Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura duchowa Rosji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2L-KDR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura duchowa Rosji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka rosyjskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Student/ka ma podstawową wiedzę z Historii Rosji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 32 godziny

- udział w konwersatorium: 30 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 2 godziny


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/studentki: 28 godzin

- przygotowanie do konwersatorium: 20 godzin

- przygotowanie do kolokwium: 8 godzin


Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze duchowej Rosji, zna najważniejsze motywy, zjawiska i cechy rosyjskiej kultury duchowej (K_W09)

W2: Student/ka ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych warunkujących rozwój kultury rosyjskiej, również w wymiarze międzykulturowym (K_W10).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka zna i wykorzystuje terminologię związaną z rosyjską kulturą duchową, sposobem postrzegania świata, systemem wierzeń i tradycyjnych wartości, rozumie dłuższe wypowiedzi oraz filmy w języku rosyjskim na tematy związane z kulturą duchową Rosji (K_U20).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma świadomość kulturotwórczej roli prawosławia oraz kultury ludowej i myślenia typu magiczno-religijnego (K_K03).

K2: Student/ka rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur (K_K07)


Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja multimedialna, projekcja filmu

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi wymiarami kultury duchowej Rosji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi wymiarami kultury duchowej Rosji, a więc np. z dziejami kultury chrześcijańskiej na Rusi i w Rosji lub/i kulturą ludową wraz z charakterystycznymi dla niej wyobrażeniami o świecie, określonym systemem wierzeń i wartości, a także religijnością ludową.

Zagadnienia realizowane są przy pomocy prezentacji multimedialnych oraz materiałów audiowizualnych.

Literatura:

Zob. informacje o zajęciach w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami rosyjskiej kultury ludowej (mitologia, demonologia, pozostałości wierzeń pogańskich, obrzędy pogrzebowe, święta ludowe, kultura stołu) oraz chrześcijańskiej (ikona, 12 wielkich świąt, Pascha, budowa cerkwi, szaty liturgiczne, Boska Liturgia, obrzędy pogrzebowe)

Zagadnienia realizowane są przy pomocy prezentacji multimedialnych oraz materiałów audiowizualnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Левкиевская Е., Мифы русского народа, Москва 2000.

Mалая православная энциклопедия. Богослужения и требы, Москва 2014.

Mалая православная энциклопедия. Иконы, Москва 2015.

Mалая православная энциклопедия. Иконостас и церковная утварь, Москва 2013.

Mалая православная энциклопедия. Кресты, Москва 2013.

Mалая православная энциклопедия. Православные праздники, Москва 2016.

Mалая православная энциклопедия. Священнослужители, Москва 2014.

Mалая православная энциклопедия. Храм, Москва 2015.

Przybył E., Prawosławie, Kraków 2006.

Skowrońska-Płaczynta G., Православие: лингводидактические материалы для студентов русской филологии, Kraków 1995.

Skowrońska-Płaczynta G., Православие, часть 2, Kraków 1998.

Виноградова Л., Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян, Москва 2000.

Wójcicka U., Из истории русской культуры. Языческое наследие в традиционной культуре, Bydgoszcz 2002.

Wójcicka U., Из истории русской культуры. Истоки христианской традиции, Bydgoszcz 2005.

Ziętala G. A., Россия и её материальная и духовная культура. Rosja i jej kultura materialna i duchowa, Nowy Sącz 2018.

Ziętala G. A., Россия: религии и верования. Rosja: religie i wierzenia, Nowy Sącz 2018.

Literatura uzupełniająca

Figas O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2007.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Lewicki R., Христианство. Русско-польский словарь, Warszawa 2002.

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa. Podręcznik dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa 1977.

Małek E., Wawrzyńczyk J., Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej, Łódź 1995.

Markunas A., Истоки и сущность русского православия, Poznań 1994.

Markunas A., Uczitiel T., Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Poznań 1999.

Православные богослужения, таинства и обычаи, Белосток 1992.

Nowosielski J., Inność prawosławia, Warszawa 1991.

Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие, ред. О. А. Платонов, т. 1-3, Москва 2009.

Шилов Я., Православный словарь, Москва 1998.

Wojtkowiak S., Prawosławie wczoraj i dziś, Warszawa 1995.

Восточно-славянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии, Минск 1993.

Ikona

Bastiaansen B., Ikony Wielkiego Tygodnia. Teologia i symbolika ikon, przeł. T. van-Loo Jaroszyk, Kraków 2005.

Bielawski M., Blask ikon, Kraków 2005.

Bielawski M., Oblicza ikony, Kraków 2006.

Bułgakow S., Ikona i kult ikony: zarys dogmatyczny, przeł. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002.

Charkiewicz J., Ikonografia świąt z liczby dwunastu, Warszawa 2004.

Dąb-Kalinowska B., Ikony i obrazy, Warszawa 2000.

Elwich B., Ikona. Duchowość i filozofia, Kraków 2006.

Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia Piękna, przeł. M. Żurowska, Warszawa 1999.

Филатов В. В., Краткий иконописный иллюстрированный словарь, Москва 1996.

Florenski P., Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984.

Forest J., Modlitwa z ikonami, przeł. E. E. Nowakowska, Bydgoszcz 1999.

Jazykowa I., Świat ikony, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1998.

Языкова И., Богословие иконы, Москва 1995.

Еремина Т., Мир русских икон и монастырей. Исторические предания, Москва 1998.

Klauza K., Teologiczna hermeneutyka ikony, Lublin 2000.

Krug G., Myśli o ikonie, przeł. R. Mazurkiewicz, Białystok 1991.

Olędzka-Frybesowa A., Patrząc na ikony, Kraków 1998.

Podgórzec Z., Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Warszawa 1985.

Popova O., Smirnova E., Cortesi P., Ikony, przeł. T. Łozińska, Warszawa 1998.

Prasał A., Mały słownik ikon maryjnych, Warszawa 1996.

Quenot M., Ikona. Okno ku wieczności, przeł. H. Paprocki, Białystok 1997.

Quenot M., Zmartwychwstanie i ikona, przeł. H. Paprocki, Białystok 2001.

Sołouchin W., Spotkania z ikonami, przeł. M. Zagórska, Kraków 1975.

Smykowska E., Ikona. Mały słownik, Warszawa 2002.

Uspienski L., Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993.

Замятина Н., Терминология русской иконописи, Москва 2000.

Liturgia

Czerski J., Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła Wschodniego, Opole 1998.

Lenczewski M., Liturgika czyli nauka o nabożeństwach, Warszawa 1976.

Liturgie Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Kraków 2003.

Mień A., Sakrament, obrzęd, słowo. Prawosławna służba Boża, przeł. Z. Podgórzec, Łuków 1992.

Nauka o obrzędach prawosławnych, opr. K. Bondaruk, Białystok 1987.

Narbutt O., Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyjsko-słowiańskich, Warszawa 1979.

Prawosławne nabożeństwa, sakramenty i obyczaje, Białystok 1990.

Smykowska E., Liturgia prawosławna. Mały słownik, Warszawa 2004.

Święta

Бондаренко Э., Праздники христианской Руси. Русский народный православный календарь, Калининград 2004.

Charkiewicz J., Ikonografia świąt z liczby dwunastu, Warszawa 2004.

Громова И., Православные и народные праздники, Москва 2005.

Колесникова В., Русские православные праздники, Москва 1995.

Лаврентьева Л., Смирнов Ю., Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор, Санкт-Петербург 2004.

Панкеев И., От крестин и до поминок. Обычаи, обряды, предания русского народа, Москва 1997.

Панкеев И., Русские праздники, Москва 1998.

Wielkie święta cerkiewne, Białystok 2001.

