Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1Z-WDHK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ogólna wiedza o historii kultury na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie zajęć student może uzyskać 3 punkty ECTS – stanowi to 60 godzin pracy studenta:


Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego (35 godz.):

– wysłuchanie wykładu – 30 godz.

– egzamin – 5 godz.


Czas niezbędny do wypełnienia pozostałych kryteriów oceniania (25 godz.):

– lektura i przygotowania do egzaminu końcowego – 25 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W03 - Posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kultury Polski, Europy i świata, jej zróżnicowania w czasie i przestrzeni, różnorodności i periodyzacji w ramach poszczególnych epok, zwłaszcza w okresie przedindustrialnym (do końca czasów oświecenia)

EUS_W06 - Ma świadomość złożoności i zmienności kultury na przestrzeni wieków oraz jej ciągłego rozwoju i zmienności metod jej interpretacji.


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U01 - Potrafi wyszukiwać informacje i materiały o historii kultury, w oparciu o literaturę, badania terenowe i archiwalne oraz wykorzystując źródła internetowe.

EUS_U07 - Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i procesy w dziejach kultury oraz analizować ich przyczyny i przebieg w ramach posiadanej wiedzy o rozwoju kultury w ujęciu historycznym.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K01 - Umie ustalać priorytety dla prowadzonych badań z zakresu historii kultury, dobierając odpowiednie tematy badawcze i lektury pod względem ich wartości naukowej oraz własnych możliwości.

EUS_K04 - Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego. Odczuwa potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego pochodzącego z różnych miejsc i epok historycznych.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja w formie wykładu wybranych, fundamentalnych zagadnień z historii kultury polskiej i światowej. Mają one w założeniu stanowić wstęp do dalszych, bardziej szczegółowych rozważań nad dziejami kultury. Cykl zajęć obejmuje zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju kultury w poszczególnych okresach, jej podziału na mniejsze jednostki chronologiczne (i stylistyczne) oraz sposoby transmisji informacji i wiedzy w kulturze dawnej (do końca epoki oświecenia).

Pełny opis:

Zajęcia prezentują wybrane zagadnienia z zakresu historii kultury w układzie chronologicznym, przede wszystkim w epoce przednowoczesnej, czyli od antycznych początków do końca XVIII wieku.

1) Periodyzacja dziejów kultury – epoki w historii kultury dawnej i współczesnej

2) Podstawowe wyznaczniki, analogie i antynomie poszczególnych epok historii kultury

3) Historia mierzenia czasu i tworzenia kalendarzy oraz ich rola w kulturze

4) Dzieje i formy pisma jako podstawowego nośnika informacji i wiedzy o kulturze

5) Rękopisy papirusowe, pergaminowe i papierowe – główne materiały piśmiennicze

6) Przełom zapoczątkowany wynalazkiem druku i znaczenie książki

7) Prasa rękopiśmienna i drukowana jako elementy komunikacji społecznej

8) Główne typy oraz cele podróży i turystyki oraz ich znaczenie społeczno-kulturalne

Cykl wykładowy obejmuje rozważania dotyczące najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju kultury zjawisk, procesów i wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem czasu (oraz sposobów jego pomiaru, dzielenia i roli w życiu społecznym zbiorowisk ludzkich) jako podstawowej jednostki w historii i kulturze. Istotnym elementem wykładu będzie prezentacja najważniejszych kanałów i sposobów transmisji informacji i wiedzy w procesach komunikacji i mobilności społecznej. Analiza zjawisk kulturowych odnosić się będzie głównie do pięciu wielkich epok historycznych: starożytności, średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

Literatura:

1. Epoki i kierunki w kulturze. Sztuka, literatura, muzyka, teatr i film, red. nacz. B. Kaczorowski, Warszawa 2008.

2. G.J. Whitrow, Czas w dziejach, Warszawa 2004.

3. P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, tł. J. Hunia, Kraków 2012.

4. M. Cohen, Pismo. Zarys dziejów, Warszawa 1956.

5. F. Zawielski, Czas i jego pomiary, Warszawa 1964.

6. Chronologia polska, red. nauk. B. Włodarski, Warszawa 2013.

7. A. F. Aveni, Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury; przekł. P. Machnikowski, Poznań 2001.

8. W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, opr. red. S. Dziki, wstęp M. Tyrowicz, Kraków 2005.

9. P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, przeł. Eligia Bąkowska, Warszawa 1993.

10. M. Aston, Panorama renesansu, Warszawa 2003.

11. Człowiek baroku, pod red. R. Villari, Warszawa 2001.

12. A Mączak, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Gdańsk 1998.

13. A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001.

14. M. i R. Łazarkowie, Śladami historii turystyki. Od starożytności do współczesności, Lublin 2005.

15. J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

16. J. Topolski, Cywilizacje i kultury V-XX wieku, Poznań 1998.

17. S. Czarnowski, Studia z historii kultury, Warszawa 1956.

18. A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji zachodu, Kraków 2003.

19. J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1965.

20. Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

- Świadoma i aktywna obecność na wykładzie przeprowadzanym w formie zdalnej lub tradycyjnej

