Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP2L-SMGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0230) Language Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

20 punktów ECTS*:

• 30 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 450 godzin = praca własna (czytanie literatury tematu, analiza i opracowywanie materiałów, pisanie pracy magisterskiej) [17 ECTS]

• 45 godzin = konsultacje z wykładowcą [2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii japońskiej/japonistyki z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W08)

– ma poszerzoną wiedzę o terminologii i metodologii badań w danej dziedzinie (K_W09)

– ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K_U01)

– potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez opiekuna naukowego (K_U07)

– umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

– posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku japońskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U11)

– potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów oraz przygotować prezentację (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi odpowiednio określić priorytety realizowanego przez siebie lub innych zadania (K_K03)


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium japonistyczne, magisterskie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych. Ponadto, kurs obejmuje redakcję pracy magisterskiej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia drugiego stopnia i uzyskanie tytułu magistra.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez cztery semestry jest doprowadzenie do powstania pracy magisterskiej z zakresu kultury Japonii, historii literatury japońskiej lub przekładoznawstwa (przekładu tekstów literackich lub specjalistycznych, zagadnień teoretycznych), językoznawstwa japońskiego, kultury Japonii etc. Studenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy magisterskiej w języku polskim i/lub obcym).

Literatura:

Literatura przedmiotu jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie zadań przydzielonych studentowi (opracowanie materiału, przygotowanie referatu, wygłoszenie prezentacji etc.), a także oddanie skończonej pracy magisterskiej. (K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U07, K_U08, K_U11, K_U11, K_U14, K_K03)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)