Uwagi: (tylko po angielsku)

м

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami rosyjskiej kultury ludowej (mitologia, demonologia, pozostałości wierzeń pogańskich, obrzędy pogrzebowe, święta ludowe, kultura stołu) oraz chrześcijańskiej (ikona, 12 wielkich świąt, Pascha, budowa cerkwi, szaty liturgiczne, Boska Liturgia, obrzędy pogrzebowe)

Zagadnienia realizowane są przy pomocy prezentacji multimedialnych oraz materiałów audiowizualnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Wójcicka U., Из истории русской культуры. Языческое наследие в традиционной культуре, Bydgoszcz 2002.

Wójcicka U., Из истории русской культуры. Истоки христианской традиции, Bydgoszcz 2005.

Ziętala G. A., Россия и её материальная и духовная культура. Rosja i jej kultura materialna i duchowa, Nowy Sącz 2018.

Ziętala G. A., Россия: религии и верования. Rosja: religie i wierzenia, Nowy Sącz 2018.

Literatura uzupełniająca

Figas O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2007.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Lewicki R., Христианство. Русско-польский словарь, Warszawa 2002.

Левкиевская Е., Мифы русского народа, Москва 2000.

Mалая православная энциклопедия. Богослужения и требы, Москва

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa. Podręcznik dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa 1977.

2014.

Mалая православная энциклопедия. Иконы, Москва 2015.

Mалая православная энциклопедия. Иконостас и церковная утварь, Москва 2013.

Mалая православная энциклопедия. Кресты, Москва 2013.

Mалая православная энциклопедия. Православные праздники, Москва 2016.

Mалая православная энциклопедия. Священнослужители, Москва 2014.

Mалая православная энциклопедия. Храм, Москва 2015.

Małek E., Wawrzyńczyk J., Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej, Łódź 1995.

Markunas A., Истоки и сущность русского православия, Poznań 1994.

Markunas A., Uczitiel T., Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Poznań 1999.

Nowosielski J., Inność prawosławia, Warszawa 1991.

Православие, ред. О. А. Платонов, т. 1-3, Москва 2009.

Православные богослужения, таинства и обычаи, Белосток 1992.

Przybył E., Prawosławie, Kraków 2006.

Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское

Шилов Я., Православный словарь, Москва 1998.

Skowrońska-Płaczynta G., Православие: лингводидактические материалы для студентов русской филологии, Kraków 1995.

Skowrońska-Płaczynta G., Православие, часть 2, Kraków 1998.

Виноградова Л., Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян, Москва 2000.

Wojtkowiak S., Prawosławie wczoraj i dziś, Warszawa 1995.

Восточно-славянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии, Минск 1993.

Ikona

Bastiaansen B., Ikony Wielkiego Tygodnia. Teologia i symbolika ikon, przeł. T. van-Loo Jaroszyk, Kraków 2005.

Bielawski M., Blask ikon, Kraków 2005.

Bielawski M., Oblicza ikony, Kraków 2006.

Bułgakow S., Ikona i kult ikony: zarys dogmatyczny, przeł. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002.

Charkiewicz J., Ikonografia świąt z liczby dwunastu, Warszawa 2004.

Dąb-Kalinowska B., Ikony i obrazy, Warszawa 2000.

Elwich B., Ikona. Duchowość i filozofia, Kraków 2006.

Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia Piękna, przeł. M. Żurowska, Warszawa 1999.

Филатов В. В., Краткий иконописный иллюстрированный словарь, Москва 1996.

Florenski P., Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984.

Forest J., Modlitwa z ikonami, przeł. E. E. Nowakowska, Bydgoszcz 1999.

Jazykowa I., Świat ikony, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1998.

Языкова И., Богословие иконы, Москва 1995.

Еремина Т., Мир русских икон и монастырей. Исторические предания, Москва 1998.

Klauza K., Teologiczna hermeneutyka ikony, Lublin 2000.

Krug G., Myśli o ikonie, przeł. R. Mazurkiewicz, Białystok 1991.

Olędzka-Frybesowa A., Patrząc na ikony, Kraków 1998.

Podgórzec Z., Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Warszawa 1985.

Popova O., Smirnova E., Cortesi P., Ikony, przeł. T. Łozińska, Warszawa 1998.

Prasał A., Mały słownik ikon maryjnych, Warszawa 1996.

