Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS3L-SEM-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka arabskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Seminarium licencjackie - III rok 2 semestr (wymagania etapowe)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowita liczba godzin - 200, w tym:

1. Godziny kontaktowe - 40 godz.

- zajęcia dydaktyczne - 30 godz.

- konsultacje z promotorem - 10 godz.

2. Praca własna - 160 godz.

- przygotowanie pracy dyplomowej z uwzględnieniem metodologii badań, zaleceń edytorskich, w tym w zakresie układu pracy, sporządzenia bibliografii i przypisów


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi


K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym


K_W12 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu specjalistycznych wariantów dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego – z koszyka II)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów


K_U09 potrafi odpowiednio wyznaczyć priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze


K_U17 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków


K_U18 potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju


K_K05 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych


K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne:

Metody:

- giełda pomysłów

- klasyczna metoda problemowa

- projektu

- referatu

- seminaryjna

- studium przypadku

– prezentacji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest przygotowaniu pracy dyplomowej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia i uzyskania stopnia licencjata.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez dwa semestry jest doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu literatury arabskiej lub szeroko pojętej kultury arabsko-muzułmańskiej, po dokonaniu przez studenta wyboru tematu oraz rozwijaniu jego poszczególnych aspektów w kolejnych rozdziałach pracy zgodnie z sugestiami, propozycjami lub uwagami promotora. A ponadto:

- sprawowanie bieżącej opieki promotorskiej nad pisanymi pracami licencjackimi

- zaznajomienie studentów ze sposobami sporządzania bibliografii niezbędnej przy pisaniu pracy licencjackiej

- zaznajomienie studentów z podstawami metodologii naukowej

- analiza krytyczna i literacka tekstów arabskich będących przedmiotem pracy licencjackiej

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Czarnecki K.M., Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2009.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Paryło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. 2, Warszawa 2003.

Guzewicz W., Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Diecezjalne Wydawnictwo Adalbertinum, Olsztyn-Ełk, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność - aktywny udział - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Murkocińska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Joanna Murkocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Marta Kaliska
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)