Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa Europy - etap II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2L-AKE-E2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa Europy - etap II
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Antonowicz
Prowadzący grup: Michał Antonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów licencjackich w semestrze letnim.

Zajęcia stanowią analizę światopoglądową epok: średniowieczna, nowożytności i współczesności, ujętych w kontekście kształtowania się tożsamości europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone kulturowej tożsamości Europejczyków. Szczególnej uwadze poddano w nich ruchy i instytucje religijne oraz ich wpływ na kultury poszczególnych grup i narodów Europy. Zadaniem przedmiotu jest uwrażliwienie uczestników na dziedzictwo kulturowe Europy w skład którego wchodzą m. in. idee, prądy i organizacje religijne tj. monastycyzm, reformacja, kontrreformacja. Wywarły one istotny wpływ na tworzenie i różnicowanie się Europy. Zarówno ich geneza jak i skutki sięgające współczesności stanowią inspirujący przedmiot analiz antropologicznych.

Literatura:

Wybrane fragmenty:

Billing Michael, Tożsamość narodowa w świecie narodów [w:] Banalny nacjonalizm, Kraków 2008, s. 120-174.

Davis Norman, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. Tabakowska Elżbieta, Wyd. Znak, Kraków 1998.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku, t.2, przeł. Paweł Kłoczowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986.

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich; t.2, Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, przeł. Stanisław Tokarski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1994; t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Guriewicz Aaron, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, PIW, Warszawa 1987.

Hamman Adalbert G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, przeł. Andrzej Guryn, Urszula Sudolska, Instytut Wydawniczy. Pax, Warszawa 1990.

Hannerz Ulf, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Kraków 2006, s. 31– 139.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Jałowiecki Bohdan, Przestrzeń ludyczna – nowe obszary metropolii, Studia Regionalne i Lokalne nr 3(21)/2005, s. 5–19.

Kłoczowski Jerzy, Nasza tysiącletnia Europa, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2010.

Kożmiński Maciej (red), Cywilizacja europejska. Eseje i szkice z dziejów cywilizacji dyplomacji, Wyd. IH PAN,

Laboa Juan M., Mnisi Wschodu i Zachodu. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, Warszawa 2009.

Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Oficyna Wydawnicza Volumen, warszawa 1997.

Leonardo Benevolo, Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995, s. 169-199.

Nijakowski Lech. M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Scholar, Warszawa 2006.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów

Paleczny Tadeusz, Typy tożsamości kulturowej a procesy globalizacji [w:] Władza, naród, tożsamość. Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, red. K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga, Kraków, s. 65-75.

Pirveli Marika, Rykiel Zbigniew, Getto a nowoczesność, [w:] red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007, s. 73–80.

Przybył Elżbieta, Święte miasta [w:] Znak 610/2006, s. 11–18.

racjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Rewers Ewa, Kulturowa tożsamość miasta [w:] Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005, s. 297-304.

Sennett Richard, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, Gdańsk 1996 (rozdział o getcie weneckim).

Tuan Yi Fu, Przestrzeń i miejsce: perspektywa doświadczania, PIW, Warszawa, s. 13–69.

Warszawa 2010.

Węglarz S., Pustelnicy – ludowi święci, w: „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1983, nr 3–4, s. 151–162.

Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t.18, Świat grup etnicznych, red. Posern-Zieliński Aleksander, Wyd. Kurpisz, Poznań 2002.

Wodziński C., Św. Idiota, Gdańsk 2000.

Zarys dziejów religii, praca zbiorowa pod red. Józefa Kellera, Wyd. Iskry. Warszawa 1986.

Żarnowski Janusz, Społeczeństwa XX wieku, Wyd. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1999.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną. Ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat dot. 1. wybranego zjawiska religijnego/areligijnego/parareligijnego w przestrzeni Europy; 2. charakterystyki jednego z małych narodów Europy. Praca pisemna dotycząca europejskiej tożsamości kulturowej.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia kontynuują i pogłębiają rozpoznanie zagadnień dotyczących zróżnicowania kulturowego Europy z uwzględnieniem jej sfery religii i religijności.

Pełny opis:

Rozbudowana refleksja na temat niematerialnego dziedzictwa Europy i jej wspólnot aksjologicznych skupia uwagę studenta na analizie procesu sekularyzacji, w jego genezie, dynamice i społeczno-kulturowe konsekwencje. W historii kultury Europy cezurą tych zmian jest okres od nowożytności do współczesności.

Literatura:

Wybrane fragmenty:

Bruce Steve, Fundamentalizm, tłum. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku, t.2, przeł. Paweł Kłoczowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986.

