Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia kulturowa Europy - etap II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2L-AKE-E2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa Europy - etap II
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin konwersatorium, zaliczenie na ocenę

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w konwersatoriach: min. 26 godz. (dodatkowo, w razie nieobecności konsultacje z nauczycielem prowadzącym)

Łącznie: 30 godz.(1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

np.

- kwerenda biblioteczna 5 godz.

- czytanie literatury: 20 godz.

- pisanie prac: 10 godz.

- analiza materiałów pomocniczych (filmu, prezentacji): 10 godz.

- przygotowywanie prezentacji: 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium: 10 godz.


Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08. Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii kultury, historii kultury, historii sztuki, filozofii kultury i socjologii.(P6S_WG; P6S_WK). (P6S_WG; P6S_WK).

K_W12. Zna i rozumie zasady i metody analizy oraz interpretacji kultur od czasu kształtowania się etnologii po współczesność (P6S_WG; P6S_WK).


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04. Potrafi zdobyte materiały oceniać, analizować, syntezować i wykorzystać w opracowaniu naukowym oraz dyskusji (P6S_UW).

K_U16. Potrafi podjąć i przeprowadzać działania badawcze i interpretacyjne pracując w grupie, przyjmując zarówno funkcję lidera, jak i zwykłego członka zespołu (P6S_UO).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01. Umie ustalać priorytety dla prowadzonych działań, dobierając tematy badawcze pod względem ich wartości naukowej oraz własnych możliwości (P6S_KK).

K_K06. Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (między-etnicznego i między-religijnego). (P6S_KO).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie rozpoznania zagadnień dotyczących zróżnicowania kulturowego Europy z uwzględnieniem sfery sacrum w perspektywie ewolucji jego doświadczenia.

Pełny opis:

Rozbudowana refleksja na temat niematerialnego dziedzictwa Europy i jej wspólnot aksjologicznych skupia uwagę studenta na zagadnieniach: sekt religijnych, ruchów odnowicielskich i reformatorskich, fundamentalizmu, sekularyzacji, w ich genezie, dynamice i społeczno-kulturowych konsekwencjach. Cezurą tych zjawisk jest okres od pełnego średniowiecza do współczesności.

Literatura:

Wybrane fragmenty:

Bruce Steve, Fundamentalizm, tłum. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku, t.2, przeł. Paweł Kłoczowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986.

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Guriewicz Aaron, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, PIW, Warszawa 1976.

Pawluczuk Włodzimierz, Oblicza wiary, Nomos, Kraków 2014.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Johnson Paul, Historia Żydów, przeł. M. Wócik, M. Godyń¸ Wyd. Platan, Kraków 1998.

Jones Pennick N, A History of Pagan Europe, Routledge 2000.

Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Oficyna Wydawnicza Volumen, warszawa 1997.

Kalniuk Tomasz, Mity amerykańskiego wroga w wybranych obrazach z prasy pomorskiej z lat 60. XX wieku, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 3, 2015, s 181-193.

Kalniuk Tomasz, Symbolic Migrations to the Super West in Polish Pomeranian Press from 1930s., [in:] War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s), edited by D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska, Wyd. Editions L'Harmattan, Budapest 2015, s. 312-329.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementówracjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Postman Neil, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalaska-Dulęba, Wyd. Muza, Warszawa 2004.

Przybył Elżbieta (red.), Nadprzyrodzone, Wyd. „Nomos”, Kraków 2003.

Tazbir Janusz, Protokoły medrców Syjonu, Wyd. Iskry, Warszawa 2004.

Wilson Bryan, Religious Sects: A Sociological Study, McGraw-Hill 1970.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną, referaty pisemne i notatki. Ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie rozpoznania zagadnień dotyczących zróżnicowania kulturowego Europy z uwzględnieniem sfery sacrum w perspektywie ewolucji jego doświadczenia.

Pełny opis:

Rozbudowana refleksja na temat niematerialnego dziedzictwa Europy i jej wspólnot aksjologicznych skupia uwagę studenta na zagadnieniach: sekt religijnych, ruchów odnowicielskich i reformatorskich, fundamentalizmu, sekularyzacji, w ich genezie, dynamice i społeczno-kulturowych konsekwencjach. Cezurą tych zjawisk jest okres od pełnego średniowiecza do współczesności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bruce Steve, Fundamentalizm, tłum. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku, t.2, przeł. Paweł Kłoczowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986.

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementówracjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Postman Neil, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalaska-Dulęba, Wyd. Muza, Warszawa 2004.

Tazbir Janusz, Protokoły medrców Syjonu, Wyd. Iskry, Warszawa 2004.

Wilson Bryan, Religious Sects: A Sociological Study, McGraw-Hill 1970.

Literatura dodatkowa:

Guriewicz Aaron, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, PIW, Warszawa 1976.

Kalniuk Tomasz, Stereotyp Żyda w międzywojennym Toruniu i okolicy, [w:] Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, red., T. M. Korczyński, Gdańsk 2018, s. 139-154.

Przybył Elżbieta (red.), Nadprzyrodzone, Wyd. „Nomos”, Kraków 2003.

Pawluczuk Włodzimierz, Oblicza wiary, Nomos, Kraków 2014.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną, referaty pisemne i notatki. Ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie rozpoznania zagadnień dotyczących zróżnicowania kulturowego Europy z uwzględnieniem sfery sacrum w perspektywie ewolucji jego doświadczenia.

Pełny opis:

Rozbudowana refleksja na temat niematerialnego dziedzictwa Europy i jej wspólnot aksjologicznych skupia uwagę studenta na zagadnieniach: sekt religijnych, ruchów odnowicielskich i reformatorskich, fundamentalizmu, sekularyzacji, w ich genezie, dynamice i społeczno-kulturowych konsekwencjach. Cezurą tych zjawisk jest okres od pełnego średniowiecza do współczesności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bruce Steve, Fundamentalizm, tłum. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku, t.2, przeł. Paweł Kłoczowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986.

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementówracjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Postman Neil, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalaska-Dulęba, Wyd. Muza, Warszawa 2004.

Tazbir Janusz, Protokoły medrców Syjonu, Wyd. Iskry, Warszawa 2004.

Wilson Bryan, Religious Sects: A Sociological Study, McGraw-Hill 1970.

Literatura dodatkowa:

Guriewicz Aaron, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, PIW, Warszawa 1976.

Kalniuk Tomasz, Stereotyp Żyda w międzywojennym Toruniu i okolicy, [w:] Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, red., T. M. Korczyński, Gdańsk 2018, s. 139-154.

Przybył Elżbieta (red.), Nadprzyrodzone, Wyd. „Nomos”, Kraków 2003.

Pawluczuk Włodzimierz, Oblicza wiary, Nomos, Kraków 2014.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną. Ponadto: minireferaty pisemne i notatki oraz ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)