Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP1Z-TTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów literackich
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:


• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur) [0,8 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:K_W01


ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim


K_W02


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim


K_W03


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa


K_W04


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze japońskiej i japonistycznej


K_W05


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa


K_W06


zna główne tendencje rozwojowe filologii


K_W07


ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej


K_W08


ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:


potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł


K_U02


potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczychK_U04


potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze


K_U05


potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników


K_U06


potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów


K_U07


potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badańK_U09


ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii)


K_U10


potrafi kierować pracą zespołu


K_U11


potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą


K_U12


potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


K_U13


umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawczeK_U15


umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13 K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:


K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K08


ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł


K_K02


w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych


K_K03


poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznegoK_K05


docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niegoK_K08


jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Kurs ma zapoznać studenta z zasadami i technikami przekładu japońskich tekstów literackich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta ze specyfiką tłumaczeń literackich oraz rozwijanie technik i biegłości w tym zakresie. Student przeprowadza analizę przekładu, pogłębia wiedzę z zakresu gatunków, konwencji i środków literackich, doskonali swój warsztat tłumacza poprzez samodzielne wykonywanie tłumaczeń, autokorektę i komentowanie zastosowanych rozwiązań.

Literatura:

Literatura jest wskazywana każdorazowo przez wykładowcę, w zależność od tematyki zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, referat/prezentacja, końcowy test pisemny

warunkiem uczestnictwa w semestrze letnim kursu, jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Marcelina De Zoete-Leśniczak
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft Teams (będącej narzędziem Microsoft365)

Forma zaliczenia: samodzielne przygotowanie (przetłumaczenie, opracowanie przypisów w razie konieczności, nota o autorze tłumaczonego dzieła literackiego) przez studenta tłumaczenia tekstu z języka japońskiego na język polski i dostarczenie tego tekstu prowadzącemu na zajęciach. Termin ten zostanie podany do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach cyklu.

Pełny opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia w tym cyklu prowadzone w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (narzędzie aplikacji Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Cykl obejmować będzie 7 spotkań (wymiar godzinowy zajęć w semestrze to 15h). Poniżej szczegółowy plan zajęć:

1. Tłumaczenie wybranych esejów (np. Kongo wo dōwa sakka ni czy Dōwa no shiteki kachi) Ogawy Mimeia – zwanego japońskim Andersenem, ojca japońskich opowiadań dla dzieci dōwa popularnych w erze Taishō (1912-1926)

2. Tłumaczenie fragmentów powieści Tanizakiego Jun’ichirō pt. Neko, Shōzō to futari no ona (Kot, Shōzō i dwie kobiety) z 1937 roku.

3. Tłumaczenie fragmentów przełomowego i kluczowego dla zrozumienia kondycji japońskiego społeczeństwa po przegranej II wojnie światowej tekstu Sakaguchiego Ango Daraku ron (Teoria upadku, 1947)

4. Tłumaczenie wybranych fragmentów prozy Setouchi Jakuchō – jednej z najważniejszych przedstawicielek literatury kobiecej po II wojnie światowej, reprezentującej nurt shindōtoku (nowa moralność, nowa obyczajowość): Kashin (1956), Natsu no owari (1966).

5. Tłumaczenie fragmentów Genbaku no ko (Dzieci Hiroshimy)– pod redakcją Osady Araty stanowiącego zbiór wspomnień dzieci-mieszkańców Hiroshimy, które bezpośrednio doświadczyły zrzucenia bomby atomowej na miasto i traumy z tym związanej.

6. Tłumaczenie opowiadania Shitto (Zazdrość) Kirino Natsuo – jednej z najpoczytniejszych pisarek japońskich i najchętniej tłumaczonej na języki świata

7. Tłumaczenie fragmentów Gorączki złotych rybek Okamoto Kanoko oraz porównanie go (analiza porównawcza) z dostępnym na polskim rynku tłumaczeniem tego utworu.

Literatura:

Jadwiga Kita-Huber, Renata Makarska, "Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych", Universitas, Kraków 2020.

Jerzy Pieńkos, "Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Jerzy Pieńskos, "Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki", Zakamycze, Kraków 2003.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dzierżanowska, H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa.

Kielar, B., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa.

Jabłoński, A., 2013, Homeostaza Tekstu. Tłumaczenie i komunikacja mędzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Poznań.

Lukszyn, J., 1997, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Uwagi:

Warunkiem uczestnictwa w kursie w semestrze letnim jest zaliczenie semestru zimowego.

Zaliczenie semestru zimowego odbędzie się na ostatnich zajęciach semestru zimowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft Teams (będącej narzędziem Microsoft365)

Forma zaliczenia: samodzielne przygotowanie (przetłumaczenie, opracowanie przypisów w razie konieczności, nota o autorze tłumaczonego dzieła literackiego) przez studenta tłumaczenia tekstu z języka japońskiego na język polski i dostarczenie tego tekstu prowadzącemu na zajęciach. Termin ten zostanie podany do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach cyklu.

Pełny opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia w tym cyklu prowadzone w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (narzędzie aplikacji Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Cykl obejmować będzie 7 spotkań (wymiar godzinowy zajęć w semestrze to 15h). Poniżej szczegółowy plan zajęć:

1. Tłumaczenie wybranych esejów (np. Kongo wo dōwa sakka ni czy Dōwa no shiteki kachi) Ogawy Mimeia – zwanego japońskim Andersenem, ojca japońskich opowiadań dla dzieci dōwa popularnych w erze Taishō (1912-1926)

2. Tłumaczenie fragmentów powieści Tanizakiego Jun’ichirō pt. Neko, Shōzō to futari no ona (Kot, Shōzō i dwie kobiety) z 1937 roku.

