Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy filozofii kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1Z-PFK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (32 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 2 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (28 godz.):

- przygotowanie do wykładów – 10 godz.

- czytanie literatury – 18 godz.


Czas poświęcony na przygotowanie do egzaminu (30 godz.)

- powtórka materiału z wykładów - 10 godz.

- czytanie i opracowanie literatury do egzaminu - 20 godz.Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Posiada uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu etnologii i antropologii kulturowej w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej ujmowane w perspektywie filozoficznej.


K_W03 Zna terminologię z zakresu filozofii, zwłaszcza zaś filozofii kultury i filozofii społecznej, etnologii i antropologii kulturowej i innych nauk o kulturze, a także antropologii społecznej i socjologii.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U13 Potrafi w ramach posiadanej wiedzy analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg procesów społeczno-kulturowych .

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 Wykazuje postawę humanitarną i wrażliwość wobec problemów społeczno-kulturowych współczesnego świata.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest przegląd wybranych zagadnień z filozofii kultury z silnym akcentem położonym na filozoficzne uwikłania nauk o kulturze: ontologię kultury, problematykę wyjaśniania zjawisk kulturowych, etyczne uwikłanie badania kultury, kulturowe usytuowanie badacza/ki. Przedmiot zorientowany jest na problematykę współczesną, toteż nad niewielką ilością ujęć klasycznych dominować będą odniesienia do współczesnych dociekań dotyczących kultury prowadzonych zarówno w obrębie filozofii, jak i dyscyplin pozafilozoficznych (socjologii, antropologii/etnologii, kulturoznawstwa, cultural studies itd.). Szczególna uwaga zostanie także poświęcona dynamice kultury współczesnej.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest przegląd wybranych zagadnień z filozofii kultury z silnym akcentem położonym na filozoficzne uwikłania nauk o kulturze: ontologię kultury, problematykę wyjaśniania zjawisk kulturowych, etyczne uwikłanie badania kultury, kulturowe usytuowanie badacza/ki. Przedmiot zorientowany jest na problematykę współczesną, toteż nad niewielką ilością ujęć klasycznych dominować będą odniesienia do współczesnych dociekań dotyczących kultury prowadzonych zarówno w obrębie filozofii, jak i dyscyplin pozafilozoficznych (socjologii, antropologii/etnologii, kulturoznawstwa, cultural studies itd.). Szczególna uwaga zostanie także poświęcona dynamice kultury współczesnej.

Zagadnienia omawiane w trakcie kolejnych wykładów (poniższa kolejność nie odzwierciedla kolejności spotkań):

- Historia pojęcia kultury i jego zakresy znaczeniowe. Uwikłanie sposobów rozumienia kultury od ich kulturowego, społecznego i historycznego kontekstu. Typy definicji kultury, ogólne perspektywy badawcze i co z nich wynika. Problematyka relatywizmu kulturowego i rozmaitych antyrelatywizmów.

- Max Weber i kulturalistyczne wyjaśnienia procesów społecznych. Procesy racjonalizacji. Makdonaldyzacja. Karol Marks i kultura jako nadbudowa. Spór między dwoma alternatywnymi sposobami wyjaśniania zjawisk kulturowych.

- Teorie oparte na opozycji natura - kultura. Georges Bataille.

- Psychoanaliza klasyczna jej nurty późniejsze.

- Strukturalizm i semiotyka.

- Mechanizmy innowacji kulturowych; kultura jak rafa koralowa (R. Rorty), rola metafory; kulturowe typy poznania.

- Geniusze a dynamika kultury, badanie tego, co się nie stało i mechanizmy stabilizujące kulturę.

- Problematyka oralności i piśmienności.

- Poststrukturalizm.

- Dyskusje wokół postmodernizmu.

- Model nowoczesności Anthony'ego Giddensa.

- Fenomenologia społeczna.

- Starsze i nowsze teorie ideologii.

- Problem półperyferyjności i świadomości postkolonialnej w kontekście teorii kapitalistycznego systemu-świata Immanuela Wallersteina.

