Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu użytkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3Z-PNJJKTU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu użytkowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

-wykład

-ćwiczenia

-praca własna(przygotowania do zajęć, egzaminów)

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)

-- potrafi porozumiewać przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (K_U05)

-- potrafi rozpoznawać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- jest przygotowany, dzięki kompetencjom językowym, do sprawnego poruszania się w obszarze kulturowym Japonii (K_K08)

Metody dydaktyczne:

zdalne lekcje i praktyki online na platformie MS Teams

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Student uzyskuje kompetencje językowe w zakresie stosowania form gramatycznych i konstrukcji zdaniowych na poziomie średnim (B1) i zaawansowanym(B2), jak również słownictwa w zakresie omawianych podręczników.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na doskonaleniu kompetencji językowych w zakresie mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (N3-N2 według kryteriów Japanese Language Proficiency Test). Kurs zakłada ćwiczenie powyższych sprawności w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

W ramach zajęć studenci czytają tekst z podręcznika, którego zrozumienie sprawdzane jest poprzez pytania kontrolne. Zapoznają się z nowymi konstrukcjami gramatycznymi oraz słownictwem, których zastosowanie utrwalane jest poprzez ćwiczenia. Na temat poruszany w czytance prowadzona jest dyskusja. Rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych służą symulacje konwersacji i scenek sytuacyjnych. Studenci tworzą też wypowiedzi pisemne na wybrane tematy, z wykorzystaniem nowo poznanego materiału gramatyczno-leksykalnego.

Kurs wspomagany jest różnorodnymi materiałami audiowizualnymi, które przyczyniają się do rozwijania sprawności językowych studentów oraz poszerzają znajomość kontekstu kulturowego.

Literatura:

materiały wskazane przez lektorów

Metody i kryteria oceniania:

- obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach: wymagana obecność na zajęciach to minimum 90%; kryterium obecności jest warunkiem podejścia do kolokwium zaliczeniowego;

- testy kontrolne

– kolokwium zaliczeniowe kilkuczłonowe

Inne zasady współpracy:

- Student zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia grupy, do której został przypisany. Wszystkie nieobecności powinny być usprawiedliwiane na bieżąco. Spóźnienie większe niż 15 minut skutkuje nieuwzględnieniem obecności studenta na danych zajęciach.

- Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwiona nieobecność i wyznaczenie późniejszego terminu kolokwium może skutkować zmianą formy zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Daria Fabisiak
Prowadzący grup: Daria Fabisiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W przypadku przejścia na tryb zdalny, zajęcia odbywać się będą przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Literatura:

Materiały wskazane przez lektorów.

Uwagi:

Dzięki podręcznikowi, materiałom i źródłom zapewnionym przez wykładowcę umiejętności językowe studentów ewoluują do poziomu JLPT 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W przypadku przejścia na tryb zdalny, zajęcia odbywać się będą przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Literatura:

Materiały wskazane przez lektorów.

佐々木瑞枝ほか著、大学で学ぶための日本語ライティング 短文からレポート作成まで The Japan Times 2006

C&P日本語教育・教材研究会 編 、日本語作文Ⅱ 中級後期から上級までの作文と論文作法 専門教育出版 1996

Uwagi:

Dzięki podręcznikowi, materiałom i źródłom zapewnionym przez wykładowcę umiejętności językowe studentów ewoluują do poziomu JLPT 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W przypadku przejścia na tryb zdalny, zajęcia odbywać się będą przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Literatura:

Materiały wskazane przez lektorów.

佐々木瑞枝ほか著、大学で学ぶための日本語ライティング 短文からレポート作成まで The Japan Times 2006

C&P日本語教育・教材研究会 編 、日本語作文Ⅱ 中級後期から上級までの作文と論文作法 専門教育出版 1996

Uwagi:

Dzięki podręcznikowi, materiałom i źródłom zapewnionym przez wykładowcę umiejętności językowe studentów ewoluują do poziomu JLPT 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)