Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3Z-PNJJPJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 28 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - ćwiczenia (godziny kontaktowe) [0,85 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (ćwiczenie i powtarzanie materiału, przygotowanie do testów i zaliczenia przedmiotu) [1,1 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,05 ECTS]

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym (w zakresie pisma) jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 znaków.

Na III roku studiów studenci poznają 655 oraz - w miarę możliwości - dodatkowe 196 nowych znaków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), ustalonego jako standard edukacyjny na podstawie ideogramów najczęściej używanych w gazetach. Standard ten obejmuje po reformie z 2010 roku 2136 znaków (przed reformą było ich 1945), z których każdy ma kilka czytań i wchodzi w złożenia z innymi ideogramami. Opanowanie go oznacza osiągnięcie poziomu piśmienności, który reprezentuje absolwent japońskiej szkoły średniej.

Na III roku studiów studenci poznają 655 plus 196 nowych znaków.

Studenci uczą się na pamięć znaków kanji, co tydzień odbywa się test z umiejętności pisania i czytania obowiązujących znaków oraz złożeń. Podczas zajęć studenci wzbogacają także znajomość słownictwa japońskiego oraz pogłębiają praktyczną znajomość języka poprzez pracę ze zdaniami przykładowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 3, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich, słowniki języka japońskiego, materiały dydaktyczne zebrane i opracowane przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

-- obecność 90%

-- kolokwia obejmujące zakres 100 znaków

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 znaków.

Na III roku studiów studenci poznają 655 oraz - w miarę możliwości - dodatkowe 196 nowych znaków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), ustalonego jako standard edukacyjny na podstawie ideogramów najczęściej używanych w gazetach. Standard ten obejmuje po reformie z 2010 roku 2136 znaków (przed reformą było ich 1945), z których każdy ma kilka czytań i wchodzi w złożenia z innymi ideogramami. Opanowanie go oznacza osiągnięcie poziomu piśmienności, który reprezentuje absolwent japońskiej szkoły średniej.

Na III roku studiów studenci poznają 655 plus 196 nowych znaków.

Studenci uczą się na pamięć znaków kanji, co tydzień odbywa się test z umiejętności pisania i czytania obowiązujących znaków oraz złożeń. Podczas zajęć studenci wzbogacają także znajomość słownictwa japońskiego oraz pogłębiają praktyczną znajomość języka poprzez pracę ze zdaniami przykładowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 3, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich, słowniki języka japońskiego, materiały dydaktyczne zebrane i opracowane przez prowadzącego

Uwagi:

Kryteria oceny:

Wyniki uzyskane z kolokwiów składać będą się na ocenę końcową w semestrze, uzyskaną ze średniej arytmetycznej. Student musi uzyskać zaliczenie łącznie na co najmniej 70%, aby otrzymać ocenę pozytywną.

kryteria oceny

-- obecność i aktywny udział w zajęciach (minimum 90% obecności)

-- każdorazowe przygotowanie do zajęć

-- pisemne testy na ocenę (po omówieniu 100 ideogramów), sprawdzające znajomość omówionego materiału;

W przypadku osiągnięcia wyniku poniżej 50% z kolokwium musi być ono poprawione, nawet jeżeli wynik uzyskany ze średniej to 70%.

Niezaliczone kolokwia poprawiane są zbiorczo pod koniec semestru.

Przewidywane przedziały procentowe na poszczególne oceny: od 70%-76% na ocenę dostateczną, 77%-82% - dostateczny plus, 83%-88% na ocenę dobrą, powyżej 89%-94% - dobry plus, powyżej 95%-100% na ocenę bardzo dobrą).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 znaków.

Na III roku studiów studenci poznają 655 oraz - w miarę możliwości - dodatkowe 196 nowych znaków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), ustalonego jako standard edukacyjny na podstawie ideogramów najczęściej używanych w gazetach. Standard ten obejmuje po reformie z 2010 roku 2136 znaków (przed reformą było ich 1945), z których każdy ma kilka czytań i wchodzi w złożenia z innymi ideogramami. Opanowanie go oznacza osiągnięcie poziomu piśmienności, który reprezentuje absolwent japońskiej szkoły średniej.

Na III roku studiów studenci poznają 655 plus 196 nowych znaków.

Studenci uczą się na pamięć znaków kanji, co tydzień odbywa się test z umiejętności pisania i czytania obowiązujących znaków oraz złożeń. Podczas zajęć studenci wzbogacają także znajomość słownictwa japońskiego oraz pogłębiają praktyczną znajomość języka poprzez pracę ze zdaniami przykładowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 3, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich, słowniki języka japońskiego, materiały dydaktyczne zebrane i opracowane przez prowadzącego

Uwagi:

Kryteria oceny:

Wyniki uzyskane z kolokwiów składać będą się na ocenę końcową w semestrze, uzyskaną ze średniej arytmetycznej. Student musi uzyskać zaliczenie łącznie na co najmniej 70%, aby otrzymać ocenę pozytywną.

kryteria oceny

-- obecność i aktywny udział w zajęciach (minimum 90% obecności)

-- każdorazowe przygotowanie do zajęć

-- pisemne testy na ocenę (po omówieniu 100 ideogramów), sprawdzające znajomość omówionego materiału;

W przypadku osiągnięcia wyniku poniżej 50% z kolokwium musi być ono poprawione, nawet jeżeli wynik uzyskany ze średniej to 70%.

Niezaliczone kolokwia poprawiane są zbiorczo pod koniec semestru.

Przewidywane przedziały procentowe na poszczególne oceny: od 70%-76% na ocenę dostateczną, 77%-82% - dostateczny plus, 83%-88% na ocenę dobrą, powyżej 89%-94% - dobry plus, powyżej 95%-100% na ocenę bardzo dobrą).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)