- Po co kulturze filozofia? Kulturowe funkcje filozofowania.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

• „Antropologia ciała”, opracowały Agata Chałupnik, Justyna Jaworska, Justyna Kowalska-Leder, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska, wstęp o redakcja Małgorzata Szpakowska, Warszawa, 2008, Wydawnictwo UW.

• „Antropologia kultury”, opracowali Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Mirosław Pęczak, wstęp i redakcja Andrzej Mencwel, Warszawa, 2001, Wydawnictwo UW.

• „Antropologia słowa”, opracowali Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima, wstęp i redakcja Grzegorz Godlewski, Warszawa, 2004, Wydawnictwo UW.

• Baldwin Elaine, Longhurst Brian, McCracken Scott, Ogborn Miles, Smith Greg, “Wstęp do kulturoznawstwa”, tłum. Maciej Kaczyński, Jerzy Łoziński, Tomasz Rosiński, Poznań 2007, Zysk I S-ka Wydawnictwo.

• Barker Chris, „Studia kulturowe. Teoria i praktyka”, tłum. Agata Sadza, Kraków, 2005, Wydawnictwo UJ.

• Kuper Adam, „Kultura. Model antropologiczny”, tłum. Izabela Kołbon, Kraków 2005, Wydawnictwo UJ.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny z treści wykładów, realizacja krótkich zadań w toku semestru związanych tematycznie z danymi zajęciami oraz zaliczenie lektur - po jednej z listy A i listy B.

Zaliczenie lektur składa się z:

a. Krótkiego sprawozdania z lektury w formie tekstu ciągłego lub konspektu w punktach (maksymalnie 3 strony). Oba sprawozdania należy oddać najpóźniej w dniu testu przed jego rozpoczęciem.

b. Rozmowy na temat wybranych lektury, która odbędzie po teście.

Sposób oceniania:

Ostateczna ocena obejmie zaliczenie obu lektur oraz wynik testu.

K_K05 – efekt weryfikowany w toku dyskusji w czasie wykładu nad omawianymi problemami i przykładami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

Lista A

Aleksijewicz Swietłana, Czarnobylska modlitwa: kronika przyszłości; przeł. Jerzy Czech, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012.

Aleksijewicz Swietłana, Czasy secondhand: koniec czerwonego człowieka; przeł. Jerzy Czech, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.

Bartlett, Jamie, Ludzie przeciw technologii: jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić); przekł. Krzysztof Umiński, Katowice: Post Factum, 2019.

Bello, Walden F., Wojny żywnościowe; przeł. Paweł Michał Bartolik, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2011.

Brown Kate, Plutopia: atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne; przełożył Tomasz Bieroń, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.

Brown Kate, Czarnobyl: instrukcje przetrwania; przełożył Tomasz S. Gałązka, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2019.

Carr Nicholas, Płytki umysł: jak internet wpływa na nasz mózg, tł. Katarzyna Rojek, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2013.

D'Ancona, Matthew, Postprawda; przekład Michał Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018.

Davis Mike, Planeta slumsów; przeł. Katarzyna Bielińska, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2009.

Eribon Didier, Powrót do Reims; przełożyła Maryna Ochab, Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2019.

Eriksen Thomas Hylland, Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji; przeł. Grzegorz Sokół, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 2004.

Gladwell Malcolm, Poza schematem: sekrety ludzi sukcesu; przeł. Rafał Śmietana, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.

Gladwell Malcolm, Dawid i Goliat: jak skazani na niepowodzenie mogą pokonać gigantów; tł. Agnieszka Sobolewska, Kraków: Znak Litera Nova, 2014.

Griffin, John Howard, Czarny jak ja; tł. Józef Giebułtowicz, Warszawa: Iskry, 1962.

Harari, Yuval Noah, Homo deus: krótka historia jutra / Yuval Noah Harari; Polish translation by Michał Romanek, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018.

