 15 jednostek lekcyjnych w semestrze. Podczas zajęć studenci nie uczą się pisania znaków chińskich (ponieważ potrafia już pisać znaki kanji), poznają jedynie ich znaczenie i czytanie. Zajęcia łączą w sobie - ćwiczenia odsłuchu, konwersacje oraz ćwiczenia gramatyczne.

Literatura:

博雅汉语 1

materiały własne przygotowane przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne i/lub pisemne.

Do zaliczenia dopuszczone będą osoby, które nie mają przekroczonych dwóch nieobecności w semestrze.

egzamin pisemny (W02, U02, K08) i ustny (W02, U02, U15, K08)

100-95% bardzo dobry

95-89% dobry +

88-82% dobry

81-77% dostateczny +

76-70% dostateczny

69-0% niedostaczny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Jiawen Lin, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Aleksandra Brzostek-Przybyszewska, Jiawen Lin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Jiawen Lin, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)