Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura rosyjska 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2L-LR5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska 5
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka rosyjskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 godzin.

Praca indywidualna studenta (przygotowanie do zajęć i do testu): 20 godzin.

Łącznie: 50 godzin (2 punkty ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka ma zaawansowaną wiedzę o literaturze rosyjskiej XX wieku, w szczególności o wybranych zjawiskach literackich rosyjskiego obszaru kulturowego oraz głównych kierunkach ich rozwoju, o wybranych utworach literackich, ich autorach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki i specyfiki ich twórczości oraz miejscu poznawanych utworów w ogólnym kontekście społeczno-historycznym (K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U11)

U2: Student/ka umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (K_U12)

U3: Student/ka umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych (K_K01).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych utworów literatury rosyjskiej XX wieku, pokazujących złożoność jej relacji z rzeczywistością pozaliteracką (polityczną i społeczną) oraz jej różnorodność tematyczną i stylistyczną.

Цель занятий - ознакомить студентов с избранными произведениями русской литературы ХХ века, показать сложность ее взаимоотношений с внелитературной (политической и социальной) действительностью, а также ее тематическое и стилистическое разнообразие.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie wybranych utworów z literatury rosyjskiej XX wieku. W ich interpretacji uwzględnia się przede wszystkim problematykę, ponadto - kontekst biograficzny i historyczny.

Занятия состоят в анализе художественных произведений. В нем учитывается прежде всего их проблематика, кроме нее - также биографический и исторический контексты.

Literatura:

Zob.: Zajęcia w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob.: Zajęcia w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza, Bożena Zilborowicz
Prowadzący grup: Bożena Zilborowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych utworów literatury rosyjskiej XX wieku, pokazujących złożoność jej relacji z rzeczywistością pozaliteracką (polityczną i społeczną) oraz jej różnorodność tematyczną i stylistyczną.

Цель занятий - ознакомить студентов с избранными произведениями русской литературы ХХ века, показать сложность ее взаимоотношений с внелитературной (политической и социальной) действительностью, а также ее тематическое и стилистическое разнообразие.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie wybranych utworów z literatury rosyjskiej XX wieku. W ich interpretacji uwzględnia się przede wszystkim problematykę, ponadto - kontekst biograficzny i historyczny.

Занятия состоят в анализе художественных произведений. В нем учитывается прежде всего их проблематика, кроме нее - также биографический и исторический контексты.

Spis lektur:

1. Поэты и революция (С. Есенин, В. Маяковский) - избранные стихотворения

2. Е. Замятин, Мы

3. В. Набоков, Приглашение на казнь

4. М. Булгаков, Собачье сердце

5. А. Ахматова, Реквием

6. А. Солженицын, Один день Ивана Денисовича

7. Г. Владимов, Верный Руслан

8. В. Войнович, Шапка

9. В. Ерофеев, Москва-Петушки

10. Л. Петрушевская, Рассказчица

11. В. Сорокин, День опричника

12. С. Иванов, Географ глобус пропил

Literatura:

Drawicz A. (red.), Historia literatury rosyjskiej XX wieku, Warszawa 1997.

Drawicz A., Inna Rosja. Genealogia rosyjskiej literatury emigracyjnej, Warszawa 1980.

Jakóbiec M. (red.), Historia literatury rosyjskiej, t. 2, Warszawa 1976.

Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław 1996.

Klimowicz T., Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917, Wrocław 1993.

Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

Sałajczykowa J., Z problematyki eksperymentu literackiego w rosyjskiej radzieckiej prozie lat dwudziestych: powieść E. Zamiatina "My" jako utopia odwrócona, „Studia Rossica Posnaniensia” 1988, t. 19, s. 91-105, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1988-t19/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1988-t19-s91-105/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1988-t19-s91-105.pdf

Кузнецов И., Апология личности Евгения Замятина, (20-minutowy wykład na youtube).

Grygiel M., „Zaproszenie na egzekucję” Vladimira Nabokova jako tekst interkulturalny, [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis XVI: Kultura, literatura oraz myśl Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, red. C. Nelkowski, Bydgoszcz 2012, s. 303-310.

K. Pietrzycka-Bohosiewicz, W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozatorska G. Władimowa, Karków 1999.

T. Klimowicz, Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach, Wrocław 2005.

A. Zywert, Pisarstwo Władimira Wojnowicza, Poznań 2012.

Audycja radiowa o książce G. Władimowa "Wierny Rusłan": https://www.polskieradio24.pl/130/6808/Artykul/2713634,Solzenicyn-Szalamow-Wladimow-Wierny-Ruslan-czyli-klasyka-literatury-lagrowej

Uwagi:

W zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia będą prowadzone bądź w trybie stacjonarnym, bądź online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aKMiDUvoU6V1IoxziWeigD13rHZhSKQbPUkQ9KMdOTCA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=be9e676c-c53d-4250-8c2e-52e003842cb9&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych utworów literatury rosyjskiej XX wieku, pokazujących złożoność jej relacji z rzeczywistością pozaliteracką (polityczną i społeczną) oraz jej różnorodność tematyczną i stylistyczną.