Mason, Paul, Skąd ten bunt?: nowe światowe rewolucje, przekł. Michał Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

O'Neil, Cathy, Broń matematycznej zagłady: jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji; przełożył Marcin Z. Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Rosling, Hans, Factfulness: dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą; tłumaczyła Monika Popławska, Poznań : Media Rodzina, © 2018.

Schiff, Stacy, Czarownice: Salem, 1692; przełożył Jan Dzierzgowski, Warszawa: Marginesy, 2019

Sowa Jan, Wolański Krzysztof, Sport nie istnieje: igrzyska w społeczeństwie spektaklu, Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2017.

Lista B

Barbrook Richard, Przyszłości wyobrażone : od myślącej maszyny do globalnej wioski; przeł. Jan Dzierzgowski, Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2009.

Barthes Roland, Mitologie; przeł. Adam Dziadek, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2008.

Bauman Zygmunt, Życie na przemiał; przekł. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.

Bauman Zygmunt, Płynna nowoczesność; przekł. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.

Bauman Zygmunt, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy; przekł. Stanisław Obirek, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Bregman Rutger, Utopia dla realistów : recepta na idealny świat; przełożył Sławomir Paruszewski, Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018.

Collins Harry M., Czy wszyscy jesteśmy ekspertami?; przekład i opracowanie naukowe Ewa Bińczyk i Janusz Grygieńć, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Collins Harry M. i Pinch Trevor, Golem czyli Co trzeba wiedzieć o nauce; tł. Anna Tanalska-Dulęba, Warszawa : "CiS", 1998.

Dunn Elizabeth, Prywatyzując Polskę : o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy; przeł. Przemysław Sadura, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.

Dyer-Witheford, Nick i de Peuter Greig, Gry imperium : globalny kapitalizm i gry wideo; przekład Krzyszof Abriszewski, Paweł Gąska, Adrian Zabielski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

Fromm Erich, Ucieczka od wolności; przeł. Olga i Andrzej Ziemilscy, Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2014.

Gilligan Carol, Innym głosem : teoria psychologiczna a rozwój kobiet; przełożyła Barbara Szelewa, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.

hooks bell, Teoria feministyczna: od marginesu do centrum; przeł. Ewa Majewska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Klein Naomi, Doktryna szoku : jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne; przeł. Hanna Jankowska [et al.], Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2014.

Klein Naomi, No logo: bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy; przełożyły Małgorzata Halaba, Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016.

Klein Naomi, To zmienia wszystko: kapitalizm kontra klimat; przełożyły Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016.

Kultura i hegemonia: antologia tekstów szkoły z Birmingham / red. i wybór Michał Wróblewski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

„Kultura Współczesna” – dowolny numer tematyczny (adres: https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum).

Leder Andrzej, Prześniona rewolucja: ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

Harris Marvin, Krowy, świnie, wojny i czarownice: zagadki kultury; przeł. z ang. Krystyna Szerer, Katowice: Wydawnictwo "Książnica", 2007.

Ong Walter J., Oralność i piśmienność : słowo poddane technologii; przekł., wstęp i red. nauk. Józef Japola, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

Ost David, Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie; przeł. Hanna Jankowska, Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007.

Sennett Richard, Korozja charakteru : osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie; przeł. Jan Dzierzgowski, Łukasz Mikołajewski, Warszawa : "Muza", 2006.

Sennett Richard, Kultura nowego kapitalizmu; przeł. Grzegorz Brzozowski, Karol Osłowski, Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.

Suchanow, Klementyna, To jest wojna: kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze; Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020.

Urbański Jarosław, Prekariat i nowa walka klas: przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014

Urbański Jarosław, Społeczeństwo bez mięsa: socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wegetarianizmu, Poznań: Wydawnictwo A+, 2016.

Wacquant Loic, Więzienia nędzy; przeł. i wstępem opatrzył Michał Kozłowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2009.

Žižek Slavoj, Przemoc: sześć spojrzeń z ukosa; przeł. Antoni Górny, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.

Žižek Slavoj, Lacan : przewodnik krytyki politycznej; tłum. i wstęp Julian Kutyła, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

Uwagi:

Z uwagi na podjęte przez uniwersytet środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji wirusem COVID-19, zajęcia w cyklu 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym.