Quenot M., Ikona. Okno ku wieczności, przeł. H. Paprocki, Białystok 1997.

Quenot M., Zmartwychwstanie i ikona, przeł. H. Paprocki, Białystok 2001.

Sołouchin W., Spotkania z ikonami, przeł. M. Zagórska, Kraków 1975.

Smykowska E., Ikona. Mały słownik, Warszawa 2002.

Uspienski L., Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993.

Замятина Н., Терминология русской иконописи, Москва 2000.

Liturgia

Czerski J., Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła Wschodniego, Opole 1998.

Lenczewski M., Liturgika czyli nauka o nabożeństwach, Warszawa 1976.

Liturgie Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Kraków 2003.

Mień A., Sakrament, obrzęd, słowo. Prawosławna służba Boża, przeł. Z. Podgórzec, Łuków 1992.

Nauka o obrzędach prawosławnych, opr. K. Bondaruk, Białystok 1987.

Narbutt O., Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyjsko-słowiańskich, Warszawa 1979.

Prawosławne nabożeństwa, sakramenty i obyczaje, Białystok 1990.

Smykowska E., Liturgia prawosławna. Mały słownik, Warszawa 2004.

Święta

Бондаренко Э., Праздники христианской Руси. Русский народный православный календарь, Калининград 2004.

Charkiewicz J., Ikonografia świąt z liczby dwunastu, Warszawa 2004.

Громова И., Православные и народные праздники, Москва 2005.

Колесникова В., Русские православные праздники, Москва 1995.

Лаврентьева Л., Смирнов Ю., Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор, Санкт-Петербург 2004.

Панкеев И., От крестин и до поминок. Обычаи, обряды, предания русского народа, Москва 1997.

Панкеев И., Русские праздники, Москва 1998.

Wielkie święta cerkiewne, Białystok 2001.

Uwagi: (tylko po angielsku)

м

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska, Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=6296
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami rosyjskiej kultury ludowej (mitologia, demonologia, pozostałości wierzeń pogańskich, obrzędy pogrzebowe, święta ludowe, kultura stołu) oraz chrześcijańskiej (ikona, 12 wielkich świąt, Pascha, budowa cerkwi, szaty liturgiczne, Boska Liturgia, obrzędy pogrzebowe)

Zagadnienia realizowane są przy pomocy prezentacji multimedialnych oraz materiałów audiowizualnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Wójcicka U., Из истории русской культуры. Языческое наследие в традиционной культуре, Bydgoszcz 2002.

Wójcicka U., Из истории русской культуры. Истоки христианской традиции, Bydgoszcz 2005.

Ziętala G. A., Россия и её материальная и духовная культура. Rosja i jej kultura materialna i duchowa, Nowy Sącz 2018.

Ziętala G. A., Россия: религии и верования. Rosja: religie i wierzenia, Nowy Sącz 2018.

Literatura uzupełniająca

Figas O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2007.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Lewicki R., Христианство. Русско-польский словарь, Warszawa 2002.

Левкиевская Е., Мифы русского народа, Москва 2000.

Mалая православная энциклопедия. Богослужения и требы, Москва

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa. Podręcznik dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa 1977.

2014.

Mалая православная энциклопедия. Иконы, Москва 2015.

Mалая православная энциклопедия. Иконостас и церковная утварь, Москва 2013.

Mалая православная энциклопедия. Кресты, Москва 2013.

Mалая православная энциклопедия. Православные праздники, Москва 2016.

Mалая православная энциклопедия. Священнослужители, Москва 2014.

Mалая православная энциклопедия. Храм, Москва 2015.

Małek E., Wawrzyńczyk J., Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej, Łódź 1995.

Markunas A., Истоки и сущность русского православия, Poznań 1994.

Markunas A., Uczitiel T., Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Poznań 1999.

Nowosielski J., Inność prawosławia, Warszawa 1991.

Православие, ред. О. А. Платонов, т. 1-3, Москва 2009.

Православные богослужения, таинства и обычаи, Белосток 1992.

