Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultury świata: Europa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1L-KS-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultury świata: Europa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład:


Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach: min. 28 godz. (dodatkowo, w razie nieobecności konsultacja z nauczycielem akademickim)

Łącznie: min. 28 godz.(1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

np.

- czytanie literatury: 15 godz.

- pisanie prac: 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Ćwiczenia:


Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w ćwiczeniach: min. 28 godz. (dodatkowo, w razie nieobecności na ćwiczeniach, konsultacje z nauczycielem akademickim)

Łącznie: min. 28 godz.(1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

np.

- czytanie literatury: 10 godz.

- pisanie prac: 5 godz.

- przygotowywanie prezentacji: 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium: 10 godz.


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

WIEDZA (dla wykładu)

K_W02. Rozumie odrębność etnologii i antropologii kulturowej oraz ich powiązania z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych, a także pojmuje kierunki ich rozwoju. (P6S_WG; P6S_WK).

K_W06. Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu studiów etnicznych i narodowościowych, podejmujących problematykę tożsamości i konfliktów kulturowych. (P6S_WG; P6S_WK).

K_W07. Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii Polski i Europy, zróżnicowania etnicznego i narodowego świata, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, folkloru, studiów lokalnych i regionalnych, muzealnictwa etnograficznego, historii myśli etnologicznej. (P6S_WG; P6S_WK).


WIEDZA (dla ćwiczeń)

K_W02. Rozumie odrębność etnologii i antropologii kulturowej oraz ich powiązania z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych, a także pojmuje kierunki ich rozwoju. (P6S_WG; P6S_WK).

K_W07 Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii Polski i Europy, zróżnicowania etnicznego i narodowego świata, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, folkloru, studiów lokalnych i regionalnych, muzealnictwa etnograficznego, historii myśli etnologicznej. (P6S_WG; P6S_WK).

K_W12. Zna i rozumie zasady i metody analizy oraz interpretacji kultur od czasu kształtowania się etnologii po współczesność. (P6S_WG)

Efekty uczenia się - umiejętności:

UMIEJĘTNOŚCI (dla wykładu)

K_U01. Potrafi wyszukiwać informacje oraz materiały w źródłach zastanych (literatura, archiwalia, internetowe bazy danych). (P6S_UW).

K_U04. Potrafi zdobyte materiały oceniać, analizować, syntezować i wykorzystać w opracowaniu naukowym oraz dyskusji. (P6S_UW).

K_U08. Potrafi określić konsekwencje zastosowania w badaniach różnych sposobów interpretacji kultur. (P6S_UW).


UMIEJĘTNOŚCI (dla ćwiczeń)

K_U10 Posiada umiejętności prowadzenia polemiki, argumentacji naukowej i przyjmowania krytyki własnych poglądów oraz formułowania wniosków z dyskusji. (P6S_UW).

K_U11. Potrafi opracować pisemnie zadany temat z zastosowaniem warsztatu naukowego (recenzja, pisemny referat, esej, notatka z wykładu). (P6S_UW).

K_U12. Potrafi przygotować krótkie wypowiedzi z wykorzystaniem rozmaitych źródeł i technik multimedialnych. (P6S_UW).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

KOMPETENCJE (dla wykładu)

K_K01. Umie ustalać priorytety dla prowadzonych działań badawczych, dobierając tematy pod względem ich wartości naukowej, potrzeb społecznych oraz własnych możliwości. (P6S_KK).

K_K03. Identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z odpowiedzialnością za prowadzone badania i publikację ich wyników. (P6S_KK).

K_K06. Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (etnicznego i religijnego). (P6S_KO).


KOMPETENCJE (dla ćwiczeń)

K_K01. Umie ustalać priorytety dla prowadzonych działań badawczych, dobierając tematy pod względem ich wartości naukowej, potrzeb społecznych oraz własnych możliwości. (P6S_KK).

K_K03. Identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z odpowiedzialnością za prowadzone badania i publikację ich wyników. (P6S_KK).