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Guriewicz Aaron, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, PIW, Warszawa 1987.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Johnson Paul, Historia Żydów, przeł. M. Wócik, M. Godyń¸ Wyd. Platan, Kraków 1998.

Jones Pennick N, A History of Pagan Europe, Routledge 2000.

Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Oficyna Wydawnicza Volumen, warszawa 1997.

Kalniuk Tomasz, Mity amerykańskiego wroga w wybranych obrazach z prasy pomorskiej z lat 60. XX wieku, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 3, 2015, s 181-193.

Kalniuk Tomasz, Symbolic Migrations to the Super West in Polish Pomeranian Press from 1930s., [in:] War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s), edited by D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska, Wyd. Editions L'Harmattan, Budapest 2015, s. 312-329.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementówracjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Postman Neil, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalaska-Dulęba, Wyd. Muza, Warszawa 2004.

Przybył Elżbieta (red.), Nadprzyrodzone, Wyd. „Nomos”, Kraków 2003.

Wilson Bryan, Religious Sects: A Sociological Study, McGraw-Hill 1970.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną. Ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie rozpoznania zagadnień dotyczących zróżnicowania kulturowego Europy z uwzględnieniem jej sfery religii i religijności.

Pełny opis:

Rozbudowana refleksja na temat niematerialnego dziedzictwa Europy i jej wspólnot aksjologicznych skupia uwagę studenta na analizie procesu sekularyzacji, w jego genezie, dynamice i społeczno-kulturowe konsekwencje. W historii kultury Europy cezurą tych zmian jest okres od nowożytności do współczesności.

Literatura:

Wybrane fragmenty:

Bruce Steve, Fundamentalizm, tłum. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku, t.2, przeł. Paweł Kłoczowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986.

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Guriewicz Aaron, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, PIW, Warszawa 1987.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Johnson Paul, Historia Żydów, przeł. M. Wócik, M. Godyń¸ Wyd. Platan, Kraków 1998.

Jones Pennick N, A History of Pagan Europe, Routledge 2000.

Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Oficyna Wydawnicza Volumen, warszawa 1997.

Kalniuk Tomasz, Mity amerykańskiego wroga w wybranych obrazach z prasy pomorskiej z lat 60. XX wieku, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 3, 2015, s 181-193.

Kalniuk Tomasz, Symbolic Migrations to the Super West in Polish Pomeranian Press from 1930s., [in:] War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s), edited by D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska, Wyd. Editions L'Harmattan, Budapest 2015, s. 312-329.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementówracjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Postman Neil, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalaska-Dulęba, Wyd. Muza, Warszawa 2004.

Przybył Elżbieta (red.), Nadprzyrodzone, Wyd. „Nomos”, Kraków 2003.

Wilson Bryan, Religious Sects: A Sociological Study, McGraw-Hill 1970.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną. Ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie rozpoznania zagadnień dotyczących zróżnicowania kulturowego Europy z uwzględnieniem jej sfery religii i religijności.

Pełny opis:

Rozbudowana refleksja na temat niematerialnego dziedzictwa Europy i jej wspólnot aksjologicznych skupia uwagę studenta na analizie procesu sekularyzacji, w jego genezie, dynamice i społeczno-kulturowe konsekwencje. W historii kultury Europy cezurą tych zmian jest okres od nowożytności do współczesności.

Literatura:

Wybrane fragmenty:

Bruce Steve, Fundamentalizm, tłum. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku, t.2, przeł. Paweł Kłoczowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986.

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Guriewicz Aaron, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, PIW, Warszawa 1987.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Herveu-Léger Danièle, Religia jako pamięć, przeł. M. Bielawska, Wyd. „Nomos”, Kraków2007.

Johnson Paul, Historia Żydów, przeł. M. Wócik, M. Godyń¸ Wyd. Platan, Kraków 1998.

Jones Pennick N, A History of Pagan Europe, Routledge 2000.

Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Oficyna Wydawnicza Volumen, warszawa 1997.

Kalniuk Tomasz, Mity amerykańskiego wroga w wybranych obrazach z prasy pomorskiej z lat 60. XX wieku, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 3, 2015, s 181-193.

Kalniuk Tomasz, Symbolic Migrations to the Super West in Polish Pomeranian Press from 1930s., [in:] War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s), edited by D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska, Wyd. Editions L'Harmattan, Budapest 2015, s. 312-329.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementówracjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Postman Neil, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalaska-Dulęba, Wyd. Muza, Warszawa 2004.

Przybył Elżbieta (red.), Nadprzyrodzone, Wyd. „Nomos”, Kraków 2003.

Wilson Bryan, Religious Sects: A Sociological Study, McGraw-Hill 1970.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną. Ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.