Formy realizacji zajęć obejmą: połączenia telekonferencyjne, samodzielne zadania oparte na wykorzystaniu wskazanych lektur, wykorzystanie plików audio i wideo. Na życzenie studentów mogą zostać również zorganizowane poszerzone konsultacje z zachowaniem wszelkich wymaganych środków bezpieczeństwa.

Zdalna forma realizacji zajęć może wpłynąć na szczegółowy dobór i zakres realizowanych tematów wskazanych w opisie przedmiotu.

Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane przede wszystkim za pomocą platform Moodle oraz MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

Lista A

Aleksijewicz Swietłana, Czarnobylska modlitwa: kronika przyszłości; przeł. Jerzy Czech, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012.

Aleksijewicz Swietłana, Czasy secondhand: koniec czerwonego człowieka; przeł. Jerzy Czech, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.

Bartlett, Jamie, Ludzie przeciw technologii: jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić); przekł. Krzysztof Umiński, Katowice: Post Factum, 2019.

Bello, Walden F., Wojny żywnościowe; przeł. Paweł Michał Bartolik, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2011.

Brown Kate, Plutopia: atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne; przełożył Tomasz Bieroń, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.

Brown Kate, Czarnobyl: instrukcje przetrwania; przełożył Tomasz S. Gałązka, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2019.

Carr Nicholas, Płytki umysł: jak internet wpływa na nasz mózg, tł. Katarzyna Rojek, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2013.

D'Ancona, Matthew, Postprawda; przekład Michał Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018.

Davis Mike, Planeta slumsów; przeł. Katarzyna Bielińska, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2009.

Deer, Brian. Wojna o szczepionki. Jak doktor Wakefield oszukał świat?, tłum. Katarzyna Barzyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2020.

Eribon Didier, Powrót do Reims; przełożyła Maryna Ochab, Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2019.

Eriksen, Thomas Hylland, Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji; przeł. Grzegorz Sokół, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 2004.

Gladwell, Malcolm, Poza schematem: sekrety ludzi sukcesu; przeł. Rafał Śmietana, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.

Gladwell, Malcolm, Dawid i Goliat: jak skazani na niepowodzenie mogą pokonać gigantów; tł. Agnieszka Sobolewska, Kraków: Znak Litera Nova, 2014.

Griffin, John Howard, Czarny jak ja; tł. Józef Giebułtowicz, Warszawa: Iskry, 1962.

Jurasz, Witold. Demony Rosji, Warszawa: Czerwone i Czarne, 2022.

Kristof, Nicholas D. i WuDunn, Sheryl, Biedni w bogatym kraju. Przebudzenie z amerykańskiego snu, tłum. Anna Gralak, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2022.

Mason, Paul, Skąd ten bunt?: nowe światowe rewolucje, przekł. Michał Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Mencwel, Jan, Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020.

Miedwiediew, Siegiej. Powrót rosyjskiego lewiatana, tłum. Hanna Pustuła-Lewicka, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2020.

O'Neil, Cathy, Broń matematycznej zagłady: jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji; przełożył Marcin Z. Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Rosling, Hans, Factfulness: dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą; tłumaczyła Monika Popławska, Poznań : Media Rodzina, © 2018.

Schiff, Stacy, Czarownice: Salem, 1692; przełożył Jan Dzierzgowski, Warszawa: Marginesy, 2019

Sowa, Jan i Wolański, Krzysztof, Sport nie istnieje: igrzyska w społeczeństwie spektaklu, Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2017.

Wiesławiec Deluxe, Każda praca hańbi. Pozdrowienia z późnego kapitalizmu, Kraków: Znak litera nova, 2022.

Wylie, Christopher. Mindf*ck. Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację. tłum. Michał Strąkow, Kraków: Insignis, 2020.

Lista B

Barbrook Richard, Przyszłości wyobrażone : od myślącej maszyny do globalnej wioski; przeł. Jan Dzierzgowski, Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2009.

Barthes Roland, Mitologie; przeł. Adam Dziadek, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2008.

