Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3Z-PNJJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

5 punkty ECTS*: 

• 55 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [2 ECTS]

• 70 godzin = praca własna (bieżące przygotowanie do zajęć, utrwalanie poznanego materiału, zadania domowe) [2,7 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

-- posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku japońskim (K_U15)

-- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka japońskiego (K_U18)

-- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku japońskim (K_U19)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym (w zakresie konwersacji) jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne:

częściowo zdalne lekcje i praktyki online

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu nabycie przez studentów kompleksowych kompetencji językowych na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (poziom N3-N2 według kryteriów Japanese Language Proficiency Test).

Pełny opis:

Zajęcia służą rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych.

W ramach kursu studenci zapoznają się z nowymi konstrukcjami gramatycznymi oraz poszerzają bazę leksykalną. Doskonalą rozumienie tekstu pisanego, a poprzez pogłębioną lekturę, poszerzają wiedzę o Japonii i społeczeństwie japońskim w celu lepszego poznania kontekstu kulturowego.

Literatura:

Oyanagi Noboru, New Approach: Japanese Pre-advanced Course, Kokubun Kenkyūsha 2002.

Matsuda Hiroshi, Kameda Miho, Tēma betsu: Jōkyū de manabu Nihongo, Kenkyūsha 2016.

Inne materiały wskazane bądź opracowane przez prowadzących

Strona internetowa: https://jplang.tufs.ac.jp/

Literatura uzupełniająca:

„Ryūgakusei no tame no sutoratejī o tsukatte manabu bunshō no yomikata”, wyd. 3A Network, Tokyo 2014.

Tomomatsu Etsuko i in., „Donna toki dō tsukau Nihongo hyōgen bunkei 500”, wyd. Alc, Tokyo 2010.

Tomomatsu Etsuko i in., „Donna toki dō tsukau Nihongo hyōgen bunkei jiten”, wyd. Alc, Tokyo 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uwzględnia:

– uczestnictwo w zajęciach (minimum 90%)

– aktywność na zajęciach

– przygotowanie do zajęć

– wyniki kolokwium zaliczeniowego

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi, Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne będą utrwalane poprzez ćwiczenia oraz modelowe konwersacje, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika.

Literatura:

ニューアプローチ中上級日本語[完成編] 小柳 昇 (著) 語文研究社

Uwagi:

Zajęcia częściowo będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), asynchronicznym (z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK) lub łączonym.

Korzystając z podręcznika studenci osiągają znajomość japońskiej gramatyki na poziomie średnio zaawansowanym (JLPT 2 i 3)

wzmacniając umiejętności czytania i konwersacji wraz ze zdolnościami rozumienia ze słuchu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Akihiro Tajima
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi, Małgorzata Sobczyk, Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne będą utrwalane poprzez ćwiczenia oraz modelowe konwersacje, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika.

Literatura:

ニューアプローチ中上級日本語[完成編] 小柳 昇 (著) 語文研究社

テーマ別上級で学ぶ日本語 松田 浩志ほか(著)研究社

Uwagi:

Zajęcia częściowo będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), asynchronicznym (z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK) lub łączonym.

Korzystając z podręcznika studenci osiągają znajomość japońskiej gramatyki na poziomie średnio zaawansowanym (JLPT 2 i 3)

wzmacniając umiejętności czytania i konwersacji wraz ze zdolnościami rozumienia ze słuchu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi, Małgorzata Sobczyk, Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne będą utrwalane poprzez ćwiczenia oraz modelowe konwersacje, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika.

Literatura:

ニューアプローチ中上級日本語[完成編] 小柳 昇 (著) 語文研究社

テーマ別上級で学ぶ日本語 松田 浩志ほか(著)研究社

Uwagi:

Zajęcia częściowo będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), asynchronicznym (z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK) lub łączonym.

Korzystając z podręcznika studenci osiągają znajomość japońskiej gramatyki na poziomie średnio zaawansowanym (JLPT 2 i 3)

wzmacniając umiejętności czytania i konwersacji wraz ze zdolnościami rozumienia ze słuchu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)