Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnologia Polski - etap II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1L-EP-E2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etnologia Polski - etap II
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- 30 godzin wykładów = 1p. ECTS;

- 30 godzin ćwiczeń = 1p. ECTS

2. Czas studenta poświęcony na pracę indywidualną:

- przygotowanie do ćwiczeń = 25 godzin = 1p. ECTS

3. Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń = 25 godzin = 1p. ECTS

- Przygotowanie do egzaminu = 25 godzin = 1p. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student / studentka:

K_W09 Posiada podstawową wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć metodologicznych antropologii kulturowej oraz osiągnięć badawczych dotyczących etnologii Polski i Europy oraz obszarów pozaeuropejskich. P6S_WGP6S_WK

K_W10 Posiada podstawową wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć metodologicznych oraz osiągnięć badawczych dotyczących badań nad tożsamością etniczną i kulturową oraz badań nad sztuką, a także z zakresu teorii kultury. P6S_WGP6S_WK


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student / studentka:

K_U08 Potrafi w zakresie podstawowym określić konsekwencje zastosowania w badaniach różnych sposobów interpretacji kultur (ewolucjonizm, funkcjonalizm, materializm, feminizm, strukturalizm, etnometodologia, teoria krytyczna, studia kulturowe, postmodernizm). P6S_UW

K_U11 Potrafi napisać opracowanie na zadany temat, z zastosowaniem warsztatu naukowego (recenzji, pisemnego referatu oraz krótkich notatek z wykładu, lektury itp.). P6S_UK

K_U13 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz analizować ich przyczyny i przebieg w ramach posiadanej wiedzy o procesach społecznych. P6S_UW

K_U15 Pojmuje potrzebę ciągłego samokształcenia i stałego rozwoju intelektualnego. P6S_UUEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student / studentka:

K_K04 Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w jego prawdziwej postaci. Odczuwa potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego wszystkich obszarów świata. P6S_KO

K_K06 Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (między-etnicznego i między-religijnego) P6S_KO


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, problemowy, pokaz, dyskusja, praca w grupach, mini-referaty, prezentacje.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących etnologii Polski. Wykłady obejmować będą wiedzę z zakresu kultury społecznej i duchowej XIX-wiecznej wsi. Zrozumienie symboliki ludowej i tradycyjnego światopoglądu umożliwi zrozumienie współczesnej kultury.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

Tradycyjna rodzina wiejska

Światopogląd wsi polskiej XIX i początku XX wieku

Katolicyzm ludowy w Polsce

Tradycyjna obrzędowość rodzinna

Tradycyjna obrzędowość doroczna

Elementy tradycyjne w polskiej współczesnej obrzędowości i obyczajach

Przemiany obrzędowości w Polsce.

Literatura:

Bukraba-Rylska I., Kultura ludowa – wieś – mieszkańcy wsi, Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2001.

Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985.

Burszta J., Kultura ludowa – kultura narodowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974.

Burszta J., Kultura ludowa – kultura narodowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974.

Bystroń J. St., Etnografia Polski, Czytelnik, Warszawa 1947.

Czarnowski S., Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, w: Czarnowski S, Kultura, Warszawa: PWN 1958.

Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, Ossolineum, Wrocław 1981.

Kalniuk T., Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku Toruń 2014.

Kamocki J., Kubiena J., Polski rok obrzędowy, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.

Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

Markowska D., Rodzina w społeczności wiejskiej, LSW 1976.

Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2004.

Etnografia Polska. Przemiany kultury ludowej, praca zbiorowa. t. 1 i 2, Ossolineum, Wrocław 1980.

Simonides D., Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata, Wydawnictwo Nowik, Opole 2010.

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987. (wybrane pojęcia).

Stomma Ludwik, Antropologia wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje, Łódź 1992.

Tomicka J. i Tomicki R., Drzewo życia, LSW 1975

Wyrzeczysko: O świętowaniu w Polsce, red. Ciołek, Olędzki, Zadrożyńska, LSW 1976

Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku, cz 1 i 2, Warszawa 1985, 1988

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i ćwiczenia są całością. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu z wykładu jest wcześniejsze pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie wypadkowej z obecności, aktywności i przygotowanych prezentacji .

Zaliczenie wykładu odbywa się drogą egzaminu pisemnego.