Przybył E., Prawosławie, Kraków 2006.

Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское

Шилов Я., Православный словарь, Москва 1998.

Skowrońska-Płaczynta G., Православие: лингводидактические материалы для студентов русской филологии, Kraków 1995.

Skowrońska-Płaczynta G., Православие, часть 2, Kraków 1998.

Виноградова Л., Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян, Москва 2000.

Wojtkowiak S., Prawosławie wczoraj i dziś, Warszawa 1995.

Восточно-славянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии, Минск 1993.

Ikona

Bastiaansen B., Ikony Wielkiego Tygodnia. Teologia i symbolika ikon, przeł. T. van-Loo Jaroszyk, Kraków 2005.

Bielawski M., Blask ikon, Kraków 2005.

Bielawski M., Oblicza ikony, Kraków 2006.

Bułgakow S., Ikona i kult ikony: zarys dogmatyczny, przeł. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002.

Charkiewicz J., Ikonografia świąt z liczby dwunastu, Warszawa 2004.

Dąb-Kalinowska B., Ikony i obrazy, Warszawa 2000.

Elwich B., Ikona. Duchowość i filozofia, Kraków 2006.

Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia Piękna, przeł. M. Żurowska, Warszawa 1999.

Филатов В. В., Краткий иконописный иллюстрированный словарь, Москва 1996.

Florenski P., Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984.

Forest J., Modlitwa z ikonami, przeł. E. E. Nowakowska, Bydgoszcz 1999.

Jazykowa I., Świat ikony, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1998.

Языкова И., Богословие иконы, Москва 1995.

Еремина Т., Мир русских икон и монастырей. Исторические предания, Москва 1998.

Klauza K., Teologiczna hermeneutyka ikony, Lublin 2000.

Krug G., Myśli o ikonie, przeł. R. Mazurkiewicz, Białystok 1991.

Olędzka-Frybesowa A., Patrząc na ikony, Kraków 1998.

Podgórzec Z., Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Warszawa 1985.

Popova O., Smirnova E., Cortesi P., Ikony, przeł. T. Łozińska, Warszawa 1998.

Prasał A., Mały słownik ikon maryjnych, Warszawa 1996.

Quenot M., Ikona. Okno ku wieczności, przeł. H. Paprocki, Białystok 1997.

Quenot M., Zmartwychwstanie i ikona, przeł. H. Paprocki, Białystok 2001.

Sołouchin W., Spotkania z ikonami, przeł. M. Zagórska, Kraków 1975.

Smykowska E., Ikona. Mały słownik, Warszawa 2002.

Uspienski L., Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993.

Замятина Н., Терминология русской иконописи, Москва 2000.

Liturgia

Czerski J., Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła Wschodniego, Opole 1998.

Lenczewski M., Liturgika czyli nauka o nabożeństwach, Warszawa 1976.

Liturgie Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Kraków 2003.

Mień A., Sakrament, obrzęd, słowo. Prawosławna służba Boża, przeł. Z. Podgórzec, Łuków 1992.

Nauka o obrzędach prawosławnych, opr. K. Bondaruk, Białystok 1987.

Narbutt O., Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyjsko-słowiańskich, Warszawa 1979.

Prawosławne nabożeństwa, sakramenty i obyczaje, Białystok 1990.

Smykowska E., Liturgia prawosławna. Mały słownik, Warszawa 2004.

Święta

Бондаренко Э., Праздники христианской Руси. Русский народный православный календарь, Калининград 2004.

Charkiewicz J., Ikonografia świąt z liczby dwunastu, Warszawa 2004.

Громова И., Православные и народные праздники, Москва 2005.

Колесникова В., Русские православные праздники, Москва 1995.

Лаврентьева Л., Смирнов Ю., Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор, Санкт-Петербург 2004.

Панкеев И., От крестин и до поминок. Обычаи, обряды, предания русского народа, Москва 1997.

Панкеев И., Русские праздники, Москва 1998.

Wielkie święta cerkiewne, Białystok 2001.

Uwagi: (tylko po angielsku)

м

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)