Bauman Zygmunt, Życie na przemiał; przekł. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.

Bauman Zygmunt, Płynna nowoczesność; przekł. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.

Bauman Zygmunt, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy; przekł. Stanisław Obirek, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Bregman Rutger, Utopia dla realistów : recepta na idealny świat; przełożył Sławomir Paruszewski, Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018.

Collins Harry M., Czy wszyscy jesteśmy ekspertami?; przekład i opracowanie naukowe Ewa Bińczyk i Janusz Grygieńć, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Collins Harry M. i Pinch Trevor, Golem czyli Co trzeba wiedzieć o nauce; tł. Anna Tanalska-Dulęba, Warszawa : "CiS", 1998.

Dunn Elizabeth, Prywatyzując Polskę : o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy; przeł. Przemysław Sadura, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.

Dyer-Witheford, Nick i de Peuter Greig, Gry imperium : globalny kapitalizm i gry wideo; przekład Krzyszof Abriszewski, Paweł Gąska, Adrian Zabielski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

Fisher, Mark. Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy?, tłum. Andrzej Karalus, Warszawa: Książka i Prasa, 2020.

Frase, Peter. Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie, tłum. Maciej Szlinder, Warszawa: PWN, 2018.

Friedan, Betty. Mistyka kobiecości, tłum. Agnieszka Grzybek, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2020.

Fromm Erich, Ucieczka od wolności; przeł. Olga i Andrzej Ziemilscy, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2014.

Gilligan Carol, Innym głosem: teoria psychologiczna a rozwój kobiet; przełożyła Barbara Szelewa, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.

hooks bell, Teoria feministyczna: od marginesu do centrum; przeł. Ewa Majewska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Klein Naomi, Doktryna szoku : jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne; przeł. Hanna Jankowska [et al.], Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2014.

Klein Naomi, No logo: bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy; przełożyły Małgorzata Halaba, Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016.

Klein Naomi, To zmienia wszystko: kapitalizm kontra klimat; przełożyły Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016.

Kultura i hegemonia: antologia tekstów szkoły z Birmingham / red. i wybór Michał Wróblewski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Leder Andrzej, Prześniona rewolucja: ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

Markiewka, Tomasz. Gniew, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2020.

Markiewka, Tomasz. Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2021.

Nietzsche, Fryderyk. Narodziny tragedii, różne wydania.

Ong Walter J., Oralność i piśmienność : słowo poddane technologii; przekł., wstęp i red. nauk. Józef Japola, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

Ost David, Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie; przeł. Hanna Jankowska, Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007.

Sennett Richard, Korozja charakteru : osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie; przeł. Jan Dzierzgowski, Łukasz Mikołajewski, Warszawa : "Muza", 2006.

Sennett Richard, Kultura nowego kapitalizmu; przeł. Grzegorz Brzozowski, Karol Osłowski, Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.

Standing, Guy. Dochód podstawowy. Jak możemy sprawić, żeby to się udało, tłum. Maciej Szlinder i inni, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021.

Suchanow, Klementyna, To jest wojna: kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze; Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020.

Urbański Jarosław, Prekariat i nowa walka klas: przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014

Urbański Jarosław, Społeczeństwo bez mięsa: socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wegetarianizmu, Poznań: Wydawnictwo A+, 2016.

Wacquant Loic, Więzienia nędzy; przeł. i wstępem opatrzył Michał Kozłowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2009.

Žižek, Slavoj, Przemoc: sześć spojrzeń z ukosa; przeł. Antoni Górny, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.

Žižek, Slavoj, Lacan : przewodnik krytyki politycznej; tłum. i wstęp Julian Kutyła, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

Žižek, Slavoj, Pandemia! COVID-19 trzęsie światem, tłum. Jowita Maksymowicz-Hamann, Warszawa: Wydawnictwo Relacja, 2020.

Žižek, Slavoj, Pandemia! 2 Kroniki straconego czasu, tłum. Jowita Maksymowicz-Hamann, Warszawa: Wydawnictwo Relacja, 2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)