Egzamin pisemny – K_W09, K_W10

Referat– K_W09, K_W10, K_U11

Prezentacje – K_W09, K_W10, K_U13

Aktywność - K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Książek
Prowadzący grup: Joanna Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Książek
Prowadzący grup: Joanna Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Książek
Prowadzący grup: Joanna Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących etnologii Polski. Wykłady obejmować będą wiedzę z zakresu kultury społecznej i duchowej XIX-wiecznej wsi. Zrozumienie symboliki ludowej i tradycyjnego światopoglądu umożliwi zrozumienie współczesnej kultury.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

Historia badań etnograficznych

Światopogląd wsi polskiej XIX i początku XX wieku

Religijność ludowa w Polsce

Tradycyjna obrzędowość rodzinna

Tradycyjna obrzędowość doroczna

Elementy tradycyjne w polskiej współczesnej obrzędowości i obyczajach

Przemiany obrzędowości w Polsce.

Literatura:

Bukraba-Rylska I., Kultura ludowa – wieś – mieszkańcy wsi, Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2001.

Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985.

Burszta J., Kultura ludowa – kultura narodowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974.

Burszta J., Kultura ludowa – kultura narodowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974.

Bystroń J. St., Etnografia Polski, Czytelnik, Warszawa 1947.

Czarnowski S., Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, w: Czarnowski S, Kultura, Warszawa: PWN 1958.

Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, Ossolineum, Wrocław 1981.

Kalniuk T., Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku Toruń 2014.

Kamocki J., Kubiena J., Polski rok obrzędowy, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.

Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

Markowska D., Rodzina w społeczności wiejskiej, LSW 1976.

Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2004.

Etnografia Polska. Przemiany kultury ludowej, praca zbiorowa. t. 1 i 2, Ossolineum, Wrocław 1980.

Simonides D., Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata, Wydawnictwo Nowik, Opole 2010.

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987. (wybrane pojęcia).

Stomma Ludwik, Antropologia wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje, Łódź 1992.

Tomicka J. i Tomicki R., Drzewo życia, LSW 1975

Wyrzeczysko: O świętowaniu w Polsce, red. Ciołek, Olędzki, Zadrożyńska, LSW 1976

Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku, cz 1 i 2, Warszawa 1985, 1988

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Książek
Prowadzący grup: Joanna Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących etnologii Polski. Wykłady obejmować będą wiedzę z zakresu kultury społecznej i duchowej XIX-wiecznej wsi. Zrozumienie symboliki ludowej i tradycyjnego światopoglądu umożliwi zrozumienie współczesnej kultury.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

Światopogląd wsi polskiej XIX i początku XX wieku

Religijność ludowa w Polsce

Zwyczaj, obrzęd, rytuał - analiza pojęć, charakterystyka.

Źródła i mechanizmy kształtowania się ludowej wizji świata społeczeństw tradycyjnych: rola mitów, znaczenie symboliki, sens rytuałów.

Techniki i podejścia interpretacyjne tradycyjnej obrzędowości kultury ludowej.

Tradycyjna obrzędowość rodzinna

Tradycyjna obrzędowość doroczna

Przemiany obrzędowości w Polsce.

Elementy tradycyjne w polskiej współczesnej obrzędowości i obyczajach

Tradycyjna i nietradycyjna obrzędowość w ujęciach współczesnej etnologii.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu prowadzone są w trybie zdalnym, w formie synchronicznych spotkań audio-wideo za pośrednictwem platformy Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Książek
Prowadzący grup: Joanna Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących etnologii Polski. Wykłady obejmować będą wiedzę z zakresu kultury społecznej i duchowej XIX-wiecznej wsi. Zrozumienie symboliki ludowej i tradycyjnego światopoglądu umożliwi zrozumienie współczesnej kultury.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

Światopogląd wsi polskiej XIX i początku XX wieku

Religijność ludowa w Polsce

Zwyczaj, obrzęd, rytuał - analiza pojęć, charakterystyka.

Źródła i mechanizmy kształtowania się ludowej wizji świata społeczeństw tradycyjnych: rola mitów, znaczenie symboliki, sens rytuałów.

Techniki i podejścia interpretacyjne tradycyjnej obrzędowości kultury ludowej.

Tradycyjna obrzędowość rodzinna

Tradycyjna obrzędowość doroczna

Przemiany obrzędowości w Polsce.

Elementy tradycyjne w polskiej współczesnej obrzędowości i obyczajach

Tradycyjna i nietradycyjna obrzędowość w ujęciach współczesnej etnologii.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu prowadzone są w trybie zdalnym, w formie synchronicznych spotkań audio-wideo za pośrednictwem platformy Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.