K_K04. Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego oraz odczuwa potrzebę jego ochrony. (P6S_KO).

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prelekcja, opis, objaśnienia, prezentacja multimedialna

Metoda eksponująca: film,

Metoda problemowa: dyskusja dydaktyczna

Metoda aktywizująca: gry dydaktyczne

Metoda sprawdzająca: ustna i pisemna weryfikacja zdobytej wiedzy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżanie wiedzy na temat kultury europejskiej, kształtowania się jej mozaiki etnicznej, społecznej, językowej, religijnej.

Zapoznanie się z problemem kulturowego kształtowania się Europy w starożytności i w średniowieczu z uwzględnieniem rozbieżności granic kulturowych i geograficznych europejskości. Studia nad życiem: społeczno-kulturowym, gospodarczym i religijnym. Kształtowanie się idei europejskiej, rola chrześcijaństwa w jednoczeniu się Europy, grupy języków europejskich, historia wędrówek ludów, powstawanie i rozwój prądów intelektualnych, formowanie się warstw społecznych i zmiany w ich obrębie, powstawanie państw, itd.

Pełny opis:

Cykl obejmuje następujące jednostki:

Główne kierunki etnologiczne a badania nad kulturami i ludami Europy

Celem zajęć jest przedstawienie historii zainteresowań etnologicznych związanych z Europą wśród badaczy od wczesnego średniowiecza do momentu ukształtowania kierunku - Etnologii Europy a także wskazanie na podstawowe nurty w badaniach w zakresie Etnologii Europy.

Europa i Europejczycy w starożytności

Cele: Na zajęciach ukazane zostaną różne poziomy identyfikacji dawnych Europejczyków, którzy nie mieli świadomości bycia Europejczykami. Omówiony zostanie proces zmian znaczenia terminu Europa w czasach starożytnych.

Starożytna Grecja i jej wkład w kształtowanie się kultury europejskiej

Cele: Na zajęciach ukazany zostanie proces kształtowania tożsamości starożytnych Greków. Przedstawione będą te elementy kultury starożytnej Grecji które dzisiaj uważane są za dziedzictwo europejskie i na których opiera się tożsamość Europejczyków; filozofia, architektura, muzyka, teatr, itd.

Starożytny Rzym i jego wkład w kulturę europejską

Cele: Na zajęciach ukazany zostanie proces kształtowania tożsamości starożytnych Greków. Przedstawione będą te elementy kultury starożytnego Rzymu, które legły u podstaw kształtowania się tożsamości Europejczyków.

Wędrówki ludów, barbarzyńcy

Cele: Na zajęciach omówione zostaną przyczyny i skutki wędrówek ludów a także kierunki ekspansji. Ukazany będzie w ten sposób proces kształtowania się mapy etnicznej Europy. Przedstawione zostaną elementy kultury różnych ludów, zamieszkujących Europę wczesnośredniowieczną. Omówione będą grupy języków europejskich,

Chrześcijaństwo a proces jednoczenia się Europy

Cele: Na zajęciach omówiona będzie rola rozprzestrzeniającej się religii chrześcijańskiej w jednoczeniu się Europy

Europa chrześcijańska

Cele Na zajęciach ukazany zostanie proces rozprzestrzeniania chrześcijaństwa w Europie i jego wielorakie skutki.

Etapy powstawania zachodniej społeczności chrześcijańskiej. Chrystianizacja a zmiana sposobów życia

Cele: Na zajęciach zostanie przedstawiony proces powstawania kultury w Europie w oparciu o wzory chrześcijańskie oraz związane z tym zmiany administracyjne (powstawanie parafii, podział na diecezje itd.), zmiany w organizacji przestrzeni (kościoły, jako nowy element krajobrazu i podstawa organizowania życia religijnego), organizacji czasu (kalendarz z siedmiodniowym tygodniem, rytm roku z ciągiem świąt kościelnych), problemy wiążące się z chrystianizacją np. synkretyzm religijny, dualizm.

