Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3Z-SEML
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0230) Language Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - seminarium (godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowywanie pracy licencjackiej) [1,5 ECTS]

• 20 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_U09)

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U17)

- potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K08)

- jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K09)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych. Ponadto, kurs obejmuje redakcję pracy dyplomowej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia i uzyskanie stopnia licencjata.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez dwa semestry jest doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu kultury Japonii, historii literatury japońskiej lub przekładoznawstwa (przekładu tekstów literackich lub specjalistycznych, zagadnień teoretycznych), językoznawstwa japońskiego, kultury Japonii, etc. Studenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności - opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy licencjackiej w języku polskim i/lub obcym).

Literatura:

Literatura przedmiotu jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła. Praca licencjacka.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium licencjackie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej przez studentkę/studenta dziedzinie oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych.

Ponadto, kurs obejmuje napisanie i redakcję pracy dyplomowej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia i uzyskanie stopnia licencjata.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez dwa semestry jest

doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu

historii literatury japońskiej współczesnej

lStudenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności - opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy licencjackiej w języku polskim i/lub obcym).

Cele i zadania:

zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia polegającego na wyjaśnieniu, czym jest praca licencjacka, jakie są jej cechy charakterystyczne.

Ponadto wykładowca przedstawi i wyjaśni szczegółowo, na czym polega praca licencjacka, jaka powinna być jej struktura, układ, kompozycja.

Dodatkowo, studenci w oparciu o przykładowe prace licencjackie zapoznani zostaną z technikami redagowania prac licencjackich.

Przedstawione zostaną przykładowe teksty źródłowe (które w pracy licencjackiej wykorzystywane są jako bibliografia). Na podstawie tekstów wykładowca wykaże, jak należy szukać informacji i skutecznie ich używać w pracy licencjackiej.

Studenci zostaną zapoznani z harmonogramem pracy na seminarium w ujęciu całościowym - a więc w odniesieniu do dwóch semestrów trwania seminarium. Prace będą rozłożone w czasie w następujący sposób:

październik wprowadzenie, lektura tekstów - fragmentów prac licencjackich, materiałów źródłowych, metody wyszukiwania materiałów źródłowych, wizyta w bibliotece Wydziału Humanistycznego

listopad - prezentacje studentów dotyczące wybranych przez nich tematów, wstępne kompletowanie bibliografii

grudzień kompletowanie bibliografii i określenie tematu, celów pracy, a także metodologii wykorzystanej w procesie przedstawienia i opisania tematu

styczeń 2022 praca nad 1 rozdziałem pracy

luty 2022 praca nad 2 rozdziałem pracy

marzec praca nad 3 rozdziałem pracy

kwiecień praca nad zakończeniem pracy

maj nanoszenie poprawek, bibliografia, korekta pracy

czerwiec 2022: końcówka czerwca/ początek lipca 2022 OBRONY

Wykładowca zaznacza, że w miesiącach lipcu i sierpniu i częsciowo we wrześniu 2022 będzie przebywać na ustawowym urlopie wypoczynkowym, którego daty zostaną studentom podane do wiadomości z wyprzedzeniem.

Literatura:

Wskazana przez wykładowcę - literatura przedmiotu jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej

Uwagi:

Poniżej znajduje się lista zagadnień - propozycji tematów dla prac licencjackich dr Marceliny de Zoete-Leśniczak:

Ponieważ jestem literaturoznawcą (literatura od Meiji - 1868 wzwyż do współczesności), moim głównym obszarem badawczym jest ogólnie pojęta japońska literatura dedykowana dzieciom i młodzieży (literatura dziecięca), ale także w centrum moich badań są zagadnienia z literatury tej najnowszej.

Literatura japońska (jak każda inna literatura tego globu) naturalnie odzwierciedla problemy i ważne kwestie społeczne, o których trzeba mówić, a już w ogóle pisać:

Problemy społeczne - jak np. przemoc w rodzinie

dyskryminacja i sytuacja mniejszości w tym przecież osób LGBT+

problem społeczeństwa starzejącego się, to wszystko zasługuje na uwagę i opracowanie.

Mile widziane będa także pomysły z zakresu literatury powojennej lub literatury dla dzieci, która w Japonii narodziła się wraz z nastaniem Meiji i zakrojonych na szeroką skalę reform społeczno-kulturalno-ekonomicznych.

============================================

dr Adam Bednarczyk

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 prowadzone są w formie stacjonarnej.

UWAGA: W razie pogorszenia się sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium licencjackie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej przez studentkę/studenta dziedzinie oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych.

Ponadto, kurs obejmuje napisanie i redakcję pracy dyplomowej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia i uzyskanie stopnia licencjata.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez dwa semestry jest

doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu

historii literatury japońskiej współczesnej

lStudenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności - opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy licencjackiej w języku polskim i/lub obcym).

Cele i zadania:

zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia polegającego na wyjaśnieniu, czym jest praca licencjacka, jakie są jej cechy charakterystyczne.