3. Tłumaczenie fragmentów przełomowego i kluczowego dla zrozumienia kondycji japońskiego społeczeństwa po przegranej II wojnie światowej tekstu Sakaguchiego Ango Daraku ron (Teoria upadku, 1947)

4. Tłumaczenie wybranych fragmentów prozy Setouchi Jakuchō – jednej z najważniejszych przedstawicielek literatury kobiecej po II wojnie światowej, reprezentującej nurt shindōtoku (nowa moralność, nowa obyczajowość): Kashin (1956), Natsu no owari (1966).

5. Tłumaczenie fragmentów Genbaku no ko (Dzieci Hiroshimy)– pod redakcją Osady Araty stanowiącego zbiór wspomnień dzieci-mieszkańców Hiroshimy, które bezpośrednio doświadczyły zrzucenia bomby atomowej na miasto i traumy z tym związanej.

6. Tłumaczenie opowiadania Shitto (Zazdrość) Kirino Natsuo – jednej z najpoczytniejszych pisarek japońskich i najchętniej tłumaczonej na języki świata

7. Tłumaczenie fragmentów Gorączki złotych rybek Okamoto Kanoko oraz porównanie go (analiza porównawcza) z dostępnym na polskim rynku tłumaczeniem tego utworu.

Literatura:

Jadwiga Kita-Huber, Renata Makarska, "Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych", Universitas, Kraków 2020.

Jerzy Pieńkos, "Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Jerzy Pieńskos, "Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki", Zakamycze, Kraków 2003.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dzierżanowska, H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa.

Kielar, B., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa.

Jabłoński, A., 2013, Homeostaza Tekstu. Tłumaczenie i komunikacja mędzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Poznań.

Lukszyn, J., 1997, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Uwagi:

Warunkiem uczestnictwa w kursie w semestrze letnim jest zaliczenie semestru zimowego.

Zaliczenie semestru zimowego odbędzie się na ostatnich zajęciach semestru zimowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft Teams (będącej narzędziem Microsoft365)

Forma zaliczenia: samodzielne przygotowanie (przetłumaczenie, opracowanie przypisów w razie konieczności, nota o autorze tłumaczonego dzieła literackiego) przez studenta tłumaczenia tekstu z języka japońskiego na język polski i dostarczenie tego tekstu prowadzącemu na zajęciach. Termin ten zostanie podany do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach cyklu.

Pełny opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia w tym cyklu prowadzone w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (narzędzie aplikacji Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Cykl obejmować będzie 7 spotkań (wymiar godzinowy zajęć w semestrze to 15h). Poniżej szczegółowy plan zajęć:

1. Tłumaczenie wybranych esejów (np. Kongo wo dōwa sakka ni czy Dōwa no shiteki kachi) Ogawy Mimeia – zwanego japońskim Andersenem, ojca japońskich opowiadań dla dzieci dōwa popularnych w erze Taishō (1912-1926)

2. Tłumaczenie fragmentów powieści Tanizakiego Jun’ichirō pt. Neko, Shōzō to futari no ona (Kot, Shōzō i dwie kobiety) z 1937 roku.

3. Tłumaczenie fragmentów przełomowego i kluczowego dla zrozumienia kondycji japońskiego społeczeństwa po przegranej II wojnie światowej tekstu Sakaguchiego Ango Daraku ron (Teoria upadku, 1947)

4. Tłumaczenie wybranych fragmentów prozy Setouchi Jakuchō – jednej z najważniejszych przedstawicielek literatury kobiecej po II wojnie światowej, reprezentującej nurt shindōtoku (nowa moralność, nowa obyczajowość): Kashin (1956), Natsu no owari (1966).

5. Tłumaczenie fragmentów Genbaku no ko (Dzieci Hiroshimy)– pod redakcją Osady Araty stanowiącego zbiór wspomnień dzieci-mieszkańców Hiroshimy, które bezpośrednio doświadczyły zrzucenia bomby atomowej na miasto i traumy z tym związanej.

6. Tłumaczenie opowiadania Shitto (Zazdrość) Kirino Natsuo – jednej z najpoczytniejszych pisarek japońskich i najchętniej tłumaczonej na języki świata

7. Tłumaczenie fragmentów Gorączki złotych rybek Okamoto Kanoko oraz porównanie go (analiza porównawcza) z dostępnym na polskim rynku tłumaczeniem tego utworu.

Literatura:

Jadwiga Kita-Huber, Renata Makarska, "Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych", Universitas, Kraków 2020.

Jerzy Pieńkos, "Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Jerzy Pieńskos, "Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki", Zakamycze, Kraków 2003.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dzierżanowska, H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa.

Kielar, B., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa.

Jabłoński, A., 2013, Homeostaza Tekstu. Tłumaczenie i komunikacja mędzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Poznań.

Lukszyn, J., 1997, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Uwagi:

Warunkiem uczestnictwa w kursie w semestrze letnim jest zaliczenie semestru zimowego.

Zaliczenie semestru zimowego odbędzie się na ostatnich zajęciach semestru zimowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)