Kształtowanie się protonarodów i państw europejskich

Cele: Na zajęciach przedstawiony zostanie proces powstawania pierwszych państw europejskich, które staną się w wielu przypadkach zaczątkiem późniejszych narodów i państw narodowych

Literatura:

Braudel Fernad, Gramatyka cywilizacji, przeł. Hanna Igalson-Tygielska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Bukowski Zbigniew, Dąbrowski Krzysztof, Świat kultury europejskiej, Wyd. LSW, Warszawa 1972.

Czerwonnaja S. M., Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy, przeł. J. Książek, Toruń 2008.

Davis Norman, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. Tabakowska Elżbieta, Wyd. Znak, Kraków 1998 (do nowożytności).

Halecki Oskar, Historia Europy. Jej granice i podziały, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1994.

Jones P., Pennick N, A History of Pagan Europe, Routledge 2000 (Roman Empire, Celtic World, Germanic Religion).

Kłoczowski Jerzy, Nasza tysiącletnia Europa, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2010.

Kożmiński Maciej (red), Cywilizacja europejska. Eseje i szkice z dziejów cywilizacji dyplomacji, Wyd. IH PAN,

Kóčka Wojciech, Zagadnienia etnogenezy ludów Europy, Wyd. PAN, Wrocław 1958.

Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Volumen, Warszawa 1997 (cz 1. Mirabilia: Niezwykłe, magiczne cudowne - zakres średniowiecznej niezwykłości, techniki jej wyrazu, funkcje...)

Leonardo Benevolo, Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995, s. 169-199.

Mączyńska Magdalena, Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Wyd. PWN, Warszawa–Kraków 1996.

Pomian K, Europa i jej narody, przeł. M. Szpakowska, Wyd. PIW, Warszawa 1992 (procesy zjednoczeniowe - do okresu nowożytności szczegółowo).

Przybył Elżbieta, Święte miasta [w:] Znak 610/2006, s. 11–18.

Rietbergen Peter. Europa. Dzieje kultury, przeł. Robert Barłod, Wyd. Książka i wiedza, Warszawa 2001.

Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t.18, Świat grup etnicznych, red. Posern-Zieliński Aleksander, Wyd. Kurpisz, Poznań 2002 (regiony: Europa Środkowo-Wschodnia i Zachodnia).

Żarnowski Janusz, Społeczeństwa XX wieku, Wyd. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i ćwiczenie stanowią całość skupioną na kulturze/kulturach Europy przy zachowaniu autonomii obu w obrębie doboru tematyki i sposobu prezentacji.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu z wykładu jest wcześniejsze pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie wypadkowej z obecności, aktywności (obejmujących pisemne notatki, referaty, wypracowania) i przygotowanej prezentacji.

Zaliczenie wykładu odbywa się drogą egzaminu lub pracy pisemnej i prezentacji multimedialnej.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zgodny z opisem w sekcji ogólnej

Pełny opis:

Podany w sekcji ogólnej

Literatura:

Zgodna z opisem w sekcji ogólnej

Uwagi:

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams, lub ew. Skype (w wersji Skype for Bussines dostępny na platformie moodle.umk https://moodle.umk.pl/mod/folder/view.php?id=6822).

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zgodny z opisem w sekcji ogólnej

Pełny opis:

Podany w sekcji ogólnej

Literatura:

Zgodna z opisem w sekcji ogólnej

Uwagi:

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams, lub ew. Skype (w wersji Skype for Bussines dostępny na platformie moodle.umk https://moodle.umk.pl/mod/folder/view.php?id=6822).

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zgodny z opisem w sekcji ogólnej

Pełny opis:

Podany w sekcji ogólnej

Literatura:

Zgodna z opisem w sekcji ogólnej

Uwagi:

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams, lub ew. Skype (w wersji Skype for Bussines dostępny na platformie moodle.umk https://moodle.umk.pl/mod/folder/view.php?id=6822).

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)