Ponadto wykładowca przedstawi i wyjaśni szczegółowo, na czym polega praca licencjacka, jaka powinna być jej struktura, układ, kompozycja.

Dodatkowo, studenci w oparciu o przykładowe prace licencjackie zapoznani zostaną z technikami redagowania prac licencjackich.

Przedstawione zostaną przykładowe teksty źródłowe (które w pracy licencjackiej wykorzystywane są jako bibliografia). Na podstawie tekstów wykładowca wykaże, jak należy szukać informacji i skutecznie ich używać w pracy licencjackiej.

Studenci zostaną zapoznani z harmonogramem pracy na seminarium w ujęciu całościowym - a więc w odniesieniu do dwóch semestrów trwania seminarium. Prace będą rozłożone w czasie w następujący sposób:

październik wprowadzenie, lektura tekstów - fragmentów prac licencjackich, materiałów źródłowych, metody wyszukiwania materiałów źródłowych, wizyta w bibliotece Wydziału Humanistycznego

listopad - prezentacje studentów dotyczące wybranych przez nich tematów, wstępne kompletowanie bibliografii

grudzień kompletowanie bibliografii i określenie tematu, celów pracy, a także metodologii wykorzystanej w procesie przedstawienia i opisania tematu

styczeń 2022 praca nad 1 rozdziałem pracy

luty 2022 praca nad 2 rozdziałem pracy

marzec praca nad 3 rozdziałem pracy

kwiecień praca nad zakończeniem pracy

maj nanoszenie poprawek, bibliografia, korekta pracy

czerwiec 2022: końcówka czerwca/ początek lipca 2022 OBRONY

Wykładowca zaznacza, że w miesiącach lipcu i sierpniu i częsciowo we wrześniu 2022 będzie przebywać na ustawowym urlopie wypoczynkowym, którego daty zostaną studentom podane do wiadomości z wyprzedzeniem.

Literatura:

Wskazana przez wykładowcę - literatura przedmiotu jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej

Uwagi:

Poniżej znajduje się lista zagadnień - propozycji tematów dla prac licencjackich dr Marceliny de Zoete-Leśniczak:

Ponieważ jestem literaturoznawcą (literatura od Meiji - 1868 wzwyż do współczesności), moim głównym obszarem badawczym jest ogólnie pojęta japońska literatura dedykowana dzieciom i młodzieży (literatura dziecięca), ale także w centrum moich badań są zagadnienia z literatury tej najnowszej.

Literatura japońska (jak każda inna literatura tego globu) naturalnie odzwierciedla problemy i ważne kwestie społeczne, o których trzeba mówić, a już w ogóle pisać:

Problemy społeczne - jak np. przemoc w rodzinie

dyskryminacja i sytuacja mniejszości w tym przecież osób LGBT+

problem społeczeństwa starzejącego się, to wszystko zasługuje na uwagę i opracowanie.

Mile widziane będa także pomysły z zakresu literatury powojennej lub literatury dla dzieci, która w Japonii narodziła się wraz z nastaniem Meiji i zakrojonych na szeroką skalę reform społeczno-kulturalno-ekonomicznych.

============================================

dr Aleksandra Jarosz

Lista dziedzin, których dotyczy seminarium, oraz propozycji puli tematycznych w obrębie tych dziedzin

1. Językoznawstwo

językoznawstwo historyczne i porównawcze

zmiany w języku

kontakt między językami i odmianami językowymi; zapożyczenia i wpływy pomiędzy językami/odmianami językowymi

języki mniejszości

języki zagrożone, utrzymanie i rewitalizacja języków

zróżnicowanie regionalne (dialektologia)

zróżnicowanie społeczne (socjolingwistyka)

cechy strukturalne języków japonicznych na tle innych języków (typologia)

pismo a język

2. Riukiuanistyka

prehistoria i archeologia wysp Riukiu

literatura riukiuańska

etnografia/folklor wysp Riukiu

religia Riukiu

estetyka, sztuka, sztuki sceniczne Riukiu

3. Socjologia

japońskie mniejszości etniczne (Ajnu, Riukiuańczycy, Koreańczycy, Chińczycy, burakumin) oraz społeczne

japońskie społeczeństwo w ujęciach płci kulturowej i ról płciowych (queer i gender studies)

prawa człowieka w Japonii

dyskryminacja i wykluczenie społeczne

procesy demograficzne (przyrost populacji, migracja, urbanizacja, starzenie się społeczeństwa)

japońska obyczajowość (życie rodzinne, style życia, światopoglądy)

opieka zdrowotna, zdrowie fizyczne i psychiczne

4. Archeologia i antropologia

prehistoria Wysp Japońskich

pochodzenie mieszkańców Japonii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium licencjackie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej przez studentkę/studenta dziedzinie oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych.

Ponadto, kurs obejmuje napisanie i redakcję pracy dyplomowej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia i uzyskanie stopnia licencjata.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez dwa semestry jest

doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu

historii literatury japońskiej współczesnej

lStudenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności - opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy licencjackiej w języku polskim i/lub obcym).