Цель занятий - ознакомить студентов с избранными произведениями русской литературы ХХ века, показать сложность ее взаимоотношений с внелитературной (политической и социальной) действительностью, а также ее тематическое и стилистическое разнообразие.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie wybranych utworów z literatury rosyjskiej XX wieku. W ich interpretacji uwzględnia się przede wszystkim problematykę, ponadto - kontekst biograficzny i historyczny.

Занятия состоят в анализе художественных произведений. В нем учитывается прежде всего их проблематика, кроме нее - также биографический и исторический контексты.

Literatura:

Literatura przedmiotu

Spis lektur

Lektury obowiązkowe

Евгений Замятин – Мы

Михаил Булгаков – Мастер и Маргарита

Александр Солженицын – Один день Ивана Денисовича, Матрёнин двор

Рубен Гальего – Белое на черном

Lektury uzupełniające (jedna do wyboru)

Ч. Айтматов – Плаха

Л. Андреев – Иуда Искариот

А. Ахматова – Реквием

И. Бабель – Конармия

В. Буковский – И возвращается ветер

М. Булгаков – Дьяволиада, Роковые яйца, Собачье сердце, Белая гвардия

И. Бунин – Деревня, Господин из Сан-Франциско

Г. Владимов – Верный Руслан

В. Войнович – Шапка

В. Ерофеев – Москва-Петушки

С. Иванов – Географ глобус пропил

И. Ильф и Е. Петров – Двенадцать стульев

А. Куприн – Гранатовый браслет

В. Маканин – Асан

В. Набоков – Приглашение на казнь, Лолита

Б. Пастернак – Доктор Живаго

Л. Петрушевская – Время ночь

А. Солженицын – Раковый корпус

Ф. Сологуб – Мелкий бес

В. Сорокин – День опричника

В. Тендряков – Покушение на миражи

Т. Толстая – Кысь

Л. Улицкая – Даниэль Штайн, переводчик, Зелёный шатёр, Лестница Якова

А. Чехов – Три сестры, Вишневый сад,

В. Шаламов – Колымские рассказы

И. Шмелев – Лето Господне

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa

Drawicz A., Inna Rosja. Genealogia rosyjskiej literatury emigracyjnej, Warszawa 1980.

Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997.

Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław 1996.

Klimowicz T., Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917, Wrocław 1993.

Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

Щукин В., Лекции по истории русской литературы ХХ века (1917–1985), Kraków 2022.

Literatura uzupełniająca

Eugeniusz Zamiatin

Gildner A., Proza Jewgienija Zamiatina, Kraków 1993.

Кузнецов И., Апология личности Евгения Замятина, (20-minutowy wykład na youtube).

Sałajczykowa J., Z problematyki eksperymentu literackiego w rosyjskiej radzieckiej prozie lat dwudziestych: powieść E. Zamiatina "My" jako utopia odwrócona, „Studia Rossica Posnaniensia” 1988, t. 19, s. 91-105.

Wersja elektroniczna: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1988-t19/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1988-t19-s91-105/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1988-t19-s91-105.pdf

Творчество Е. Замятина (1884-1937): проблематика, стиль, поэтика, http://www.bsu.by/Cache/pdf/204893.pdf

Замятин. Мы, https://arzamas.academy/courses/31/3 (w: Русская литература ХХ века. Сезон 4).

Michał Bułhakow

Drawicz A., Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie, Kraków 1990.

Fast P., Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa. Pisarz – epoka – powieść, Katowice 1991.

Михаил Булгаков, его время и мы. Коллективная монография под редакцией Г. Пшебинды и Я. Свежего, Краков 2012.

Wersja elektroniczna: http://imwerden.de/pdf/bulgakov_i_ego_vremya_2012.pdf

Aleksander Sołżenicyn

Suchanek L., Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, Kraków 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Marta Kaliska
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych utworów literatury rosyjskiej XX wieku, pokazujących złożoność jej relacji z rzeczywistością pozaliteracką (polityczną i społeczną) oraz jej różnorodność tematyczną i stylistyczną.

Цель занятий - ознакомить студентов с избранными произведениями русской литературы ХХ века, показать сложность ее взаимоотношений с внелитературной (политической и социальной) действительностью, а также ее тематическое и стилистическое разнообразие.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie wybranych utworów z literatury rosyjskiej XX wieku. W ich interpretacji uwzględnia się przede wszystkim problematykę, ponadto - kontekst biograficzny i historyczny.

Занятия состоят в анализе художественных произведений. В нем учитывается прежде всего их проблематика, кроме нее - также биографический и исторический контексты.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)