Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tłumaczenie ustne (j. rosyjski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS3L-TU-R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie ustne (j. rosyjski)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka rosyjskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka rosyjskiego, wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć z zakresu przekładoznawstwa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 6

- przygotowanie do zaliczenia - 6

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 2


Łącznie: 29 godz. (1 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: zna gramatykę, leksykę i ortografię dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego - z koszyka II) w stopniu pozwalającym na dalsze kształcenie


K_W12: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu specjalistycznych wariantów dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego - z koszyka II)


K_W13: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim - z koszyka II)


K_U04: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego - z koszyka II)


K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku polskim i dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim - z koszyka II)


K_U08: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role


K_U15: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i w dwóch językach wybranego obszaru (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim - z koszyka II) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł


K_U16: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i w dwóch językach wybranego obszaru (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim - z koszyka II) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł


K_U19: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach wybranych dwóch języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego - z koszyka II)


K_U21: potrafi tłumaczyć w formie ustnej i pisemnej z dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego - z koszyka II) na język polski


K_U22: potrafi tłumaczyć w formie ustnej i pisemnej z języka polskiego na dwa wybrane języki (rosyjski, francuski lub włoski – z koszyka I oraz czeski, hiszpański lub arabski - z koszyka II)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju


K_K04: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru językowego


K_K06: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w romańskim obszarze kulturowym

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest rozwojowi kompetencji przekładowych w zakresie tłumaczenia ustnego (tłumaczenie a vista, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne).

Pełny opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z problematyką tłumaczenia ustnego. W ramach zajęć ukazana jest specyfika przekładu symultanicznego, konsekutywnego i środowiskowego. Omawiane są także zasady sporządzania notatek w tłumaczeniu konsekutywnym. Zajęcia teoretyczne są uzupełniane przez ćwiczenia praktyczne.

Literatura:

Dydaktyka tłumaczenia ustnego, red. A. Chmiel, P. Janikowski, Katowice 2015.

Jakość i ocena tłumaczenia, red. A Kopczyński, M. Kizewerter, Warszawa 2009.

Rozan J.-F., Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Kraków 2002.

Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego, red. M. Tryuk, Warszawa 2006.

Tryuk M., Ocena jakości w tłumaczeni ustnym: konieczny etap kształcenia tłumaczy konferencyjnych, "Lingwistyka stosowana" 2012, nr 6, s. 45-55.

Tryuk M., Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006.

Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, Warszawa 2007.

Wybrane artykuły dostępne online.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny:

- dostateczna/dostateczna plus:

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność; sporządzanie glosariuszy tłumaczeniowych

- dobra (po spełnieniu warunków otrzymania oceny dostatecznej)

opracowanie w formie referatu poszczególnych zagadnień tematycznych -

- dobra plus/bardzo dobra (po spełnieniu warunków otrzymania oceny dobrej):

pozytywny wynik końcowego tłumaczenia a vista, konsekutywnego i symultanicznego

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Krajewska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

UWAGA:

W semestrze letnim 2021/2022, jeśli ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zaistnieje taka potrzeba, program zajęć będzie realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Krajewska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

UWAGA:

W semestrze letnim 2021/2022, jeśli ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zaistnieje taka potrzeba, program zajęć będzie realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska, Monika Krajewska
Prowadzący grup: Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

UWAGA:

W semestrze letnim 2021/2022, jeśli ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zaistnieje taka potrzeba, program zajęć będzie realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)