– Napisanie pracy semestralnej, na wybrany lub zadany temat, ściśle związany z tematyką wykładu lub egzamin w formie zdalnej, bądź tradycyjnej

Skala ocen:

4,75–5,00 bardzo dobry

4,25–4,74 dobry plus

3,75–4,24 dobry

3,25–3,74 dostateczny plus

2,75–3,24 dostateczny

0–2,74 niedostateczny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda, Adam Kucharski
Prowadzący grup: Adam Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja w formie wykładu wybranych, fundamentalnych zagadnień z historii kultury polskiej i światowej. Mają one w założeniu stanowić wstęp do dalszych, bardziej szczegółowych rozważań nad dziejami kultury. Cykl zajęć obejmuje zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju kultury w poszczególnych okresach, jej podziału na mniejsze jednostki chronologiczne (i stylistyczne) oraz sposoby transmisji informacji i wiedzy w kulturze dawnej (do końca epoki oświecenia).

Pełny opis:

Zajęcia prezentują wybrane zagadnienia z zakresu historii kultury w układzie chronologicznym, przede wszystkim w epoce przednowoczesnej, czyli od antycznych początków do końca XVIII wieku.

1) Periodyzacja dziejów kultury – epoki w historii kultury dawnej i współczesnej

2) Podstawowe wyznaczniki, analogie i antynomie poszczególnych epok historii kultury

3) Historia mierzenia czasu i tworzenia kalendarzy oraz ich rola w kulturze

4) Dzieje i formy pisma jako podstawowego nośnika informacji i wiedzy o kulturze

5) Rękopisy papirusowe, pergaminowe i papierowe – główne materiały piśmiennicze

6) Przełom zapoczątkowany wynalazkiem druku i znaczenie książki

7) Prasa rękopiśmienna i drukowana jako elementy komunikacji społecznej

8) Główne typy oraz cele podróży i turystyki oraz ich znaczenie społeczno-kulturalne

Cykl wykładowy obejmuje rozważania dotyczące najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju kultury zjawisk, procesów i wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem czasu (oraz sposobów jego pomiaru, dzielenia i roli w życiu społecznym zbiorowisk ludzkich) jako podstawowej jednostki w historii i kulturze. Istotnym elementem wykładu będzie prezentacja najważniejszych kanałów i sposobów transmisji informacji i wiedzy w procesach komunikacji i mobilności społecznej. Analiza zjawisk kulturowych odnosić się będzie głównie do pięciu wielkich epok historycznych: starożytności, średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

Literatura:

1. Epoki i kierunki w kulturze. Sztuka, literatura, muzyka, teatr i film, red. nacz. B. Kaczorowski, Warszawa 2008.

2. G.J. Whitrow, Czas w dziejach, Warszawa 2004.

3. P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, tł. J. Hunia, Kraków 2012.

4. M. Cohen, Pismo. Zarys dziejów, Warszawa 1956.

5. F. Zawielski, Czas i jego pomiary, Warszawa 1964.

6. Chronologia polska, red. nauk. B. Włodarski, Warszawa 2013.

7. A. F. Aveni, Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury; przekł. P. Machnikowski, Poznań 2001.

8. W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, opr. red. S. Dziki, wstęp M. Tyrowicz, Kraków 2005.

9. P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, przeł. Eligia Bąkowska, Warszawa 1993.

10. M. Aston, Panorama renesansu, Warszawa 2003.

11. Człowiek baroku, pod red. R. Villari, Warszawa 2001.

12. A Mączak, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Gdańsk 1998.

13. A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001.

14. M. i R. Łazarkowie, Śladami historii turystyki. Od starożytności do współczesności, Lublin 2005.

15. J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

16. J. Topolski, Cywilizacje i kultury V-XX wieku, Poznań 1998.

17. S. Czarnowski, Studia z historii kultury, Warszawa 1956.

18. A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji zachodu, Kraków 2003.

19. J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1965.

20. Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, Warszawa 2001.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:
Uwagi:

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności zdalnej organizacji kształcenia wykład w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.