Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film/Techniki audiowizualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1Z-ZWA-F/T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film/Techniki audiowizualne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Obecność na zajęciach: 30 godz.

Praca w grupie on-line: 10 godz.

Realizacja obowiązkowych zadań warsztatowych: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego zajęć: 20 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu współczesnych osiągnięć metodologicznych etnologii i antropologii kulturowej w zakresie narzędzi audiowizualnych (K_W05).

W2: Zna i rozumie zasady i metody audiowizualnej analizy oraz interpretacji kultur od czasu kształtowania się etnologii po współczesność (K_W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyszukiwać informacje oraz materiały w źródłach zastanych (literatura, archiwalia, internetowe bazy danych) (K_U01).

U2: Potrafi opracować źródła zastane i wywołane oraz przeprowadzić ich analizę (K_U03).

U3: Potrafi formułować tezy i przeprowadzać analizę porównawczą źródeł w zakresie szczegółowych obszarów zainteresowań etnologii i antropologii kulturowej (K_U05).

U4: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę wykorzystując konsultacje i różnorodne teksty kultury (K_U06).

U5: Potrafi posługiwać się współczesnymi technikami rejestracji danych badawczych (fotografia etnograficzna, cyfrowe techniki

audio i wideo) (K_U07).

U6: Potrafi przygotować krótkie wypowiedzi z wykorzystaniem rozmaitych źródeł i technik multimedialnych (K_U12).

U7: Pojmuje potrzebę ciągłego samokształcenia i stałego rozwoju intelektualnego (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego oraz odczuwa potrzebę jego ochrony (K_K04).

K2: Wykazuje postawę humanitarną i wrażliwość wobec problemów społeczno-kulturowych współczesnego świata (K_K05).

K3: Odczuwa potrzebę wykorzystywania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej (K_K07).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film

Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z fotografią i filmem, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej i jej subdyscyplinie antropologii wizualnej.

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Techniki audiowizualne

Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z technikami audiowizualnymi, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej.

Zajęcia do wyboru

Pełny opis:

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film

Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z fotografią i filmem, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej i jej subdyscyplinie antropologii wizualnej. Studenci zostają zaznajomieni z problematyką fotografii i filmu w trzech sferach: 1. Fotografia i film jako narzędzie wspomagające badania etnograficzne i sporządzanie dokumentacji badawczej - antropologia wizualna jako narzędzie i metoda badawcza; 2. Fotografia i film jako przedmiot analizy antropologicznej - antropologia wizualna jako zajmująca się interpretowaniem wizualnej sfery kultury; 3. Fotografia i film jako sposób uprawiania antropologii kulturowej - antropologia wizualna jako sposób prezentowania treści w formie wizualnej/obrazu.

Zajęcia mają charakter praktyczny, studenci realizują konkretne zadania warsztatowe. Kolejne tematy i spotkania dotyczą zagadnień:

Budowa aparatu, typy aparatów fotograficznych

Przysłona, czas, światłoczułość

Zasady kompozycji

Aplikacje fotograficzne

Edycja zdjęć

Realizacja kolejnych tematów warsztatowych (indywidualnie realizowane przez studentów zadania na kolejne zajęcia), np.: koleżanka/kolega - zdjęcie i wywiad, głębia ostrości, symetria/asymetria, edycja kartki okazjonalnej, kartka związana z antropologią/etnologią, emocje, wysłanie fotografii na zewnętrzny konkurs fotograficzny

Realizacja wspólnego projektu z materiałów fotograficznych zastanych. Zgromadzenie istniejących fotografii, przeprowadzenie krótkich wywiadów, zbudowanie bazy fotografii i analiza zgromadzonego materiału

Fotoreportaż etnograficzny

Język filmu.

Kompozycja utworu filmowego

Przygotowanie i realizacja krótkiego filmu i jego montaż

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Techniki audiowizualne

Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z technikami audiowizualnymi, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej. Studenci zostają zaznajomieni z problematyką technik audiowizualnych w trzech sferach: 1. Techniki audiowizualne jako narzędzie wspomagające badania etnograficzne i sporządzanie dokumentacji badawczej; 2. Sfera audiowizualna jako przedmiot analizy antropologicznej - interpretacja audiowizualnej sfery kultury; 3. Zapisy audiowizualne jako sposób uprawiania antropologii kulturowej - prezentowanie dorobku i treści w formach audiowizualnych.

Zajęcia mają charakter praktyczny, studenci realizują konkretne zadania warsztatowe. Kolejne tematy i spotkania dotyczą zagadnień związanych z fotografią, zapisem audio i filmem.

Fotografia:

Budowa aparatu, typy aparatów fotograficznych

Przysłona, czas, światłoczułość

Zasady kompozycji

Aplikacje fotograficzne

Edycja zdjęć

Realizacja fotograficznych tematów warsztatowych

Fotoreportaż etnograficzny

Dźwięk:

Nagrywanie wywiadu i transkrypcja

Technologie audio (nagrywanie, edycja, aranżacja, słuchanie, publikowanie)

Audio reprezentacje kulturowe

Etnologiczna audycja radiowa/Podcast

Film:

Język filmu

Kompozycja utworu filmowego

Przygotowanie i realizacja krótkiego filmu i jego montaż

Literatura:

Literatura pomocnicza, fakultatywna, do samodzielnej pracy studenta:

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009.

Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007.

Bohdziewicz A. B., Zostały zdjęcia, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 1997, nr 3-4.

Collier J. Jr., Collier M., Visual Anthropology: Photography as a research method, Albuquerque 1999.

Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003.

Pink S., Etnografia Wizualna: Obraz, media i przedstawienie w badaniach, Kraków: 2009.

Różycki A., Nieskończoność dalekich dróg. Podpatrzona i podsłuchana Zofia Rydet, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 3-4.

Sikora S., Antropologia wizualna i film etnograficzny, „OPCIT”, 2003, tom 3 (10).

Sikora S., Filmy i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Warszawa 2012.

Sztompka P., Bogunia-Borowska (red.) Fotospołeczeństwo. Analiza tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012.

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2006.

Terence W., Antropologia jako artysta: fotografia Malinowskiego z Trobriandrów, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 1997, nr 1-2.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Udział w zajęciach i realizacja kolejnych tematów warsztatowych, które są oceniane.

2. Zrealizowanie końcowego zadania na zaliczenie: fotoreportażu etnograficznego w formie sekwencji zdjęć/podcastu o treści antropologicznej. Prace są prezentowane i omawiane zespołowo.

Ocena z końcowego zadania na zaliczenie stanowi podstawę oceny z całości zajęć. W zależności od ocen cząstkowych z tematów zadań warsztatowych jest ona obniżana lub podwyższana o jeden stopień. Warunkiem zaliczenia jest dostarczenie wszystkich prac realizujących zadania warsztatowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film

Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z fotografią i filmem, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej i jej subdyscyplinie antropologii wizualnej.

Pełny opis:

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film

Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z fotografią i filmem, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej i jej subdyscyplinie antropologii wizualnej. Studenci zostają zaznajomieni z problematyką fotografii i filmu w trzech sferach: 1. Fotografia i film jako narzędzie wspomagające badania etnograficzne i sporządzanie dokumentacji badawczej - antropologia wizualna jako narzędzie i metoda badawcza; 2. Fotografia i film jako przedmiot analizy antropologicznej - antropologia wizualna jako zajmująca się interpretowaniem wizualnej sfery kultury; 3. Fotografia i film jako sposób uprawiania antropologii kulturowej - antropologia wizualna jako sposób prezentowania treści w formie wizualnej/obrazu.

Zajęcia mają charakter praktyczny, studenci realizują konkretne zadania warsztatowe. Kolejne tematy i spotkania dotyczą zagadnień:

Budowa aparatu, typy aparatów fotograficznych

Przysłona, czas, światłoczułość

Zasady kompozycji

Aplikacje fotograficzne

Edycja zdjęć

Realizacja kolejnych tematów warsztatowych (indywidualnie realizowane przez studentów zadania na kolejne zajęcia), np.: koleżanka/kolega - zdjęcie i wywiad, głębia ostrości, symetria/asymetria, edycja kartki okazjonalnej, kartka związana z antropologią/etnologią, emocje, wysłanie fotografii na zewnętrzny konkurs fotograficzny

Realizacja wspólnego projektu z materiałów fotograficznych zastanych. Zgromadzenie istniejących fotografii, przeprowadzenie krótkich wywiadów, zbudowanie bazy fotografii i analiza zgromadzonego materiału

Fotoreportaż etnograficzny

Język filmu.

Kompozycja utworu filmowego

Przygotowanie i realizacja krótkiego filmu i jego montaż

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams). Formą zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie fotoreportażu etnograficznego, a warunkiem zaliczenia dostarczenie wszystkich prac realizujących zadania warsztatowe. Prace warsztatowe i fotoreportaż będą prezentowane, omawiane i dyskutowane z całą grupą w czasie rzeczywistym przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film

Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z fotografią i filmem, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej i jej subdyscyplinie antropologii wizualnej.

Pełny opis:

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film

Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z fotografią i filmem, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej i jej subdyscyplinie antropologii wizualnej. Studenci zostają zaznajomieni z problematyką fotografii i filmu w trzech sferach: 1. Fotografia i film jako narzędzie wspomagające badania etnograficzne i sporządzanie dokumentacji badawczej - antropologia wizualna jako narzędzie i metoda badawcza; 2. Fotografia i film jako przedmiot analizy antropologicznej - antropologia wizualna jako zajmująca się interpretowaniem wizualnej sfery kultury; 3. Fotografia i film jako sposób uprawiania antropologii kulturowej - antropologia wizualna jako sposób prezentowania treści w formie wizualnej/obrazu.

Zajęcia mają charakter praktyczny, studenci realizują konkretne zadania warsztatowe. Kolejne tematy i spotkania dotyczą zagadnień:

Budowa aparatu, typy aparatów fotograficznych

Przysłona, czas, światłoczułość

Zasady kompozycji

Aplikacje fotograficzne

Edycja zdjęć

Realizacja kolejnych tematów warsztatowych (indywidualnie realizowane przez studentów zadania na kolejne zajęcia), np.: koleżanka/kolega - zdjęcie i wywiad, głębia ostrości, symetria/asymetria, edycja kartki okazjonalnej, kartka związana z antropologią/etnologią, emocje, wysłanie fotografii na zewnętrzny konkurs fotograficzny

Realizacja wspólnego projektu z materiałów fotograficznych zastanych. Zgromadzenie istniejących fotografii, przeprowadzenie krótkich wywiadów, zbudowanie bazy fotografii i analiza zgromadzonego materiału

Fotoreportaż etnograficzny

Język filmu.

Kompozycja utworu filmowego

Przygotowanie i realizacja krótkiego filmu i jego montaż

Uwagi:

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności zdalnej organizacji kształcenia zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.