Cele i zadania:

zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia polegającego na wyjaśnieniu, czym jest praca licencjacka, jakie są jej cechy charakterystyczne.

Ponadto wykładowca przedstawi i wyjaśni szczegółowo, na czym polega praca licencjacka, jaka powinna być jej struktura, układ, kompozycja.

Dodatkowo, studenci w oparciu o przykładowe prace licencjackie zapoznani zostaną z technikami redagowania prac licencjackich.

Przedstawione zostaną przykładowe teksty źródłowe (które w pracy licencjackiej wykorzystywane są jako bibliografia). Na podstawie tekstów wykładowca wykaże, jak należy szukać informacji i skutecznie ich używać w pracy licencjackiej.

Studenci zostaną zapoznani z harmonogramem pracy na seminarium w ujęciu całościowym - a więc w odniesieniu do dwóch semestrów trwania seminarium. Prace będą rozłożone w czasie w następujący sposób:

październik wprowadzenie, lektura tekstów - fragmentów prac licencjackich, materiałów źródłowych, metody wyszukiwania materiałów źródłowych, wizyta w bibliotece Wydziału Humanistycznego

listopad - prezentacje studentów dotyczące wybranych przez nich tematów, wstępne kompletowanie bibliografii

grudzień kompletowanie bibliografii i określenie tematu, celów pracy, a także metodologii wykorzystanej w procesie przedstawienia i opisania tematu

styczeń 2022 praca nad 1 rozdziałem pracy

luty 2022 praca nad 2 rozdziałem pracy

marzec praca nad 3 rozdziałem pracy

kwiecień praca nad zakończeniem pracy

maj nanoszenie poprawek, bibliografia, korekta pracy

czerwiec 2022: końcówka czerwca/ początek lipca 2022 OBRONY

Wykładowca zaznacza, że w miesiącach lipcu i sierpniu i częsciowo we wrześniu 2022 będzie przebywać na ustawowym urlopie wypoczynkowym, którego daty zostaną studentom podane do wiadomości z wyprzedzeniem.

Literatura:

Wskazana przez wykładowcę - literatura przedmiotu jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej

Uwagi:

Poniżej znajduje się lista zagadnień - propozycji tematów dla prac licencjackich dr Marceliny de Zoete-Leśniczak:

Ponieważ jestem literaturoznawcą (literatura od Meiji - 1868 wzwyż do współczesności), moim głównym obszarem badawczym jest ogólnie pojęta japońska literatura dedykowana dzieciom i młodzieży (literatura dziecięca), ale także w centrum moich badań są zagadnienia z literatury tej najnowszej.

Literatura japońska (jak każda inna literatura tego globu) naturalnie odzwierciedla problemy i ważne kwestie społeczne, o których trzeba mówić, a już w ogóle pisać:

Problemy społeczne - jak np. przemoc w rodzinie

dyskryminacja i sytuacja mniejszości w tym przecież osób LGBT+

problem społeczeństwa starzejącego się, to wszystko zasługuje na uwagę i opracowanie.

Mile widziane będa także pomysły z zakresu literatury powojennej lub literatury dla dzieci, która w Japonii narodziła się wraz z nastaniem Meiji i zakrojonych na szeroką skalę reform społeczno-kulturalno-ekonomicznych.

============================================

dr Aleksandra Jarosz

Lista dziedzin, których dotyczy seminarium, oraz propozycji puli tematycznych w obrębie tych dziedzin

1. Językoznawstwo

językoznawstwo historyczne i porównawcze

zmiany w języku

kontakt między językami i odmianami językowymi; zapożyczenia i wpływy pomiędzy językami/odmianami językowymi

języki mniejszości

języki zagrożone, utrzymanie i rewitalizacja języków

zróżnicowanie regionalne (dialektologia)

zróżnicowanie społeczne (socjolingwistyka)

cechy strukturalne języków japonicznych na tle innych języków (typologia)

pismo a język

2. Riukiuanistyka

prehistoria i archeologia wysp Riukiu

literatura riukiuańska

etnografia/folklor wysp Riukiu

religia Riukiu

estetyka, sztuka, sztuki sceniczne Riukiu

3. Zagadnienia społeczno-kulturowe

japońskie mniejszości etniczne (Ajnu, Riukiuańczycy, Koreańczycy, Chińczycy, burakumin) oraz społeczne

japońskie społeczeństwo w ujęciach płci kulturowej i ról płciowych (queer i gender studies)

prawa człowieka w Japonii

dyskryminacja i wykluczenie społeczne

procesy demograficzne (przyrost populacji, migracja, urbanizacja, starzenie się społeczeństwa)

japońska obyczajowość (życie rodzinne, style życia, światopoglądy)

opieka zdrowotna, zdrowie fizyczne i psychiczne

4. Zagadnienia archeologiczne i antropologiczne

prehistoria Wysp Japońskich

pochodzenie mieszkańców Japonii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)