Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do antropologii historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1L-WAH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do antropologii historii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w wykładach (30 godz.)

- czytanie literatury i przygotowanie zaliczenia (30 godz.)

Łącznie 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna terminologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, innych nauk o kulturze, a także antropologii społecznej i socjologii w polu naukowych zainteresowań z obszaru antropologii historii (K_W03).

W2: Zna powiązania tematyczne i metodologiczne etnologii i antropologii kulturowej z innymi naukami społecznymi i humanistycznymi powstałymi na gruncie antropologii historii (K_W09).

W3: Posiada wiedzę o strukturze społecznej i instytucjach społecznych oraz ich wpływie na miejsce i rolę jednostki w społeczeństwie na przestrzeni dziejów i współcześnie (K_W16).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyszukiwać informacje oraz materiały w źródłach zastanych (literatura, archiwalia, internetowe bazy danych) (K_U01).

U2: Pojmuje potrzebę ciągłego samokształcenia i stałego rozwoju intelektualnego (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego oraz odczuwa potrzebę jego ochrony (K_K04).

K2: Odczuwa potrzebę wykorzystywania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej (K_K07).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostanie przybliżona oraz omówiona problematyka rozwoju i obszaru badawczego antropologii historii. Studenci zostaną zapoznani z antropologicznymi studiami nad przeszłością oraz jej funkcjonowaniem we współczesności.

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia wykładu jest praca pisemna i dyskusja nad nią z prowadzącym. Tematyka pracy dotyczy jakiegoś zagadnienia historycznego, przeszłości, pamięci, dziedzictwa etc opisanego z antropologiczną wrażliwością. Ma to być wybrane studium przypadku. Może to być też opis zjawisk współczesnych, problemów współczesnych, które nawiązują do historii, pamięci, dziedzictwa. Mogą to być przykłady badające "realny" świat (grupy społeczne, pomniki, dyskursy historyczne, spory, muzea itp.), ale analizy mogą też dotyczyć światów "fikcyjnych" (powieści, gry, filmy, komiksy itp.). Objętość min. 7-10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności zdalnej organizacja kształcenia wykład w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.